ISO 45001 de Seguridad y Salud Laboral

Beneficios del certificado ISO 45001 de Seguridad y Salud Laboral

Un certificat ISO 45001 de Seguretat i Salut Laboral aporta:

 • Aporta valor. Implantar els seus requisits aporta valor perquè fa que siguem més eficients en els processos i facilita l’acció comercial.
 • La millora continua de la seguretat i salut laboral segons ISO 45001 ens aporta una visió diferent dels processos que ens ajuda a innovar.
 • Motivació del personal gràcies al control i seguiment de la seguretat i salut laboral a través del certificat ISO 45001 i la millora continua que implica aquesta certificació.
 • Facilita vender a nuevos mercados y clientes. El compliment dels requisits ISO 45001 evidencia davant dels clients i altres parts interessades que som una empresa compleix la legislació i està compromesa amb la seguretat i salut laboral dels treballadors.
 • Fàcil d’integrar a altres certificats ISO. El certificat ISO 45001 es pot integrar amb altres certificats com ISO 9001 i ISO 14001.

Requisits de la norma ISO 45001

Els principals requisits de la norma son:

 • Política, aprovada per la direcció. En un Sistema ISO 45001 cal explicitar els compromisos de millora continua i de complir la legislació i altres requisits que es comprometi l’organització.
 • Planificació de la Seguretat i Salut Laboral a partir de:
  • Identificació, avaluació i control de riscos i perills.
  • Compliment dels requisits legals com ara els de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals
  • Objectius de Seguretat i Salut Laboral quantificats.
  • Programa de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Implantació i funcionament, per fer-la amb èxit, i d’acord amb la norma ISO 45001, cal tenir en compte:
  • Responsabilitats en el desenvolupament del sistema.
  • Formació, sensibilització i competències.
  •  Consulta i comunicació.
  •  Control de la documentació i les dades vinculades amb els requisits de la norma.
  • Control operacional de les activitats de Seguretat i Salut Laboral.
  • Prevenció i resposta davant de les emergències de seguretat i salut laboral.
 • Verificació. Les comprovacions i accions correctores que requereix la norma ISO 45001 intenten detectar les possibles deficiències del sistema per aplicar-hi l’acció correctiva que pertoqui. Té en compte:
  • Seguiment i mesura del comportament de la gestió de la seguretat i salut laboral.  Es pot fer a través d’indicadors que estiguin al quadre de mando.
  • Accidents, incidents, no conformitats i accions preventives i correctives vinculades amb la gestió de la seguretat i salut laboral.
  • Registres del certificat i la seva gestió.
  • Auditories del sistema de gestió de la seguretat i salut laboral.
 • Revisió per la direcció. La norma demana que la revisió del Sistema de Gestió de la Seguretat Laboral estigui documentada, indicant els temes tractats i les decisions de millora continua del
  Sistema.

Consultoria ISO

 • Certificat ISO per aconseguir la certificació ISO 45001 en seguretat i salut laboral.
 • Auditoria ISO interna del sistema integrat de gestió.
 • Outsourcing ISO. Externalitzi les tasques de Responsable dels seus certificats ISO.
 • Formació ISO  «In Company» o «Online» a mida de les seves necessitats sobre gestió de la Seguretat i Salut Laboral.
 • Software ISO per gestionar el seu certificat de forma fàcil i àgil. Permet integrar altres normes.