Digitalització

Digitalització d’un sistema de gestió

La digitalització implica aplicar les eines digitals a les diferents activitats de la seva organització. D’aquesta forma, podem obrir grans oportunitats d’augmentar beneficis i créixer. Els beneficis principals de la digitalització son:

 • Millores a la gestió a través del seu ERP, CRM, o un certificat ISO “sense papers” basat en Microsoft 365. A més, facilita la innovació.
 • Marketing digital, ecommercecomunnity manager per vendre més i amb més marge
 • Formació més àgil i eficaç. Una plataforma de formació online facilita adquirir les competències necessàries vinculades amb la seva certificació ISO.

Què vol dir digitalització d'un sistema de gestió?

Alguns dels requisits que es poden automatizar en un sistema integrat de gestió son:

 • Gestió documental, pel control de la documentació, facilitant la seva actualització, distribució i la comunicació interna a través d’una intranet corporativa i una extranet.
 • Gestió de les no conformitats, incidències i accions de millora a través del nostre tiqueting o gestor de tiquets.
 • Objectius i plans de millora, a través d’un gestor de projectes o un gestor de tasques.
 • Valoració de la satisfacció dels clients i questionaris d’homologació de proveïdors més fàcils a través d’eines online.
 • Competències i formació del personal a través d’un portal de formació online. Al portal de formació tant hi incorporarem la formació de benvilguda com formació específica vinculada amb la seva organització.

Com es pot aconseguir digitalitzar un certificat ISO

Digitalitzar el seu sistema de gestió amb nosaltres és fàcil. El nostre mètode per implantar la digitalització del seu sistema de gestió es basa en les fases següents:

 • Diagnòsis de la situació, per poder adaptar la digitalització al seu sistema integrat de gestió
 • Implantar la digitalització, tenint en compte les seves particularitats.
 • Formació al personal implicat perquè adquireixin competències vinculades amb el sistema de gestió digitalitzat.
 • Seguiment de l’eficàcia i eficiència del sistema. Com consultors ISO, podem garantir l’eficàcia i eficiència del seu sistema de gestió. L’èxit a les auditories de certificació amb les certificadores de més reputació així ens ho avalen.

Podem digitalitzar qualsevol sistema integrat de gestió que compleixi les normes ISO 9001 de qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental, ISO 45001 de seguretat laboral, Responsabilitat SocialISO 56002 de gestió de la innovació o Seguretat Alimentària, entre altres.

En un sistema de gestió digitalitzat es poden gestionar fàcilment eines com ara el pla de negoci i el pla estratègic.