Forética SGE 21 de Responsabilitat Social

Beneficis de la Responsabilitat Social

La norma Forética SGE 21 de Responsabilitat Social Empresarial aporta els següents beneficis:

 • Confiança dels directius respecte a l’honradesa, lleialtat, bona fe, transparència i cultura organitzativa, junt amb un desig de difondre al seu entorn social la cultura de la responsabilitat social empresarial.
 • Reputació davant dels proveïdors, clients i parts interessades en integrar-se la responsabilitat social en una estructura i sistema de gestió ètic. Ajuda a potenciar l’apropament cap a la societat, augmentant el valor de l’empresa i facilitar les vendes.
 • Compromís Social voluntari per aplicar els valors ètics, demostrar-los i mantenir-los al sistema de gestió segons Forética SGE 21. La norma avalua la gestió ètica i socialment responsable de l’organització.
 • Millora continua de la responsabilitat social seguint la dinàmica de la gestió de qualitat ISO 9001, gestió ambiental ISO 14001 i de seguretat laboral ISO 45001 facilita disposar d’un Sistema Integrat de Gestió.

Requisits norma Forética SGE 21

Els requisits d’un Sistema de Responsabilitat Social, segons la norma Forética SGE 21, s’estructuren en:

Responsabilitats de l’alta direcció
 • Motivar al personal creant un clima laboral òptim per que tots els col·laboradors s’identifiquin amb la missió, visió i valors així com participen en aconseguir l’excel·lència a la gestió.
 • Definir i mantenir una Política de Responsabilitat Social Empresarial i un Codi de Conducta.
 • Nombrar a un Comitè d’ètica de caràcter consultiu.
 • Comunicar interna i externament la Responsabilitat Social Empresarial.
 • Revisar anualment la Responsabilitat Social Empresarial per assegurar a través d’indicadors la seva adequació i eficàcia.
Clientes
 • Establir un codi de conducta que impliqui una política de regals, atencions, reconeixements, etc.
 • Demostrar i comunicar la implantació del codi de conducta i dels compromisos vinculats amb la Responsabilitat Social. Pot comunicar-se a través de publicitat.
Proveïdors i subcontractistes
 • Avaluar i seleccionar als proveïdors i subcontractistes, tenint en compte la seva capacitat de complir, entre altres aspectes la Responsabilitat Social EmpresarialRSE.
 • Afavorir el diàleg amb els seus proveïdors i subcontractistes, fomentant les formules d’arbitratge o acords entre parts, com a via per evitar litigis innecessaris.
Recursos Humans

Cal actuar sobre:

 • Tractar amb ètica a les persones que integren l’organització.
 • Potenciar la formació continua.
 • Millora continua de l’ambient de treball.
 • Seguir i comunicar internament els aspectes vinculats amb la Responsabilitat Social.
 • Facilitar la conciliació de la vida personal i laboral.
 • Establir mesures, vies de diàleg i informació.
Entorn social
 • Establir mecanismes de comunicació amb l’entorn social, per conèixer i mesurar el seu impacte, i tractar de reduir-lo o compensar-lo. La integració de la responsabilitat social empresarial és especialment significativa a petites comunitats i en països menys desenvolupats.
 • Vetllar per la transparència a l’activitat respecte al seu entorn social, facilitant vies de comunicació i cooperació amb les diferents parts interessades a la responsabilitat social corporativa o RSC.
 • Compromís a combatre la corrupció a les seves activitats. Per aconseguir-ho, estableix mesures oportunes per prevenir qualsevol forma de corrupció enfront al seu entorn social.
Entorn ambiental
 • Contribuir al desenvolupament sostenible a partir de la prevenció de la contaminació, així com millorar contínuament el seu desempeny ambiental.
 • Minimitzar els impactes produïts a l’entorn per les seves activitats, establint objectius per aconseguir-ho .
 • Avaluar, prevenir i gestionar els riscos ambientals associats a la seva activitat, així com per mitigar els impactes adversos amb l’entorn.
 • Promoure la comunicació i consulta amb les parts interessades al seu desempeny ambiental.
Inversors
 • Contribuir a crear valor als inversors i accionistes a partir de la reputació i la construcció de mercats eficients a través de la responsabilitat social empresarial.
 • Seguir els principis rectors dde transparència, lleialtat i creació de valor de forma sostenible. Es poden concretar en un protocol de relacions amb inversors que estarà a disposició d’ells.
Competència
 • Respectar els drets de propietats dels seus competidores, fomentant adherir-se a formules d’arbitratge, o acords entre les parts, coma vies de resolució de diferències al respecte.
 • Complir la legislació aplicable en l’àmbit de la competència.
 • Participar a associacions i foros d’interès pel sector, que serveixi de punt de trobada i intercanvi d’experiències amb els seus competidors.
Administracions competents
 • Transparència, visibilitat, honestedat i integritat. La claredat a les relacions, no impedeix que es discrepi a les interpretacions i per resoldre-ho estan les vies ordinàries.
 • Establir els canals de comunicació i diàleg convenients amb la finalitat de cooperar i generar confiança amb l’Administració.

Normes vinculades amb Forética SGE 21

Normes i requisits vinculats amb la Responsabilitat Social segons Forética SGE 21:

Consultoria RSE segons Forética SGE 21