UNE 15896 de gestió de compres de valor afegit

Gestió de compres de valor afegit

A l’actualitat, la Gestió de compres s’enfronta a un escenari més competitiu amb un nombre més gran d’actors i riscos a adquirir riscos a l’adquisició de materials, articles i serveis. Per això recomanem integrar al seu certificat ISO 9001 de qualitat els requisits de la gestió de compres de valor afegit. Podem ajudar-lo a aconseguir amb els nostres serveis de consultoria ISO. La norma UNE 15896 Gestió de Compres de Valor Afegit, està dirigida a organitzacions que vulguin millorar la Gestió de les Compres amb l’objectiu de ser més eficients, optimitzar recursos, reduir costos i augmentar la competitivitat i els beneficis. Els requisits de la norma l’ajudaran a organitzar el departament de compres, definint procediments i establint criteris d’actuació que assegurin les bones pràctiques a la gestió de compres. La norma “UNE 15896 – Gestió de compres de valor afegit” és una norma certificable. Es pot integrar amb un certificat ISO 9001.

Requisits UNE 15896 de gestió de compra de valor afegit

 • Camp d’aplicació, objectius i conceptes generals
 • Estructura i requisits:
  • Requisits del sistema de gestió
  • Responsabilitat de compres de valor afegit
  • Responsabilitat de la gestió de compres
  • Equip de compres i gestió de subministre
  • Gestió del procés estratègic de compres i gestió de subministre
  • Gestió del procés operacional de compres
  • Entorn de l’organització
  • Millora continua

Consultoria ISO amb valor afegit

Podem ajudar-lo a integrar els requisits de la norma UNE 15896 a la seva organització a partir dels següents serveis:

 • Certificat ISO integrat. Aconsegueixi la certificació ISO 9001 integrada amb els requisits d’una gestió de compres amb valor afegit.
 • Auditoria ISO interna o a proveïdors enfocats a integrar els requisits de la norma UNE 15896.
 • Outsourcing estratègic per integrar els requisits de la gestió de compres amb valor afegit al seu certificat ISO.
 • Formació ISO, a mida de les seves necessitats: “In Company”, “Online” o “Mixta”
Garantia d’èxit, més de 20 anys d’experiència ens avalen.

Canvis a la ISO 22000 de Seguretat Alimentaria

La norma ISO 22000 de Seguretat alimentària

La norma ISO 22000 de seguretat alimentària conté els requisits d’un “Sistema de Gestió de la Innocuïtat dels Aliments”. Facilita la seva implantació i certificació per qualsevol organització dins de la cadena alimentaria.

Norma ISO 22000 de seguretat alimentària

La norma es va crear l’any 2005. La ISO 22000 de seguretat alimentària garanteix la implantació de pràctiques correctes d’higiene i innocuïtat alimentària.

Les successives crisis alimentàries, el creixent volum de requisits legals exigits als productors i distribuïdors d’aliments, així com la necessitat de més confiança entre les diverses parts interessades a la cadena alimentària, aconsellaven una revisió de la norma ISO 22000 de seguretat alimentària per la seva adequació als desafiaments actuals.

La nova ISO 22000 de Seguretat Alimentària

El Grup de Treball ISO/TC 34/SC 17/WG 8, a càrrec de la norma ISO 22000 de seguretat alimentària, s’ha proposat:

 • Aclarir els conceptes clau, especialment els relatius a l’anàlisi de perills i punts de control crítics i els aspectes més rellevants dels programes de prerrequisits.
 • Actualitzar les definicions fetes servir per la norma ISO 22000 de seguretat alimentària
 • Simplificar la norma i fer-la més concisa, evitant un contingut massa prescriptiu.
 • Assegurar una cobertura més gran per les pimes.
 • Implementar a la norma ISO 22000 el nou format i estructura d’alt nivell (Annexo SL) al que ‘estan adaptant la resta de normes de sistemes de gestió, com ara ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 i altres, facilitant així la possibilitat d’integrar diversos sistemes de gestió sobre la base de requisits i principis comuns.

Està previst que la segona edició de la norma ISO 22000 de seguretat alimentària será publicada a finals del 2018.

Més informació de seguretat alimentària

Posicionament web i certificat ISO 9001

Què aporta el posicionament web al certificat ISO 9001?

El posicionament web ajuda a tenir visites a la web. Si aquestes visites són de qualitat, poden ajudar molt a la millora continua del certificat ISO 9001:

 • Context de l’organització (punt 4 de la ISO 9001). Una forma de conèixer els  context és investigar en webs semblants. Si sabem com ens posiciona Google, sabrem les webs que s’assemblen a nosaltres i per son part del nostre context.
 • Política de qualitat (punt 5.2. de la norma ISO 9001). Una política de qualitat ben feta inclou els conceptes i les paraules clau sobre els que ens volem diferenciar, i per tant que són importants en posicionar-nos a través del màrqueting digital. Tenir visites a la web pot ser un indicador conforme estem comunicant correctament el nostre valor.
 • Comunicació amb el client (8.2.1. de la ISO 9001). El posicionament web facilita la comunicació amb el client en trobar-nos més fàcilment. Gràcies a aquesta comunicació, ens és més fàcil detectar necessitats dels clients així com els requisits que cal que compleixin els productes i serveis.
 • Disseny i desenvolupament dels productes i serveis. (punt 8.3. de la ISO 9001) Les visites a la web, aconseguides gràcies al posicionament web poden ser les visites a la web, una font d’entrades important pel disseny i desenvolupament.
 • Seguiment, mesura, anàlisi i avaluació (9.1. de la ISO 9001) a partir d’eines de màrqueting digital com ara “Google Analytics” i “Google Webmasters” es poden analitzar tant indicadors de seguiment com segmentar el públic que està visitant la pàgina web.
 • Satisfacció del client (9.1.2. de la norma ISO 9001) a través de la web, per facilitar la presa de dades objectiva de la satisfacció dels clients.  
 

Posicionament web i ISO 9001

  Serveis de posicionament web

  Puc ajudar-vos a vincular el posicionament web amb el certificat ISO 9001 a partir dels serveis de:

  • Màrqueting digital per un posicionament web més eficient segons els principis de la política de qualitat
  • Certificat ISO 9001. Aconsegueixi un certificat ISO 9001 integrat amb el management i l’estratègia.
  • Outsourcing estratègic. Integri l’estratègia i el màrqueting digital amb el ser certificat ISO 9001.
  • Formació a mida de les seves necessitats: “In Company”, “Onlione” i “Mixte”

  No dubti en posar en contacte amb mi per telèfon o correu electrònic o visita la meva pàgina web d’EmasConsultors.

  Eines per vendre més i la ISO 9001

  Et recomanem les següents eines per vendre més que pots fer servir sense massa dificultat:

  • Estableix objectius de venda. Un bon lloc és en el marc del Pla de màrqueting o fins i tot del certificat ISO 9001. Recomanem que els objectius estiguin estructurats en zones, canals, clients, … Cal fer un seguiment periòdic de les dades. Poden estar integrats amb els objectius de qualitat.
  • Usa tots els canals de venda per generar vendes, com ara els propis clients, networking o el màrqueting digital i posicionament web. Explica bé què et diferencia de la competència. És part de la comunicació externa i coneixement de les parts interessades.
  • Decidir a qui ens dirigim. Cal decidir a qui volem vendre. Cal vendre el producte o servei correcte a la persona correcte.
  • Com posar els preus correctes. Una de las decisions més difícils per molts professionals és com posar els preus correctes. Si poses un preu baix, atraus als clients equivocats, treballes molt i guanyes poc. Però si poses els preus massa alts, potser no facturaràs el suficient. Per això el podem ajudar a posar els preus correctes per l’empresa i els clients.
  Eines per vendre més vinculades amb la ISO 9001
  • Fes Networking. Saps què el networking és essencial. Per aprofitar-lo, cal que fer networking no t’incomodi ni sigui avorrit. Coneixes els secrets per aprofitar-lo al màxim?
  • Gestió i planificació del temps. La gestió eficient  del temps és una eina per vendre més. És molt recomanable una organització per blocs de tasques fixes que ajudi a estructurar l’agenda.
  • Formació en vendes. Cal estar formats sobre el procés de vendes. Per exemple, com a venedor cal conèixer les motivacions a comprar dels nostres clients així com resoldre les objeccions. Des d’EmasConsultors, et podem ajudar amb formació “a mida”.
  • Analitza la carteta de clients. Implica una anàlisi quantitatiu i qualitatiu. Permet l’establiment d’esforços per ABC així com optimitzar rutes i diversificar riscos. Es pot fer en el marc de la Revisió per la Direcció de la ISO 9001.

  Vols que t’ajudem? Contacta amb nosaltres, som garantia d’èxit.

  Norma d’Eco-disseny ISO 14006

  Què aporta la norma ISO 14006

  La norma ISO 14006 és una eina que ajuda a través de l’ecodisseny a apostar per la innovació dels productes, no només per ajustar-se a les necessitats de la pròpia empresa i els seus clients, sinó també per millorar el comportament ambiental del productes, des de l’origen de les matèries primeres, passant per la seva fabricació i comercialització, l’ús en la seva vida útil i posterior disposició com a residu.

  La norma ISO 14006 dóna les directrius per ajudar a establir, documentar, implantar, mantenir i millorar contínua a través de l’ecodisseny, com a part del certificat ISO 9001 i del certificat ISO 14001.

  ISO 14006 sobre Eco-disseny de productes

  La norma ISO 14006 està pensada per fer-se servir en organitzacions amb certificat ISO 14001 però que necessiten ajuda per integrar el disseny ecològic en el desenvolupament de nous productes. Les directrius són aplicables a qualsevol organització. Està molt vinculat amb l’Anàlisi del Cicle de Vida.

  ISO 14006 aplica als aspectes ambientals relacionats amb els productes que l’organització pugui controlar i aquells que poden influir.

  Fases de l’ecodisseny segons ISO 14006

  Les fases d’un projecte d’ecodisseny són:

  • Selecció del producte i determinació dels Factors motivant.
  • Determinació dels aspectes ambientals significatius del producte.
  • Generació de les Idees de millora i del plec de condicions per al desenvolupament del nou producte.
  • Desenvolupament d’alternatives conceptuals. Avaluació i Selecció.
  • Disseny de detall el nou producte
  • Definició de les accions de millora a futur per al producte i per a l’empresa
  • Campanya de llançament. Cal estar vinculat amb el pla de màrqueting.
  • Avaluació del projecte i els seus resultats.

  Si vols, amb l’outsourcing estratègic t’ajudem a implantar la norma ISO 14006 sobre ecodisseny.

  On es pot integrar l’ecodisseny?

  Els requisits de l’ecodisseny son fàcilment integrables i compatibles amb:

  Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones

  Concepte del pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones

  El pla d’igualtat entre homes i dones de les empreses és un conjunt ordenat e mesures, adoptades després de fer una diagnosi de situació, tendents a aconseguir a l’empresa la igualtat, de tracte i d’oportunitats entre dones i homes així com eliminar la discriminació per raó de sexe.

  Els plans d’igualtat fixaran els objectius concrets d’igualtat per aconseguir les estratègies i pràctiques a adoptar per la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

  Per aconseguir els objectius fixats, els plans d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones haurien de tenir en compte entre altres coses, l’accés al treball, la classificació del professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball per afavorir la igualtat entre dones i homes, la conciliació laboral, personal i familiar, i prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe.

  El pla d’igualtat tindrà en compte tota l’empresa, sense que perjudiqui de l’establiment d’accions especials adequades respecte a determinats centres de treball. El Pla d’igualtat es pot integrar en un certificat ISO 9001 de qualitat o ISO 26000 de responsabilitat social corporativa.

  Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones

  Qui ha d’estar implicat al Pla d’Igualtat d’oportunitats?

  Al Pla d’igualtat, cal que hi participi:

  • Alta Direcció: La voluntat i impuls de la igualtat entre homes i dones, per exemple en aprovar objectius d’igualtat. 
  • Equips tècnics de RRHH: Execució. Integrar la igualtat als procediments habituals de l’empresa i que les accions siguin el més concretes possibles per afavorir la seva viabilitat i visibilitat dels seus resultats
  • Representació legal de treballadors i treballadores: Cal que siguin protagonistes actius durant tot el procés. Cal que participi a les propostes, assessorament, formació, sensibilització, participació, identificació de necessitats i interessos. Treball en xarxa, animació a la formació i al foment de les bones pràctiques.
   La representació legal de treballadors i treballadores pot formar part de la “Comissió d’Igualtat” creada a la pròpia empresa que inicia i executa el pla d’igualtat d’oportunitats. 
  • Comitè Permanent d’Igualtat. El seu objectiu és crear un espai de diàleg i comunicació fluida, de forma que els acords i mesures acordades mentre es desenvolupa el programa es duen a terme amb consens per les dues parts. El Comitè es informat de tots els passos que es duen a terme en el desenvolupament del pla d’igualtat.
  • Plantilla:  Es el principal agent implicat al pla d’igualtat per aportar Propostes, participació…. en tractar-se del col·lectiu destinatari.  No és un grup homogeni pel que els interessa analitzar la situació dels homes i de les dones de la forma més personalitzada possible.
   Igualment convé conèixer la cultura general de l’empresa, els seus valors i la influència que té en l’igualat d’oportunitats per les dones a l’organització.
   Els Sindicats tenen un paper determinant, tant a la negociació com al desenvolupament posterior de les accions.
   Per assegurar la participació del personal a totes les fases del programa cal crear una una estructura específica, com poden ser les Comissions permanents d’igualtat.
  • Persones expertes – Personal interno o consultores que aporten formació, assessorament i recolzament. 

  Cada agent i implicat necessitarà una formació específica. La formació és bàsica a tots els nivells (de tots els components de l’Equip Directiu fins a l’última persona compromesa amb l’organització).

  Comunicació del Pla d’Igualtat d’Oportunitats

  Informar i comunicar les accions i els canvis a favor de la igualtat entre dones i homes.

  La imatge adquireix un valor destacat. El tractament de la comunicació i de la imatge que l’empresa projecta tant interna com externament, contribuirà a l’abast del bon funcionament del programa.

  Més informació sobre Pla d’Igualtat d’Oportunitats

  Certificats ISO en xifres

  ISO, Internatonal Standard Office

  L’Organització Internacional d’Estandardització (ISO) és una organització independent formada per les Organitzacions d’estandardització de Les seves 164 països membres. És qui fa més normes que proporcionen estàndards internacionals que faciliten el comerç internacional entre països.

  Principals xifres d’ISO:

  • 162 països membres
  • 702 organitzacions internacionals treballant sobre multitud de temes
  • Més de 100. 000 experts implicats
  • 3.535 organismes tècnics (technical bodies)
  • 4.771 work items in progress
  • 1.827 projectes nous
  • 1.505 noves normes ISO al 2015, 21.133 normes en total que impliquen 940.797 pàgines
  • 2137 esborranys de normes
  Certificats de normes ISO

    Evolució de certificats ISO 9001.

    Els certificats ISO 9001 de gestió de qualitat, a nivell mundial, el 2015 ha assolit la xifra de 1.033.936 certificats ISO 9001 i es troba a 201 països. Encara que es pot dir que el numero de certificats està estabilitzat des de fa anys, ha augmentat la presencia de certificats ISO 9001 en més països.

    El top ten dels certificats de la ISO 9001 és:

    • Xina amb 292.559 certificats
    • Itàlia amb 132.870 certificats
    • Alemanya amb 52.995 certificats
    • Japó amb 47.101 certificats
    • Regne Unit amb 40.161 certificats
    • Índia con 36.305 certificats
    • Estats Units amb 33.103 certificats
    • Espanya amb 32.730 certificats
    • França amb 27844 certificats
    • Romania amb 20.524 certificats.
    •  

    Els certificats ISO 14001 a examen.

    En relació amb els certificats ISO 14001 comptabilitzats al món, s’arriba a la xifra de 319.324 y una presencia en 201 països, igual que amb la certificació ISO 9001. Tant la tendència de numero de certificats ISO 14001 com de presència de països, des del 2012 tendeix a pujar.

    Els països on hi ha més certificats ISO 14001 son:

    • Xina amb 114.303 certificats
    • Japó amb 26.069 certificats
    • Itàlia amb 22.350 certificats
    • Regne Unit amb 17.824 certificats
    • Espanya amb 13.310 certificats
    • Romania amb 10.581 certificats
    • Alemanya amb 8.224 certificats
    • França amb 6.847 certificats
    • Índia amb 6.782 certificats
    • Estats Units amb 6.067 certificats

    La Norma ISO 27001 sube posiciones

    La presencia de certificats ISO 27001 de seguretat de la informació al món en relació a l’any anterior puja de les 23.005 de l’any 2014 a les 27.536 a l’any 2015. La presència en numero de països també tendeix a pujar, dels 109 països al 2014 als 150 països en el 2015.

    D’aquesta forma, el top ten queda de la Norma ISO 27001 queda de la següent forma:

    • Japó amb 8.240 certificats
    • Regne Unit amb 2.790 certificats
    • Índia amb 2.490 certificats
    • Xina amb 2.469 certificats
    • Estats Units amb 1.247 certificats
    • Romania amb 1.078 certificats
    • Itàlia amb 1.013 certificats
    • Alemanya amb 994 certificats
    • Taiwan amb 939 certificats
    • Espanya amb 676 certificats

    La Norma ISO 50001 agafa més rellevància

    El 2015 hi havia 11.985 certificats ISO 50001, marcant una clara diferencia positiva amb els 6.765 que es registraven per l’any 2014. La seva presència a nivell global també creix, encara que més lleument, dels 80 països a l’any 2014 als 97 de l’any 2015.

    El top ten de certificats de la Norma ISO 50001 queda de la següent forma:

    • Alemanya amb 5.931 certificats
    • Regne Unit amb 1.464 certificats
    • França amb 500 certificats
    • Itàlia amb 470 certificats
    • Índia amb 405 certificats
    • Espanya amb 390 certificats
    • Estats Units amb 310 certificats
    • Xina amb 262 certificats
    • Àustria amb 220 certificats
    • Tailàndia amb 138 certificats

    Últimes xifres

    No podem acabar aquest llistat de xifres sense mencionar altres normes ISO rellevants com ara:

    • Norma ISO 22000, Sistema de Gestió de la Iniquitat dels aliments, amb 32.000 certificats dels que a Espanya n’hi ha 600 i una presencia en 167 països.
    • Norma ISO 22301, Sistema de Gestió de la Continuïtat del Negoci, presenta un clar ascens de la seva rellevància, aconseguint la xifra de 3.133 certificats i presencia a 96 països.
    • Norma ISO 13485 relacionada amb els serveis mèdics que disposa de 26.000 certificats per l’any 2015 i una presència a 113 països. 

     Podeu consultar totes aquestes xifres a “The ISO Survey“.

    ISO 14046 Gestió ambiental. Petjada hídrica

    L’aigua i la Petjada hídrica.

    La gestió de l’aigua s’ha convertit primordial en el desenvolupament sostenible. Una de les tècniques desenvolupades per aquest propòsit és l’avaluació de la petjada hídrica. La norma ISO 14046 estableix un mètode per avaluar la petjada de l’aigua que dóna transparència, coherència, reproductibilitat i credibilitat per l’avaluació i informe de la petjada hídrica de productes, processos o organitzacions.

    ISO 14046 – Gestió ambiental. Petjada hídrica

    Una avaluació de la petjada de l’aigua, el pot ajudar a:

    1. Avaluar la magnitud d’impactes ambientals potencials relacionats amb l’aigua.
    2. Identificar oportunitats per reduir els impactes ambientals potencials relacionats amb l’aigua associats amb productes a varies etapes del seu cicle de vida, així com amb els processos i organitzacions.
    3. La gestió estratègica del risc vinculat amb l’aigua.
    4. Facilitar l’eficiència de l’aigua i l’optimització de la gestió de l’aigua al nivell de productes, processos i organització.
    5. Informar als que prenen decisions a la industria, les administracions i societat civil dels seus impactes ambientals potencials relacionats amb l’aigua.
    6. Dóna informació coherent i fiable en base a l’evidència científica sobre els resultats de la petjada hídrica de cara a:
     • Avaluar i preparar el seu consum d’aigua pels riscos futurs.
     • Identificar formes per reduïr conseqüències ambientals dl seu consum d’aigua.
     • Millorar l’eficàcia de productes, processos i organització.
     • Compartir els seus coneixements i millors pràctiques amb el sector i l’administració.
     • Complir les expectatives de més responsabilitat ambiental
    Una avaluació de la petjada hídrica d’una situació particular no és suficient si es fa servir per descriure els impactes ambientals potencials generals dels productes, processos o les organitzacions.

    Principis, requisits i directrius de la Petjada de l’aigua

    La norma ISO 14046 especifica els principis, els requisits i Guia pel càlcul, avaluació i generació d’informes sobre la petjada hídrica. tant com a una auditoria ambiental pròpia o part de l’auditoria interna del certificat ISO 14001.

    L’avaluació de la petjada hídrica d’acord amb la norma ISO 14046 es basa en:

    • Anàlisi del Cicle de Vida, d’acord amb la norma ISO 14044 l’anàlisi pot ser modular.
    • Identificar els impactes ambientals potencials relacionats amb l’aigua tenint en compte les dimensions geogràfiques i temporals pertinents.
    • Identificar el consum d’aigua i els canvis a la seva qualitat. Per fer-ho aplica conceptes d’hidrologia.

    Referències

     

    Xarxes Socials i Qualitat ISO 9001

    Xarxes Socials i Qualitat 9001

    Una correcte gestió i publicació de continguts a les Xarxes Socials està vinculat amb un certificat ISO 9001. La gestió i publicació de continguts de qualitat pot ser més àgil i fàcil si tenim clares les bases de les Xarxes Socials i les eines associades amb elles:

    Gestió ràpida de les xarxes socials vinculat amb ISO 9001

    1. Monitorització de la marca.

    Cal saber en tot moment qui està mencionant la nostre marca, on i què diu. Per saber-ho son de gran ajuda les notificacions pròpies de les xarxes socials.

    Per seguir a temps real l’activitat de les xarxes socials i atendre a les comunicacions, activa sols aquelles notificacions i avisos que t’interessin. D’aquesta forma millorarà la teva productivitat.

    Recomanem fer servir eines d’escolta activa i monotorització de marca com ara Mention, Social Mention, Talkwalker o Google Alerts.

    La monotorització de la marca és útil pels següents requisits de la ISO 9001: detectar incidències, reclamacions i el nivell de satisfaccioó dels clients.

    2. Resposta a interaccions

    Una de les activitats més imprescindibles per gestionar adequadament la presencia online d’una marca als Social Media és atendre a la comunitat. Els usuaris fan preguntes, contesten a les publicacions de la marca i, en definitiva, volen interactuar amb ella. Per això és important reaccionar en temps i forma.

    Per agilitzar aquesta tasca, et serà de gran ajuda tenir en compte un “Pla d’Actuació” a les Xarxes Socials, que tingui en compte els supòsits més habituals. T’estalviarà molt temps a donar les respostes.

    Si interactuem adequadament aconseguirem una satisfacció del client més gran, eina imprescindible per fidelitzar-los.

    3. Publicar a Xarxes Socials de forma efectiva: la curació de continguts

    Donada la gran quantitat d’informació que es publica a internet és molt important elegir què publicar. No sols es tracta de buscar al nostre sector, ja que la nostra competència genera continguts, que a la majoria dels casos no ens interessa compartir.

    A més, consultar directament les fonts que ja coneix no garanteix que totes les publicacions siguin vàlides. Cal filtrar els continguts, com més exhaustivament, millor.

    4. Filtrar els continguts, quan més exhaustiu millor

    Per completar-ho, hem de tenir en compte que Twitter (amb contingut a temps real) y YouTube (amb continguts de video). Per això cal revisar el que es publica en aquests medis.

    Ready4Social és una eina que permet obtenir continguts de feeds, hashtags i comptes de Twitter i canals de YouTube para programar-los a les teves Xarxes Socials.

    Contacta amb nosaltres si necessites ajuda per la Gestió de les Xarxes Socials.

    UNE 412001 IN – Guia pràctica de Gestió del Coneixement

    Ara que la Gestió del Coneixement és un requisit de la norma ISO 9001:2015, la “UNE 412001 IN – Guia Pràctica de Gestió del Coneixement” proposa una metodologia per posar en marxa la Gestió del coneixement a la seva organització.

    UNE 412001 IN per implantar la Gestió del Coneixement a la ISO 9001:2015

    En posar en marxa la Gestió del Coneixement, cal fer un “Pla d’Acció” que contempli les fases següents:

    • Definir el projecte de Gestió del Coneixement i l’equip del projecte de la Gestió del Coneixement. Cal assegurar la implicació del personal a la Gestió del Coneixement. Es pot integrar amb un certificat ISO 9001.
    • Avaluació. L’avaluació de la Gestió del Coneixement implica detectar el coneixement de la companyia: Organitzar el coneixement detectat i categoritzar el coneixement actual.
    • Desenvolupament del projecte. Algunes de les eines útils per posar en marxa la Gestió del Coneixement seguint la norma UNE 412001 IN son:
     • Instruccions de treball. Serveixen per para capturar la informació que incorporen les instruccions de treball. Amb les instruccions de treball, queda per escrit el coneixement d’un determinat procés, el que facilita la seva comprensió.
     • Llistes de comprovació. A les llistes de comprovació hi consten les coses a comprovar abans que un treball s’hagi completat.
     • Gestió per processos: A vegades sols es necessita que quedin recollits els principals punts d’un procés, i amb un programa de formació pot ser la millor forma de registrar el coneixement.
     • Al lloc de treball. Quan el coneixement no es pot escriure, pot ser beneficiós fer servir la formació al lloc de treball en el que una persona amb més experiència transferirà el coneixement de l’organització indocumentat als altres.
     • Base de dades del coneixement: Moltes empreses deixen lliçons apreses fins el final d’un programa , i això pot significar que en els dissenys, deixin de costat els beneficis d’aquestes lliçons apreses fins molt més tard. Pot capturar el coneixement o els problemes o èxits que s’han produït amb un producte o servei, escrivint-los a una base de dades per la seva revisió durant el disseny. D’aquesta forma, el coneixement es captura immediatament i pot revisar-se quan es dissenyi el següent producte.

    Podem ajudar-te a integrar els requisits de la UNE 412001 IN a la Gestió del Coneixement a una certificació ISO 9001 a través de l’outsourcing estratègic.