Auditoria ISO 45001

Què aporta una auditoria ISO 45001?

Subcontractar l’auditoria ISO 45001 de seguretat i salut laboral l’aportarà les següents avantatges:

 • Auditoria que aporta valor. Els nostres auditors son consultors estratègics amb sistemes de gestió. Per això aportarà valor al seu sistema de gestió ISO 45001, a través de les no conformitats, observacions i oportunitats de millora que detecta.
 • Guanyi temps. Si subcontracta l’auditoria ISO 45001, no caldrà capacitar com auditor intern a cap dels seus treballadors. Vostè dediqui’s a allò que coneix, nosaltres l’ajudem a mantenir el sistema de gestió de la seguretat laboral.
 • Auditoria integrada amb altres normes. Com auditors ISO sèniors som capaços de fer una auditoria ISO integrada amb ISO 9001, ISO 14001 i Responsabilitat Social. D’aquesta forma optimitzarà el temps i el sistema.

Com fer l'auditoria de seguretat i salut laboral?

Com experts en auditoria ISO internes, seguirem les fases següents:

Assignar la responsabilitat i l’autoritat a l’auditor i el seu equip.
 • L’auditor i el seu equip, quan correspongui, rebin la cooperació absoluta dels auditats. Per això, cal que els auditats, els propietaris amos dels processos, treballadors clau, i tots aquells susceptibles de ser entrevistats, entenguin amb claredat els objectius de l’auditoria, la seva importància i els beneficis que reportarà a l’organització, però també a la construcció d’un espai de treball saludable i segur.
Definir les àrees de l’organització que s’auditaran.
 • No totes les auditories tenen cobertura general. Les àrees a auditar depenen dels objectius i el propòsit de l’auditoria. Per descomptat, si es tracta d’una auditoria interna, haurà d’arribar a tots els departaments i totes les ubicacions, fins i tot, fins a l’Alta Direcció.
Preparar un programa d’auditoria i comunicar-lo.
 • L’auditoria interna ISO 45001, com totes les tasques i activitats a una organització, obeeix a un pla d’auditoria i a un programa. La sorpresa no es bona per ningú. Ni per a auditors, ni per a auditats. Així és que aquest programa, que ha de ser realitzable i possible, haurà de ser comunicat amb oportunitat a tots els auditats.
Desenvolupar el pla d’auditoria.
 • Per posar el pla d’auditoria en marxa, l’auditor necessitarà: Mapa de processos; Sol·licitar recursos necessaris; Resultats d’auditories anteriors.
Fer la reunió d’apertura.
 • Formalment l’auditoria comença a la reunió d’obertura, on l’auditor exposa el pla, el propòsit, l’abast i el programa. Usualment, aquesta reunió està avalada per l’Alta Direcció, i inclou els directius i les persones clau dins de l’auditoria
 • Inicieu l’auditoria. A la pràctica, l’auditor ha de tenir un comportament i acatar certes recomanacions que són comunes a altres auditories.
Fer la reunió de tancament.
 • S’hi discutiran les troballes d’auditoria, les accions recomanades, i es presentarà l’informe d’auditor un resum executiu de la tasca avançada. Probablement, en aquesta mateixa reunió, es faci entrega física/digital de l’informe final d’auditoria a l’Alta Direcció.
Monitoreig y seguimiento.
 • Tot i que el nom així ho indiqui, la reunió de tancament no és el punt final. L’auditor ha de verificar la implantació eficaç de les accions correctives, i fer-ne monitoratge i seguiment. A la següent auditoria notarà els beneficis de fer la tasca completa, fins al final.