Memoria GRI

Normes GRI d’impacte econòmic

Els referencials GRI per elaborar informes de sostenibilitat (normes GRI del el Global Sustainability Standards Board o GSSB) inclou normes per mesurar l’impacte econòmic, ambiental i social. Des que es van publicar per primera vegada les normes GRI d’impacte econòmic, la sensibilitat per la Responsabilitat Social ha augmentat. Implica adoptar un enfoc més holístic, tenint en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) així com factors socials i ambientals més amplis.

Normes GRI vinculades amb l’impacte econòmic

GRI 201: Resultats econòmics

Estàndard sobre el valor distribuït. Cal recollir informació sobre el desempeny econòmic fent servir fent servir les xifres que recullen els seus estats financers o les seves comptes de gestió. Es poden recollir dades, fent servir entre altres les normes per Elaborar Informes Financers (IFRS), o els estàndards i de Comptabilitat pel sector Públic (IPSAS). De forma concreta, els indicadors a tenir en compte son:

 • 201-1 Valor econòmic directe generat i distribuït.
 • 201-2 Implicacions financeres i altres riscos i oportunitats derivats del canvi climàtic.
 • 201-3 Obligacions del pla de beneficis definits i altres plans de jubilació.
 • 201-4 Assistència financera rebuda del govern.
GRI 205: Anticorrupció

S’entén com a corrupció, les pràctiques de suborn, els pagaments per facilitar, el frau, l’extorsió, la col·lusió i el blanqueig de capitals. També té en compte l’oferiment i recepció de regals, préstecs, honoraris, recompenses o altres avantatges per induir a fer alguna cosa deshonesta, il·legal o que representi un abús de confiança. També pot incloure pràctiques com la malversació, tràfic d’influències, abús de poder, enriquiment il·lícit, encobriment i obstrucció a la justícia. Hi ha normes i documents sobre el tema com el codi de conducta, ISO 37001 per prevenir el suborn, UNE 19601 de compliance o ISO 19600 de Corporate Compliance. Té en compte:

 • 205-1 – Operacions avaluades per riscos relacionats amb la corrupció.
 • 205-2 – Comunicació i formació sobre polítiques i procediments anticorrupció.
 • 205-3 Casos de corrupció confirmats i mesures preses.
GRI 206: Comportament Anticompetitiu

La competència deslleial, fa referència a les accions que puguin generar la col·lisió amb possibles competidors, amb el propòsit de limitar els efectes de la competència al mercat. Exemples de competència deslleial son la fixació de preus, la coordinació d’ofertes, creació de restriccions de mercat o de producció, imposició de quotes geogràfiques o assignació de clients, proveïdors, àrees geogràfiques o línies de producte.
Les pràctiques de monopoli i contra la lliure competència son les accions d’una organització per posar obstacles a l’entrada al sector, o a que s’impedeixi de qualsevol altra forma la competència. Pot incloure les pràctiques comercials deslleials, l’abús de la posició al mercat, les fusions anticompetitives i la fixació de preus.

Inclou continguts sobre el comportament contra la competència:

 • 206-1 Accions jurídiques relacionades amb la competència deslleial i les pràctiques de monopoli i contra la lliure competència
GRI 415: Polítiques Públiques

La política pública inclou la participació en el desenvolupament de la política púbGRIlica a través d’activitats com el lobbying i les contribucions a partits polítics, polítics o causes. La implicació a les polítiques públiques pot suposar riscos relacionats amb la corrupció, el suborn i la influència indeguda, entre altres. L’OCDE també tracta de les polítiques públiques. Aquesta norma aporta informació sobre els impactes en relació amb la política pública i com gestiona aquests impactes:

 • 415-1 Contribucions a partits i/o representants polítics
GRI 202: Presència al mercat

La norma GRI 202 tracta de la contribució que es fa al desenvolupament econòmic de les comunitats locals en el mercat que opera. Pot aportar informació sobre els impactes en relació amb la presencia al mercat i sobre com els gestiona.

 • 202-1. Rati del salari de categoria inicial estàndard per sexe, enfront al salari mínim local.
 • 202-2 Proporció d’alts executius contractats de la comunitat local
GRI 203: Impactes econòmics indirectes

Impactes econòmics indirectes (monetari o no monetari), conseqüència de l’impacte econòmic directe de les transaccions financeres  i el flux de capital entre l’organització i els seus grups d’interès. La norma GRI 203 també tracta els impactes de les inversions en infraestructures i en serveis de recolzament públic. Aquests norma té en compte:

 • 203-1 Inversions en infraestructures i serveis recolzats.
 • 203-2 Impactes econòmics indirectes significatius.
GRI 204: Aprovisionament

Al comunicar la gestió de les pràctiques de compra, l’organització informant també pot descriure:

 • mesures per identificar i ajustar les compres que causen impactes negatius a la cadena de subministra. El diàleg amb els proveïdors es pot fer servir per identificar la gestió de compres que causen impactes negatius a la cadena de subministra; les mesures preses per ajustar les polítiques i els procediments de pagament;
 • polítiques i pràctiques fetes servir per seleccionar proveïdors locals, pot vincular-se amb el seu certificat ISO.

Per seguir l’aprovisionament es proposa:

 • 204-1 Proporció de despesa a proveïdors locals