LOPD Protecció Dades

Beneficis de la protecció de dades de caràcter personal - LOPD

La protecció de dades de caràcter personal segons LOPD aporta els següents beneficis:

 • Facilitar el compliment de la legislació de protecció de dades personals  (LOPD), d’obligat compliment.
 • Transmetre, confiança i bona imatge a clients, treballadors i proveïdors que li confien les seves dades vinculades a la LOPD  paer una protecció de dades de caràcter personal adequada.
 • No tenir risc a sanció. La Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal o LOPD preveu sancions per incompliment.
 • Assegurar la continuïtat del seu negoci en augmentar la seguretat informàtica i la seguretat en la protecció de dades.

Requisits de la protecció de dades personals segons la LOPD

Destaquem els següents requisits de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD):

 • Qualitat de les dades La protecció de dades requereix tractar les dades personals aplicant un procediment de recollida, tractament, emmagatzematge i protecció de dades que
  li permeti complir a totes i cada una de les regles que composen la “qualitat de dades”.
 • Deure d’informació de la LOPD sobre protecció de dades sorgeix en el moment que es recullen dades de caràcter personal. La LOPD requereix elaborar clàusules informatives de protecció de dades i dissenyar els procediments de protecció de dades necessaris per informar degudament i poder demostrar que s’ha complert amb la seva obligació vinculada a la LOPD. 
 • Consentiment de l’afectat, per la protecció de dades. D’acord amb la LOPD, sols podrà tractar les dades de caràcter personal si disposa del consentiment del titular
  de les dades. Per fer-ho, cal dissenyar clàusules i els procediments que siguin necessaris per obtenir el consentiment vàlid del titular de les dades i demostrar posteriorment que ha complert amb aquesta obligació.
 • Dades especialment protegides. D’acord amb la LOPD, les dades que revelen la ideologia, afiliació sindical, religió i creences o origen racial, a la salud i a la vida sexual tenen un nivell de protecció de dades més exigent.
 • Seguretat de les dades. Cal elaborar el el “Document de Seguretat” i implantar les mesures necessàries de protecció de dades que siguin necessàries en funció del nivell de seguretat que requereix cada un dels fitxers (bàsic, mig o alt).
  Les mesures de protecció de dades cal que protegeixin tant els fitxers automatitzats (arxius i aplicacions informàtiques) com els fitxers no automatitzats (en format paper gestionats manualment), aplicant les mesures previstes al Reial Decret 1720/2007 per cada tipus de fitxers.
 • Deure de secret. El “deure de secret” regulat a la LOPD, està obligat a guardar secret professional sobre les dades tractades, i a mantenir la confidencialitat dels mateixos dins de la seva organització.
  La protecció de dades cal que doni a conèixer a tots els treballadors i col·laboradors a través de
  contractes, clàusules i procediments del seu deure de secret i a les conseqüències del seu incompliment.
 • Comunicació de dades. Quan es pretengui entregar dades de caràcter personal emmagatzemades en els seus fitxers a una altra persona o organització perquè els tracti pel seu compte tenint en compte els requisits de protecció de dades de la LOPD.
 • Accés a les dades per compte de tercers.
  Quan necessiti que una altra persona, empresa o entitat accedeixi, per poder prestar el servei, a les dades de caràcter personal (serveis de comptabilitat, elaboració de nòmines, enviament de publicitat, etc.) Cal formalitzar un contracte sobre l’ “accés a les dades per compte de tercers” assegurant l’empresa la protecció de dades per part del subcontractista.
 • Exercici dels drets ARCO. Cal facilitar als ciutadans l’exercici dels drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) a través dels procediments i formularis adequats per demanar l’exercici d’aquests drets.
 • Transferència Internacional de Dades.  Segons la LOPD, quan tingui la intenció de transmetre les dades personals a països que no formin part de l’Espai Econòmic Europeu ha de transferir-los aplicant totes les garanties previstes a la la normativa LOPD sobre protecció de dades.

Links relacionats amb la protecció de dades - RGPD