UNE 179002 Transport Sanitari

UNE 179002 – Transport sanitari

1. Quins beneficis aporta?

La norma UNE 179002, “Sistemes de gestió de la qualitat en el transport sanitari” es pot aplicar a totes les empreses de transport sanitari amb independència de la seva estructura, organització, propietari, mida, tipus de serveis proporcionats o localització. Destaquem els següents beneficis que aporta:

 • Millorar la qualitat del servei de les empreses del transport sanitari. Complir els requisits de la norma UNE 179002 garanteix el compliment de tots els requisits de la norma ISO 9001 amb criteris específics del transport sanitari. D’aquesta forma es dóna resposta a les noves demandes de qualitat, seguretat, fiabilitat i transparència.
 • Identificar i documentar cada servei. La norma UNE 179002 cobreix, tenint en compte criteris clínics i de gestió, els aspectes significatius relatius al transport sanitari com ara els equips, infraestructura, recursos humans, serveis prestats, compres. Això aporta seguretat i confiança a totes les parts interessades, clients, administracions públiques i pacients.
 • La millora continua del transport sanitari, d’acord amb la política i objectius de qualitat que per exemple poden buscar baixar el temps de de resposta davant d’urgències, fer revisions del material sanitari, etc.
 • Mantenir tots els equips operatius al 100 % complint amb tots els requisits legals i contractuals que li apliquen al transport sanitari. Això augmenta el reconeixement professional del sector a la societat.
L’aplicació de la norma UNE 179002 sobre qualitat en el transport sanitari ajuda a aportar valor als nostres clients i usuari, i per tant facilita l’acció comercial.

2. Requisits

Una certificació UNE 179002 sobre la qualitat en el transport sanitari cal que inclogui tots els processos essencials per la prestació del servei. De forma més concreta, la norma UNE 179002 requereix:

 • Política i objectius de qualitat, coherents. Els objectius cal que estiguin planificats i quantificats.
  • Manual de qualitat (cal que inclogui l’abast, exclusions, procediments exigits o referencia a ells i interacció entre els processos)
  • Fitxes de processos o diagrames de flux, que d’una forma visible i fàcil d’entendre expliquin la missió del procés, propietari del procés, indicadors de seguiment i control, entrades i sortides del procés.Requisits de la documentació. Cal que la documentació del sistema de gestió de la qualitat estigui adaptada a cada empresa i les condicions d’on presta els seus serveis de transport sanitari:
  • Procediments documentats els exigits per norma UNE 179002 i altres que l’organització consideri necessaris com sobre el “maneig de medicaments i control de caducitats”, “transport de pacients”, “protocols per situacions especials” i “requisits de neteja i desinfecció” entre altres.
  • Legislació bàsica aplicable al transport sanitari. La norma UNE 179002 requereix identificar la legislació que li aplica, tenint en compte que pot variar depenent de la ubicació geogràfica on es presta el servei.
 • Registres mínims de la UNE 179002 son: la Revisió per la direcció; el Part d’assistència; el registre de formació; l’educació i experiència del personal; l’avaluació i seguiment dels proveïdors; Certificats de calibració d’equips de seguiment i mesura; Auditoria interna; Registres de producte no conforme; Accions correctives i preventives.

 • Provisió de recursos, tant humans com materials, vehicles i dotació dels mateixos, local instal·lacions i equipament segons la legislació vigent, sistema informàtic o similar per fer el transport sanitari.
  • Recursos humans: Cal definir requisits de qualificació (titulacions acadèmiques, cursos específics, etc.), experiència laboral i habilitats. Identificació de necessitats de formació i avaluació de la seva eficàcia.
  • Infraestructura: cal establir un pla de manteniment dels equips. És important registrar cada una de les activitats de manteniment que es facin.
 • Realització del producte
  • Comunicació amb el client cal diferenciar clarament entre la informació que va dirigida al client (entitat que ens contracta) de la que va dirigida al pacient.
  • Verificació de productes comprats. Cal ser proporcional als riscos que impliquen fer-los servir. L’empresa cal que controli els serveis subcontractats.
  • Propietat del client o pertinences del pacient i informació del mateix.
  • Preservació del producte enfocada a productes estèrils, químics o farmacèutics.
  • Control de dispositius de seguiment i mesura com el desfibril·lador, marcapassos, bombes de perfusió i tensiòmetres entre altres.

3. Links UNE 179002 sobre el transport sanitari