UNE 66177 – Sistema de Gestió Integrada

Beneficis del Sistema de Gestió Integrada

Un Sistema de Gestió Integrada d’acord la norma UNE 66177 aporta:

  • Millora l’eficiència i eficàcia de la gestió. En la norma hi ha els criteris per integrar els seus sistemes de gestió ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Amb els nostres consultors ISO, integrarà polítiques, procediments i recursos per assolir els objectius i les metes corporatives propostes, augmentant la competitivitat i rendibilitat. Estalvi econòmic i de temps en simplificar el seu manteniment i millorar la seva eficàcia.
  • Ajuda a utilitzar els recursos amb eficàcia en la gestió i seguiment de processos integrats, evita duplicitats, redueix tasques administratives i redueix el temps a dedicar per mantenir els Sistemes. Redueix els costos de certificació en reduir el temps d’auditoria ISO.
  • Facilita la millora contínua, en augmentar les sinergies entre els diferents departaments, per exemple, establint objectius alineats i una visió global dels sistemes que faciliten la presa de decisions cap a la millora contínua. Com a consultors estratègics el podem ajudar.
  • Millora la comunicació i informació entre les parts interessades, creant una visió global que reforça la cultura de qualitat total i millora la imatge interna i externa de l’organització. També augmenta la participació del personal en el Sistema de Gestió.

Requisits d'un Sistema Integrat de Gestió

La norma UNE 66177 està basada en el cicle de millora contínua (o cicle de Deming). En ella estableix les directrius per desenvolupar, implantar i avaluar un Sistema de Gestió Integrada:

  • Planificar (PLAN), desenvolupant un “Pla d’Integració”. Implica establir els beneficis esperats, anàlisi del context o de la situació de partida, selecció del nivell d’integració i elaboració del Pla d’Integració)
  • Fer (DO), d’acord amb el capítol «6. Implantació del Pla d’Integració “La norma conté directrius per elaborar el” Pla d’integració “així com fer-ne el seguiment.
  • Verificar (CHECK), d’acord amb els capítols 7.1. Avaluació de l’eficàcia del Pla d’Integració i el capítol 7.2. Seguiment i millora del Sistema Integrat
  • Actuar (ACTION). Implica la “Revisió i millora del sistema integrat de gestió”. La norma incorpora eines per avaluar el nivell de maduresa en la gestió per processos, i diverses “propostes de l’Estructura documental del Sistema Integrat de Gestió”.