qualitat i innovació

Qualitat ISO 9001 i innovació

Concepte i tipus d'innovació

La innovació és un procés sistemàtic que té com a missió fer coses noves o d’una forma nova, de forma que s’aporta valor als clients, a la societat i a la pròpia empresa. La innovació Pot ser:

 • de producte: Introducció al mercat d’un producte / servei nou o considerablement millorat.
 • a l’organització implica canvis a les formes d’organització que suposen noves estructures organitzatives dels processos industrials.
 • de mercat, introduint nous mètodes de comercialització, de lliurament de productes preexistents o canvis en el sistema d’embalatge.
 • en models de negoci, introduint noves formes de percebre ingressos dels clients a partir de noves formes de generar valor.
 • a la gestió, adoptant noves formes de gestió, implantant principis, pràctiques i procediments no tradicionals.

Gestió de la innovació i ISO 9001

La norma ISO 9001 ajuda a innovar ajudant a establir estratègies d’innovació, afavorint eines per la seva gestió a l’empresa, considerant els aspectes legals (inclosa la financiació i fiscalitat de la innovació) i ajudant a l’avaluació de certificats i projectes de I+D+i . En destaquem  les idees següents:
 • Identificació del context o mercat en el que s’opera. Segons la cultura (política, missió, visió i valors) i l’estructura de l’organització (organigrama, funcions, responsabilitats i competència del personal) més gran és la capacitat d’adaptar-se als clients o al mercat en el que s’opera. Implica més satisfacció dels usuaris, clients, ciutadans i altres parts interessades.
 • Compromís, lideratge i predisposició al canvi de l’alta direcció de l’alta direcció davant dels canvis constants (noves pràctiques de negoci, tecnologia en permanent evolució, internacionalització de mercats) que ha d’afrontar qualsevol organització.
 • Planificació i seguiment. Planificant i establint el procediment de possibles conseqüències del canvi, la disponibilitat de recursos i l’assignació de responsabilitats. Habitualment implica una millora de la sostenibilitat i la resiliència. L’ecodisseny segons ISO 14004 ajuda a aconseguir-ho.
 • Vincular el disseny amb el procés d’innovació. En el disseny cal que es recolzi amb el procés d’innovació de forma equilibrada entre la generació de recursos econòmics que implica el disseny i la competitivitat futura de l’empresa.
 • Més capacitat d’atraure socis, col·laboradors i finançament perquè la innovació implica més creixement, ingressos. rendibilitat i competitivitat..

La millora continua que implica un certificat ISO 9001 dóna l’oportunitat tenir en compte la innovació. Es pot optimitzar seguint els requisits de la norma UNE 166002.

On trobar més informació:

 • FEDIT (Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología)
 • Innovation
 • Fundación COTEC para la innovación tecnológica
 • INGENIO – Instituto de gestión de la innovación y del conocimiento