Per què la Informació No Financera?

La transparència i la comunicació de la informació no financera cada cop és més important. S’ha de comunicar si la vostra empresa o grup empresarial té alguna d’aquestes característiques:

 • Que el nombre mig de treballadors de les societats del grup durant l’exercici sigui superior a 500.
 • Que o bé, tinguin la consideració d’entitats d’interès públic conforme auditoria de comptes, o bé, durant dos exercicis consecutius reuneixin, almenys dues de les circumstàncies exposades a la Llei.

L’estat d’informació no financera consolidat, inclourà informació significativa sobre qüestions, d’acord amb la Llei.

A través de la Llei 11/2018, s’incorpora al dret la Directiva 2014/95/UE pel que fa a la divulgació d’informació no financera i informació sobre diversitat per part de determinades grans empreses i determinats grups.

Què inclou la INF?

I. Informació sobre qüestions ambientals:
 • Contaminació, referent a les emissions de carboni i qualsevol forma de contaminació atmosfèrica específica d’una activitat, incloent-hi el soroll i la contaminació lumínica.
 • Economia circular, prevenció i gestió de residus per a la prevenció, reciclatge, reutilització, altres formes de recuperació i eliminació de residus.
 • Us sostenible dels recursos: el consum d’aigua i el subministrament d’aigua d’acord amb les limitacions locals; consum de primeres matèries i les mesures adoptades per millorar l’eficiència del seu ús; consum, directe i indirecte, d’energia, mesures preses per millorar l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables.
 • Canvi climàtic (gasos d’efecte hivernacle generats per l’empresa i les reduccions voluntàries establertes; les mesures adoptades per adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic).
 • Protecció de la biodiversitat: mesures per preservar o restaurar la biodiversitat; impactes causats per les activitats en àrees protegides.

Una certificació ISO 14001 o EMAS pot aportar la informació requerida.

II. Informació sobre qüestions socials i relatives al personal:
 • Ocupació: nombre i distribució per sexe, edat, país i classificació professional; nombre d’acomiadaments; les remuneracions mitjanes i la seva evolució; bretxa salarial, empleats amb discapacitat, implicació amb l’economia social, etc.
 • Organització del treball: temps de treball; hores d’absentisme; mesures per facilitar la conciliació familiar.
 • Salut i seguretat: condicions de salut i seguretat; accidents de treball inclosa la seva freqüència i gravetat, així com les malalties professionals.
 • Relacions socials: organització del diàleg social per informar i consultar el personal i negociar-hi. Balanç dels convenis col·lectius, particularment en la salut i la seguretat a la feina.
 • Formació: polítiques implementades; les hores de formació per categories professionals.
 • Accessibilitat universal de les persones amb discapacitat (UNE 17001).
 • Igualtat: mesures per promoure la igualtat entre dones i homes; plans d’igualtat d’oportunitats (Llei 3/2007, per la igualtat), mesures adoptades per a promoure el treball, protocols contra l’assetjament sexual i per raó de sexes, la integració i l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat; la política contra tota mena de discriminació i, si escau, de gestió de la diversitat.

La informació requerida es pot complementar en un certificat o un informe de Responsabilitat Social.

III. Informació sobre el respecte dels drets humans:
 • Aplicació de procediments de diligencia deguda en drets humans; prevenció dels riscos de vulneració de drets humans; denuncies per casos de vulneració; promoció i compliment dels convenis de l’OIT relacionats amb la llibertat d’associació i el dret a la negociació col·lectiva; l’eliminació de la discriminació a l’ocupació i l’ocupació; l’eliminació del treball forçós; l’abolició del treball infantil.
IV. Informació relativa a la lluita contra la corrupció i el suborn:
V. Información sobre la societat
 • Compromisos amb el desenvolupament sostenible. Destaquem l’impacte de l’activitat a l’ocupació i el desenvolupament local. També cal tenir en compte les relacions amb els actors locals i el diàleg amb aquests; les accions d’associació o patrocini.
 • Subcontractació i proveïdors. Inclou la política integrada que tingui en compte qüestions socials, d’igualtat de gènere i ambientals; la responsabilitat social i ambiental amb proveïdors i subcontractistes i els resultats de les auditories.
 • Consumidors, com sobre els sistemes de reclamació, queixes rebudes i resolució de les mateixes.
 • Informació fiscal: els beneficis obtinguts, els impostos sobre beneficis pagats i les subvencions rebudes.