Lean Six Sigma

Què és Six Sigma (6 Sigma)?

Six Sigma és una eina per la millora continua de processos i del seu certificat ISO 9001 de qualitat que busca reduir els defectes del procés per aconseguir nivells de qualitat gairebé perfectes. El nom “Six Sigma” es refereix a una mesura estadística de fins a quin punt un procés es desvia de la perfecció. “Six Sigma” es refereix a un nivell de rendiment del procés que té com a objectiu aconseguir una taxa de defectes extremadament baixa de 3,4 defectes per milió d’oportunitats (DPMO). En termes estadístics, significa que el procés té la capacitat de produir un 99,99966% de sortides lliures de defectes.

6 Sigma també es pot fer servir en un certificat ISO 14001 de gestió ambiental, ISO 45001 de seguretat laboral o de Responsabilitat Social.

Principis del SixSigma

Six Sigma es basa en identificar i eliminar defectes en processos, productes o serveis. Per fer-ho, fa servir anàlisi estadística d’on prendrà decisions. La metodologia segueix un enfoc anomenat DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control):

 1. Definir clarament el problema o els objectius del projecte. Comprendre els requisits i expectatives del client.
 2. Mesurar el rendiment del procés. Implica identificar mètriques clau i capacitats de procés.
 3. Analitzar les dades per identificar les causes arrel dels defectes i variacions del procés. Per comprendre la causa del problema, es poden fer servir eines estadístiques.
 4. Millorar: Implica desenvolupar i implementar solucions per abordar les causes arrel identificades. Ajuda a optimitzar el procés per satisfer els requisits del client.
 5. Establir mecanismes de control per mantenir les millores i seguir el procés per prevenir defectes.

Beneficis d'impantar Six Sigma

Six Sigma es pot aplicar a qualsevol indústria i organitzacions. Alguns dels beneficis d’implantar Six Sigma son:

 1. Millora de la qualitat: En reduir defectes i variacions de procés, Six Sigma millora la qualitat del producte o servei i millora la satisfacció del client.
 2. Augment de l’eficiència: L’optimització dels processos implica reduir residus, una millora de la productivitat i una reducció de costos.
 3. Presa de decisions basada en dades: Es basa en l’anàlisi de dades, que ajuda a prendre decisions informades i objectives.
 4. Orientació al client: Comprendre les necessitats del client i alinear els processos cap a elles garanteix la millor experiència del client.
 5. Cultura organitzativa: 6 Sigma fomenta una cultura de millora contínua i capacita els empleats per contribuir a l’èxit de l’organització.
 6. Avantatge competitiu: Les organitzacions que implementen Six Sigma amb èxit sovint obtenen un avantatge competitiu per la seva millor qualitat i eficiència.

En general, és una metodologia potent per la millora dels processos, millorar la qualitat i assolir l’excel·lència empresarial.

5 Principis clau de Six Sigma

Els cinc principis clau de Six Sigma són els elements fonamentals que guien l’aplicació i l’èxit de la metodologia. Aquests principis formen la base de l’enfocament Six Sigma per a la millora de processos i la gestió de la qualitat. Aquests són els cinc principis clau de Six Sigma:

 1. Centrar-se en el client a partir de la comprensió de les necessitats, expectatives i requisits del client. La millora de processos busca lliurar productes o serveis que compleixin o superin les expectatives del client. Les organitzacions han d’identificar els requisits crítics dels clients i alinear els seus processos per satisfer aquests requisits de manera eficaç.
 2. Presa de decisions basada en dades i l’anàlisi estadística per impulsar la presa de decisions. Les dades s’utilitzen per mesurar el rendiment actual dels processos, identificar les causes arrel dels defectes i validar l’eficàcia dels esforços de millora. La presa de decisions basada en dades garanteix que les accions es basin en evidències objectives en lloc d’opinions subjectives.
 3. Enfoc a processos. En comprendre i optimitzar  els processos de negoci, les organitzacions poden millorar l’eficiència, reduir els residus i oferir productes o serveis de millor qualitat. Així es pot aportar valor al client.
 4. Millora contínua. Amb l’enfoc DMAIC, constantment es treballa per identificar i abordar problemes per aconseguir resultats sostenibles.
  5. Col·laboració i implicació: Promou la  col·laboració per resoldre problemes. Implica equips multifuncionals i anima a tots els empleats a participar activament a iniciatives de millora. Involucrar els empleats en el procés no només millora les seves habilitats de resolució de problemes, sinó que també fomenta una cultura de millora contínua dins de l’organització.

Implantant i mantenint aquests cinc principis, es poden aconseguir millores al rendiment dels processos, la satisfacció del client i l’èxit empresarial.