Anàlisi DAFO

Com fer un bon anàlisi DAFO?

Què és l'anàlisi DAFO?

L’anàlisi DAFO (també anomenat SWOT o FODA) és una eina de planificació estratègica que serveix per avaluar les seves fortaleses i debilitats internes, així com les oportunitats i amenaces externes:

 • Fortaleses: Són els atributs o recursos interns que donen un avantatge competitiu sobre els altres. Els punts forts poden incloure factors com ara empleats qualificats, productes o serveis únics, una forta reputació de marca, processos eficients i estabilitat financera.
 • Debilitats: Són factors interns que posen l’organització en desavantatge respecte als competidors. Les debilitats poden incloure la manca d’experiència en determinades àrees, la tecnologia obsoleta, la mala gestió, els recursos limitats o l’alta rotació dels empleats.
 • Oportunitats: Són factors i situacions externes que l’organització pot capitalitzar per millorar el seu rendiment i assolir els seus objectius. Les oportunitats poden sorgir de tendències del mercat, canvis en les regulacions, noves tecnologies, demanda creixent o segments de clients sense explotar.
 • Amenaces: Són factors i reptes externs que potencialment podrien perjudicar el rendiment o dificultar el progrés de l’organització. Les amenaces poden incloure un augment de la competència, recessions econòmiques, canvis en les preferències dels consumidors, inestabilitat política o tecnologies disruptives.

L’anàlisi DAFO és una eina feta servir en tant en un pla estratègic, pla de màrqueting o certificat ISO (ISO 9001 de qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental, ISO 45001 de seguretat laboral o de Responsabilitat Social). S’ha de complementar amb altres mètodes analítics i coneixements per prendre decisions ben informades.

Com fer correctament el DAFO?

Aquests són els passos per realitzar correctament una anàlisi DAFO:

 • Identifica l’objectiu del DAFO. Pot ser per a un projecte específic, un llançament de nou producte o una avaluació global de l’organització.
 • Recull informació: Recollir dades rellevants sobre els factors interns (fortaleses i debilitats) i externs de l’organització (oportunitats i amenaces). Això pot implicar analitzar informes financers, realitzar enquestes, estudiar les tendències del mercat i considerar els comentaris de les parts interessades.
 • Crea una matriu DAFO amb quatre quadrants, un per a cada component de l’anàlisi (Fortaleses, Debilitats, Oportunitats i Amenaces). Enumera els 3 factors més importants de cada quadrant.
 • Analitza els punts forts i febles: Avalua els factors interns i sigues honest sobre les capacitats de la teva organització. Fes servir criteris objectius per identificar les fortaleses on destaca l’organització i quines àrees cal millorar (debilitats).
 • Identifica oportunitats i amenaces a partir de l’anàlisi dels factors externs que et poden afectar positivament o negativament. Ser proactiu a l’hora d’identificar oportunitats potencials per capitalitzar i possibles amenaces per mitigar o evitar.
 • Combina factors interns i externs: Buscar connexions entre els factors interns i externs. Per exemple, podeu aprofitar els vostres punts forts per aprofitar les oportunitats o fer front a les amenaces? Hi ha debilitats que et poden fer vulnerable a certes amenaces?
 • Prioritza i desenvolupa estratègies: Prioritza els resultats de l’anàlisi DAFO a través d’objectius o accions de millora. Desenvolupar estratègies que es basin en fortaleses, abordin les debilitats, aprofitin les oportunitats i minimitzin l’impacte de les amenaces.
 • Implementa i revisa les estratègies per supervisar el seu progrés. Cal revisar regularment l’anàlisi DAFO per mantenir-lo al dia sobre els canvis en l’entorn intern i extern i ajusteu les vostres estratègies en conseqüència.

El DAFO es pot vincular amb l’anàlisi del context i parts interessades d’una certificació ISO.