Què aporta la ISO 37001 per prevenir el suborn?

Destaquem que implantar i certificar la norma ISO 37001 per prevenir el suborn, aporta:

 • Transparència i reputació, en demostrar de forma clara que l’empresa té polítiques antisuborn augmenta la confiança dels clients i treballadors
 • Ajuda a la Corporate Compliance. La implantació de la norma ISO 37001 per prevenir el suborn és un bon primer pas per implantar la ISO 19600 de Corporate Compliance.
 • Integrable amb altres certificats. Els requisits d’aquesta norma es poden integrar en una certificació ISO com ara la ISO 9001 de gestió de la qualitat.
 • Recoge las mejores prácticas internacionales y es aplicable en cualquier país.
 • Herramienta para contribuir al cumplimiento de una de las metas de los objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU: reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

Requisits de la norma ISO 37001

Els requisits de la ISO 37001 son genèrics i aplicables a les organitzacions de tot tipus, ubicació i mida. Per tant, les empreses que ja han invertit en controls per5 prevenir el suborn, probablement veuran una millora amb la incorporació dels requisits d’aquesta norma.

La norma ISO 37001 especifica l’aplicació de polítiques reonables i proporcionades, així com els procediments i controls.

La norma ISO 37001 “Sistemes de Gestió AntiSoborno” requereix:

 • Estructura d’alt nivell Annex SL. Per tant, la norma s’integra de forma senzilla amb altres sistemes de gestió que ja existeixen, com ara la ISO 9001 de qualitat.
 • Avaluació del risc de suborn i la implantació de processos de diligència per projectes i socis de negoci.
 • Establir una política per prevenir el suborn d’acord amb el codi de conducta.
 • Establir els procediments adequats per prevenir el suborn. Entre elles es troben:
  • Regals, entreteniment i hospitalitat.
  • Donacions polítiques o de caritat
  • Viatges públics.
  • Despeses de promoció.
  • Patrocini.
  • Formació.
  • Membresías a clubes
  • Favors personals.
 • Lideratge de l’alta direcció, així com compromís i responsabilitat. La designación de una persona que vele por el cumplimiento del modelo de compliance establecido.
 • Formación del personal.
 • Controls financers, comercials, contractuals i d’adquisicions. Procedimientos de información e investigación y acciones correctivas, además de la mejora continua.
 • Complir amb la legislació i altres compromisos adquirits de forma voluntaria.

Serveis de consultoria ISO

Els nostres serveis de consultoria ISO vinculats amb la ISO 37001 per prevenir el suborn son:

 • Certificat ISO 37001 integrat a l’estratègia, pla de negoci i altres certificats ISO.
 • Auditoria ISO 37001 interna. Podem fer l’auditoria integrada amb altres normes.