1. Beneficis

Un certificat ISO 9001 de gestió de la qualitat aporta:

Beneficis de màrqueting i comercials:
 • Millora la imatge dels productes i/o serveis oferts perquè un certificat ISO 9001 fa augmentar la confiança i reputació que tenen els clients amb nosaltres.
 • Posa en marxa eines de màrqueting que faciliten aplicar el Pla de màrqueting.
 • Accés a mercats exteriors i guanyarà quota de mercat. Un certificat ISO 9001 genera confiança als clients i consumidors.
Beneficis davant dels clients:
 • Augmenta la satisfacció dels clients. El certificat ISO 9001 ajuda a fer productes o serveis que satisfacin els requisits dels clients i els reglaments aplicables.
 • Facilita la comunicació amb els clients. És més fàcil accedir a acords amb qualitat concertada amb els clients així com eliminar auditories dels clients.
Beneficis per la gestió de l’empresa:
 • Integrar el Pla Estratègic i el Pla de Negoci amb el Sistema de Qualitat. Així es garanteix la utilitat de la ISO 9001.
 • Orientació al client. Serveix per detectar les seves necessitats i expectatives. Coneixem fàcilment allò que ens valoren, de forma que se’ns fa més fàcil vendre més
 • Millora l’eficàcia de la gestió. La gestió de la qualitat està basada en el en el cicle de millora continua PDCA (Planificar, Fer, Comprovar i Actuar) o  “Cicle de Deming”.
 • Augmenta la motivació i implicació del personal perquè hi ha una millor gestió dels recursos.

La nostra Consultoria ISO sap ajudar-lo a que el seu certificat ISO l’ajudi a guanyar diners. Garantit.

2. Requisits de la norma

De la norma ISO 9001, en destaquem els següents requisits:

 • Cal una Direcció compromesa amb la ISO 9001. D’aquest compromís en destaquem:
   • Documentar, aprovar i donar a conèixer la política amb els requisits de qualitat.
   • Responsabilitats i funcions de cada lloc de treball definides al Sistema de Qualitat segons la norma ISO 9001.
   • Aprovar objectius i fites o tàctiques per aconseguir-los. Haurien d’estar vinculats amb el pla de negoci i el pla estratègic.
   • Revisió per la Direcció, on d’acord amb la norma ISO 9001 anualment es revisen els resultats de l’any i es prenen decisions estratègiques.
 • ­Tenir els procediments requerits per la norma ISO 9001 pel control dels documents i registres, per la gestió de les no conformitats, accions correctives i de millora així com el d’auditories internes.
 • Facilitar la formació i competència dels col·laboradors per conèixer les  funcions i tasques en que estan implicats.
 • Identificar i complir els requisits dels clients, assegurant la seva satisfacció i fidelització. Podem ajudar-lo a orientar-se als clients i a vendre més aplicant les eines de la gestió de la qualitat.
 • Mesurar, analitzar i millorar els processos, per ajudar al management i la millora continua de la gestió i la qualitat, amb l’ajuda de:
   • Indicadors dels processos, que es poden convertir en el seu quadre de comandament.
   • Mesura de la satisfacció dels clients. Serveix per orientar els processos als clients i així fidelitzar-los.
   • Auditories del Sistema de Gestió de la Qualitat.

3. Consultoria ISO 9001

Si necessites ajuda, fàcilment pots aconseguir-la:

 • Certificat ISO 9001 per aconseguir la certificació de qualitat. Coneixes com es fa una ISO “útil i fàcil”?.
 • Auditoria ISO 9001 per fer l’auditoria interna del certificat de gestió de la qualitat.
 • Outsourcing ISO. Externalitza les feines de Responsable del Sistema de Gestió.
 • Formació ISO. Puc ajudar-te amb formació en gestió de qualitat: Curs auditoria interna, Curs eines de qualitat o altres cursos. Formació presencial, online o mixte.