ISO 26000 Responsabilitat Social Corporativa

ISO 26000 – Responsabilitat Social Corporativa

Beneficis de la ISO 26000 sobre Responsabilitat Social CorporativaRSC

La Responsabilitat Social implica el compromís amb la societat on opera i amb el desenvolupament sostenible. Per això la Responsabilitat Social Corporativa o RSC seguint la norma ISO 26000 aporta:

 • Avantatge competitiva aportant la RSC un valor diferencial als clients en evidenciar un comportament socialment responsable dins de la seva esfera d’influència.
 • Reputació corporativa en contribuir al desenvolupament sostenible, ajudant a assegurar ecosistemes saludables, igualtat social i bona governança de les organitzacions.
 • Capacitat d’atraure i retenir el talent dels treballadors, membres, clients o usuaris de l’organització que hagin implantat la ISO 26000 sobre la Responsabilitat Social Corporativa.
 • Identificació i involucració de les parts interessades. La RSC ajuda a mantenir la motivació, compromís i productivitat dels treballadors. Millora la percepció dels inversors, propietaris, donants, patrocinadors i comunitat financera.
 • Millora la relació amb el context on opera. La norma ISO 26000 requereix comunicar els seus compromisos vinculats amb la Responsabilitat Social Corporativa.

Encara que la norma ISO 26000 sobre Responsabilitat Social Corporativa no és certificable amb acreditació es pot integrar en un certificat ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Requisits de la ISO 26000 sobre Responsabilitat Social Corporativa.

Destaquem els següents punts de la norma ISO 26000 sobre Responsabilitat Social Corporativa:

 • Termes i definicions. Identifica i aporta el significat dels termes clau importants per comprendre la RSC en el marc d’aquesta norma ISO.
 • Principis de la Responsabilitat Social Corporativa, on la norma ISO 26000 introdueix i explica els principis de la RSC.
 • Reconèixer la responsabilitat social i involucrar-se amb les parts interessades. La norma ISO 26000 orienta sobre com una organització s’ha d’orientar amb les seves parts interessades i la societat, sobre el reconeixement de les matèries fonamentals i els assumptes de Responsabilitat Social Corporativa i sobre l’esfera d’influència d’una organització.
 • Orientació sobre matèries fonamentals de responsabilitat social.La Responsabilitat Social Corporativa seguint la norma ISO 26000, té en compte les següents matèries fonamentals i assumptes relacionats amb la responsabilitat social:
  • Governança de l’organització
  • Drets humans (Els drets humans han de tenir en compte: Diligència deguda; Situacions de risc pels drets humans; Evitar la complicitat; Resolució de reclamacions; Discriminació i grups vulnerables; Drets civils i polítics; Drets econòmics socials i culturals; Principis i drets fonamentals en el treball)
  • Pràctiques laborals . La norma ISO 26000 en destaca: Treball i relacions laborals; Condicions de treball i relacions laborals; Condicions de treball i protecció social; Diàleg social; Salut i Seguretat en el treball i Desenvolupament humà i formació en el lloc de treball)
  • Medi ambient , tenint en compte la Responsabilitat Social Corporativa la prevenció de la contaminació; l’ús sostenible dels recursos; Mitigació i adaptació al canvi climàtic; Protecció del medi ambient, biodiversitat i restauració d’hàbits naturals)
  • Pràctiques justes d’operació (On la ISO 26000 sobre Responsabilitat Social Corporativa té en compte: Anti-corrupció; Participació política responsable; Competència justa; Promoure la responsabilitat social a la cadena de valor; Respecte als drets de la propietat)
  • Assumptes de consumidors. Destaquem que té en compte entre altres coses implantar pràctiques justes al màrqueting i a la contractació; Protecció de la salut i la seguretat dels consumidors, o el Consum sostenible.
  • Participació activa i desenvolupament de la comunitat, per exemple en activitats educatives, culturals, creació de treball i generació de riquesa)
 • Orientació sobre la integració de la responsabilitat social a tota l’organització. La norma ISO 26000 ajuda a posar en pràctica la responsabilitat social aportant orientacions vinculades amb la comprensió i comunicació de la responsabilitat social d’una organització, la comunicació relativa a la responsabilitat social, l’augment de la credibilitat d’una organització respecte la responsabilitat social corporativa, la revisió del progrés, la millora i l’avaluació d’iniciatives voluntàries en responsabilitat social.

A més, la a la norma ISO 26000 sobre Responsabilitat Social hi ha exemples d’iniciatives voluntàries i eines per la Responsabilitat Social Corporativa.

Links vinculats amb Responsabilitat Social Corporativa