Coste de la certificación ISO

Cost de la certificació ISO

Què afecta al cost de la certificació ISO?

Els factors que afecten al cost de la certificació ISO tindran més pes, depenent de:

  • Norma a certificar (ISO 9001 de gestió de qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental, ISO 45001 de seguretat laboral, ISO 26000 de responsabilitat social corporativa, ISO 22000 de seguretat alimentària, OEA o Operador Econòmic Autoritzat, ISO 19600 de Corporate Compliance, etc..)
  • Consultoria contractada. Una bona consultoria ISO ajuda a que el certificat l’aporti valor, integrant-lo al pla de negoci i a l’estratègia. Una bona consultoria ISO no és un cost, és una inversió.
  • Complexitat i naturalesa de les activitats a incloure al certificat. Està vinculat amb els riscos, oportunitats, restriccions i els requisits especials.
  • Requisits a complir. Implica conèixer com es regulen les activitats i/o productes a certificar (les lleis i reglaments que apliquen).
  • El nombre de treballadors, inclosos a l’abast del certificat.
  • Ubicacions a certificar. A cada una d’elles, cal tenir en compte la infraestructura que hi ha / ambient de treball cultura.
Un altra factor molt important és saber què ens pot aportar el certificat ISO. Els altres dos extrems son complir amb un tràmit i tenir una eina que ajudi a guanyar diners integrant la certificació a l’estratègia i el pla de negoci.

Càlcul del cost de la certificació ISO

Pel càlcul del cost de la certificació ISO, cal tenir en compte els següents punts:
  1. Ajuda d’un consultor i en quina mesura. Sol·liciti un pressupost sense compromís dels nostres serveis de certificat ISO per la norma que necessiti.  El consultor més econòmic és aquell que li aporta més valor, no el que costa menys diners.
  2. Costes aplicables relacionats amb el certificat ISO (inspecció, capacitació, calibració, compra de normes … etc).
  3. Hores de treball dels treballadors. En calcular el cost, cal tenir en compte la dedicació del Responsable del Sistema, Directius i staff tècnic. Contractant un servei de consultoria ISO “claus en ma” a emasconsultors, aquest cost pot ser mínim, sense perdre eficàcia ni eficiència.
  4. Costos de certificació. El cost depèn del numero de jornades i el cost de la jornada de la certificadora ISO. El numero de jornades està determinat per la IAF (International Accreditation Forum) segons els documents per la duració de les auditories.