1. Beneficis

La norma UNE 66177 aporta els següents avantatges o beneficis que implica un model integrat de gestió:

 • Millora l’eficiència i eficàcia de la gestió. En la norma hi ha els criteris per integrar els seus sistemes de gestió ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. L’organització integra polítiques, procediments i recursos per assolir els objectius i les metes corporatives propostes, augmentant la competitivitat i rendibilitat. Estalvi econòmic i de temps en simplificar el seu manteniment i millorar la seva eficàcia.
 • Ajuda a utilitzar els recursos amb eficàcia en la gestió i seguiment de processos integrats, evita duplicitats, redueix tasques administratives i redueix el temps a dedicar per mantenir els Sistemes. Redueix els costos de certificació en reduir el temps d’auditoria.
 • Facilita la millora contínua, en augmentar les sinergies entre els diferents departaments, per exemple, establint objectius alineats i una visió global dels sistemes que faciliten la presa de decisions cap a la millora contínua.
 • Millora la comunicació i informació entre les parts interessades, creant una visió global de l’organització que reforça la cultura de qualitat total i millora la imatge interna i externa de l’organització. També augmenta la participació del personal en el Sistema de Gestió.

2. Requisits

La norma UNE 66177 està basada en el cicle de millora contínua (o cicle de Deming). En ella estableix les directrius per desenvolupar, implantar i avaluar un sistema integrat de gestió:

 • Planificar (PLAN), desenvolupant un “Pla d’Integració” (capítol 5 de la Norma). Implica establir els beneficis esperats, anàlisi del context o de la situació de partida, selecció del nivell d’integració i elaboració del Pla d’Integració)
 • Fer (DO), d’acord amb el capítol «6. Implantació del Pla d’Integració “La norma conté directrius per elaborar el” Pla d’integració “així com fer-ne el seguiment.
 • Verificar (CHECK), d’acord amb els capítols 7.1. Avaluació de l’eficàcia del Pla d’Integració i el capítol 7.2. Seguiment i millora del Sistema Integrat
 • Actuar (ACTION), segons el capítol 7 (Revisió i millora del sistema integrat de gestió) La norma incorpora diversos annexos d’ajuda com “Eines per avaluar el nivell de maduresa en la gestió per processos”, i diverses “propostes de l’Estructura documental del Sistema Integrat de Gestió”.

3. Serveis de Consultoria ISO

Serveis de consultoria de qualitat (www.emasconsultors.com) vinculats amb un Sistema Integrat de Gestió segons UNE 66177:

 • Certificat ISO. Consultoria ISO per certificar un Sistema Integrat de Gestió.
 • Auditoria ISO interna del Sistema Integrat de Gestió amb auditors ISO experimentats
 • Consultoria estratègica per integrar al sistema de gestió el management i l’estratègia
 • Formació ISO presencial, mixta o en línia sobre eines i gestió d’un sistema integrat de gestió a mida de les seves necessitats.