Pla estratègic

Pla estratègic

Beneficis

Tenir un Pla estratègic implica els següents beneficis:

 • Tenir una estratègia empresarial planificada. El pla estratègic implica pensar a mig i llarg termini alineant els recursos i potencialitats d’una empresa per aconseguir els seus objectius i fites.
 • Estratègia de màrqueting està dirigida a generar productes i serveis que satisfacin les necessitats dels clients, amb més efectivitat que la competència, a fi de generar en el client lleialtat cap a una empresa o una marca. És una part del màrqueting que contribueix a planejar, determinar i coordinar les activitats operatives.
 • Converteixi el certificat ISO 9001 amb una veritable eina de gestió i millora continua, integrant el certificat ISO amb el Pla Estratègic.

Per què un Pla Estratègic?

Elaborant el seu Pla Estratègic assegurarà que l’estratègia serà una eina empresarial imprescindible pel futur del seu negoci. Inclourà:

 • Compromisos de la Direcció vinculats amb el pla estratègic: la missió, visió, valors i estratègia a seguir. A més, té en compte el DAFO de l’empresa que inclou tant els punts forts i dèbils com les oportunitats i amenaces. Els compromisos de Direcció s’expliciten al quadre de mando.
 • Pla de màrqueting. El pla de màrqueting serveix per optimitzar l’estratègia de màrqueting que hem de seguir. Té tots els ítems del Màrqueting Mix com ara el segment i mercat, el producte (inclòs el seu posicionament), preu, distribució i canals de comunicació, inclòs el màrqueting digital.
 • Pla Financer. Eina per optimitzar la situació econòmica financera a partir de la planificació i seguiment dels indicadors i objectius econòmics, rendibilitats, desviacions i motius. El Pla Financer ajuda a millorar la rendibilitat, i si escau a trobar finançament.
 • Pla d’operacions que inclogui l’estratègia de producció que optimitzi tant la producció com aquells canvis o innovacions que escaiguin i que tenen en compte el Procés de producció o d’operacions; Infraestructures, equipaments i mà d’obra; Pla tecnològic; Gestió d’existències (aprovisionament i emmagatzematge); Determinació del cost del producte/servei; Certificat ISO 9001 de gestió de la qualitat; Seguretat i higiene i gestió mediambiental.
 • Plan de Recursos Humans. El Pla de Recursos Humans incorpora tots els elements relacionats amb la política de personal: la organització
  funcional, la dimensió i estructura de la plantilla, la selecció, el pla de contractació i formació del personal, la política salarial, el pla d’externalització de funcions i tots aquells aspectes relacionats amb la dimensió humana de l’empresa.
 • Pla de continuïtat del negoci. Pla de contingències perquè l’empresa pugui garantir la continuïtat de l’activitat davant d’una crisis. Augmenta les possibilitats de supervivència i beneficis de la companyia.

Per implantar, seguir i actualitzar el pla estratègic es pot demanar ajuda a través del servei d’outsourcing ISO.

Links vinculats amb Pla Estratègic