Certificació GMP+ Feed Certification scheme

Esquema de certificació GMP+ de pinsos

GMP+ International administra l’esquema de certificació GMP+ d’aliments més gran del món. GMP vol dir “Bones Pràctiques de Producció” i el + per la integració dels HACCP (“Anàlisis de Perills i Punts Crítics de Control”).

L’esquema de certificació de pinsos GMP+ FC 2020 consta dels mòduls GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA) i GMP+ Feed Responsibility Assurance (GMP+ FRA).

Mòduls GMP+ Feed Certification

Certificació GMP+ Feed Safety Assurance

“GMP+ Feed Safety Assurance” està centrada en la seguretat dels aliments. Busca assegurar la innocuïtat dels pinsos a tota la cadena alimentària. És com una “llicència per vendre” a varis països i mercats. La participació al modulo GMP+ FSA pot facilitar-ho de forma excel·lent. Basat en les necessitats a la pràctica, varis components s’han integrat a les normes GMP+ FSA, els requisits per un sistema de gestió d’innocuïtat dels pinsos, per l’aplicació dels principis HACCP, la traçabilitat, el monitoreig, els programes de prerequisits, l’enfoc de cadena i el sistema d’alerta primerenca.

Certificació Feed Responsibility Assurance

GMP+ Feed Responsibility Assurance, està centrada en els aliments responsables. Amb el desenvolupament de GMP+ Feed Responsibility Assurance module, GMP+ lnternational està responent a les peticions dels participants de GMP+. El sector d’alimentació animal s’enfronta amb les comandes per operar de forma més responsable. Això inclou, per exemple, l’abastiment de soja i de farina de peix que son produïdes i comercialitzades respectant als humans, els animals i el medi ambient. Per demostrar la producció responsable i el comerç responsable, una companyia pot obtenir un certificat de GMP+ Feed Responsibility Assurance. GMP+ lnternational facilita a través de la certificació independent de les demandes del mercat.

Requisits certificació GMP+

Els continguts de GMP+ Feed Certification scheme, de forma esquemàtica son:

  1. Requisit General per la participació en GMP+ FC scheme
  2. Documents Normatius, apèndixs i notes de països.
    • Feed Safety Assurance
    • Feed Responsibility Assurance
  3. Requisits de la Certificació de GMP+ FC scheme.
  4. Guies per ajudar a les companyies amb la implementació dels requisits.

Els requisits GMP+Feed Certification es poden integrar fàcilment a un certificat ISO 9001.