Vol una auditoria de sistemes de gestió que li aporti valor? Vol una auditoria que li serveixi per ser més competitiu? Vol una ISO que li serveixi per augmentar les vendes? ISO 19011 l’ajudarà a aconseguir-ho

Beneficis d'una Auditoria de Sistemes de Gestió

La norma ISO 19011 especifica els requisits per fer l’auditoria de sistemes de gestió ISO 9001ISO 45001ISO 14001 entre altres normes. Per això, la norma ISO 19011 aporta els següents beneficis:

  • Els principis d’auditoria, ajudant la norma ISO 19011 a apreciar la naturalesa essencial de l’auditoria de qualsevol certificat ISO:
    • ISO 9001. Sistemas de Gestió de la Qualitat.
    • ISO 14001. Sistemes de Gestió Ambiental.
    • ISO 45001. Sistemes de gestió de la seguretat i salut al treall.
  • La gestió de programes de auditoria, amb aspectes relatius a l’assignació de responsabilitats, l’establiment d’objectius, els recursos necessaris i la coordinació d’activitats d’auditoria.
  • Activitats d’auditoria, descrivint la norma ISO 19011 la planificació i la forma de fer auditories de sistemes de gestió de la qualitat o ambiental, inclosa la selecció de l’equip auditor seguint els requisits de la norma ISO 19011.
  • Competència i avaluació dels auditors , establint les qualitats, aptituds i coneixements que ha de tenir l’auditor, així com una sèrie de directrius per la seva avaluació que conté ISO 19011.

Requisits de la norma ISO 19011

Els principals requisits per fer l’auditoria de sistemes de gestió segons ISO 19011 son:

  • Sistema de gestió de la qualitat. La norma ISO 19011 descriu els principis de l’auditoria del sistema de gestió segons les normes ISO.
  • Gestió d’un programa d’auditoria. Orienta sobre l’establiment i la gestió dels programes d’auditoria. A la norma ISO 19011 es tracten aspectes como l’assignació de responsabilitats per la gestió dels programes d’auditoria, l’establiment dels objectius, la coordinació de les activitats de l’auditoria i la provisió de recursos suficients a l’equip auditor.
  • Activitats d’auditoria. La norma ISO 19011 orienta a fer les auditories internes de la certificació ISO 9001 de qualitat, certificació ISO 14001 de gestió ambiental, i/o certificat ISO 45001. Te en compte la selecció dels equips auditors.
  • Competència dels auditors. La norma ISO 19011 indica els coneixements i les habilitats necessàries per ser competent a fer una auditoria. Indica els atributs personals necessaris per ser auditor, així com sobre la formació, experiència laboral i en auditories. També indica un procés per l’avaluació d’auditors.

Consultoria estratègica en sistemes de gestió

Com consultors ISO, podem ajudar-lo. Alguns dels nostres serveis son:

  • Auditoria ISO interna del Sistema ISO segons normes (ISO 9001ISO 14001 o ISO 45001) con auditores ISO sènior. 
  • Consultoria ISO per implantar una certificació ISO. Consultoria qualitat per certificar un Sistema de Gestió segons la norma ISO que vostè necessiti. Més de 20 anys d’èxit ens avalen.
  • Formació auditors interns presencial, mixta o on-line sobre el seu sistema integrat de gestió segons les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i altres normes ISO. Tramitem Fundae.