Las normas ISO son documentos técnicos de aplicación voluntaria, fruto del consenso basado en los resultados de la experiencia. Las normas ISO permiten posicionarse mejor en el mercado y son una importante fuente de información.

Como consultores ISO, te podemos ayudar a lograr el certificado ISO, realizar la auditoria ISO interna o ayudar a mantener el certificado con el outsourcing ISO.

Normas ISO de gestión de Calidad

Las normas ISO de gestión de calidad, fundamentos de una buena gestión y mejora del rendimiento empresarial,  está basado en los ocho principios de gestión de la calidad.

Las principales normas ISO vinculadas con la calidad son:

 • Norma ISO 9001 de gestió de la qualitat. Es pot aplicar a qualsevol tipus d’organització de qualsevol sector o activitat.
 • Norma ISO 20000 de gestió de la qualitat de Serveis.
 • ISO 13485 de qualitat de productes sanitaris o medical device
 • Modelos de exceléncia
 • Gestión avanzada ISO 9004
 • Evaluación EFQM

Normes ISO de gestió ambiental

Las normas ISO ayudan a demostrar el compromiso con la sostenibilidad y la gestión ambiental. Destaca:

 • Norma ISO 14001 de gestión ambiental es un elemento diferenciador que contribueix a millorar la reputació i ajuda a conseguir beneficis econòmics, augmentant la competitivitat.
 • Verificació EMAS (Reglament Comunitari d’Eco gestió i Ecoauditoria) de gestió ambiental. Implica auditories de verificació i comunicar els resultats de la gestió ambiental a través de la “declaració ambiental”.
 •  Norma ISO 50001 d’eficiència energètica i sostenibilitat ajuda a la gestió energètica.
 •  Etiquetes ecològiques, de les que en destaquem: ISO 14020, Ecolabel, Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, Declaració ambiental de producte, FSC o Producció Agrària Ecològica.

Normas ISO de  Seguridad

La seguridad es básica en la gestión empresarial. Les principals normes ISO vinculades amb la gestió de la seguretat son:

 • Norma ISO 45001 estableix els requisits dels sistemes de gestió de la Seguretat i Salut en el Treball i facilita el control dels riscos laborals  així com la millora continua en Seguretat i Salut en el treball. Ajuda a comunicar el compromís amb la seguretat i salud dels sus treballadors amb una voluntat de millora continua.
 • Norma ISO 22000 de seguretat alimentària. Especifica los requisits d’un sistema de gestió de seguretat alimentària per assegurar la  iniquitat dels aliments en tota la cadena alimentària. Altres normes vinculades amb la seguretat alimentària son IFS Food, normes BRC Global Satandards  o FSSC 22000.
 • ISO 27001 de Gestió de la Seguretat de la Informació. Ajuda a mantenir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades i els actius d’informació.
 • Norma ISO 22301 sobre la gestió de la continuïtat del negoci, per reduir el risc d’interrompre l’activitat i minimitzar garantint-ne la recuperació de l’organització.

Responsabilidad Social

Las empresas y organizaciones sostenibles y económicamente viables a medio y largo plazo deben tener el cuenta la Responsabilidad Social a través de la justicia social y la protección del medio ambiente. Las normas ISO vinculadas con la Responsabilidad Social que ayudan a la gestión del impacto social y ético de sus actividades y política corporativa:

 • Norma ISO 26000 sobre la Responsabilidad Social Corporativa orienta sobre com les empreses i organitzacions poden operar d’una manera socialment responsable. Això significa actuar de manera ètica i transparent, que contribueix a la salut i el benestar de la societat. A la vegada és una eina que ajuda a reforçar la reputació de l’empresa a través de la responsabilitat social.
 • Global Reporting Initiative – Memòries de Sostenibilitat de Global Reporting Initiative.Guia perquè qualsevol organització pugui elaborar la memòria de sostenibilitat.  És una norma internacional sobre el bon govern per optimitzar la repercussió en els àmbits ambiental , social i econòmic.
 • IQNet SR10, estàndard internacional certificable de Responsabilitat Social. Estableix els requisits d’un sistema de gestió de la Responsabilitat Social d’acord amb la norma ISO 26000 sobre sistemes de gestió de responsabilitat social.

Certificación y calidad de productos y servicios

En un entorno cada vez más competitivo, las empresas necesitan aplicar estratègies del mercat que aconsegueixin una diferenciació eficaç del seu producte respecte la competència.

La certificació de producte segons normes ISO és l’eina que permet distingir els seus productes. Tindrà una marca o distintiu de qualitat, recolzat per una entitat de certificació acreditada.

Alguns dels productes que es poden certificar son:

 • Q de Qualitat Turística,  marca que representa la qualitat turística en el sector turístic espanyol. Consulta la web www.calidadturistica.es per més informació.
 • Marca N d’AENOR de producte certificat és una marca de conformitat amb normes. AENOR desenvolupa un sistema particular de certificació de cada producte en què s’indiquen les normes i especificacions tècniques aplicables al producte, les regles particulars i els procediments necessaris.
 • Cartas de servicios según UNE 93200.
 • Calidad del transporte público.

Marcado CE

El Marcado CE es la herramienta imprescindible para que sus productos se puedan comercializar en el mercado europeo, dins del marc de lliure circulació de mercaderies.

El marcatge “CE” sols es permet, si es compleix el procediment d’avaluació de conformitat amb, com a mínim, una de les Directives Europees aplicables al producte.