ISO 37001 Gestió Antisuborn

La Norma ISO 37001 de sistemes de gestió antisuborn, ofereix a les organitzacions una sèrie de mesures que poden adoptar, de forma proporcional i raonable, per prevenir, detectar i gestionar conductes delictives de suborn complint amb la legislació i amb altres compromisos adquirits de forma voluntària.

En conseqüència, aquesta activitat delictiva perjudica el desenvolupament, distorsiona la competència, incrementa el cost de fer negocis, introdueix incerteses en les relacions comercials, de manera que pot augmenta el cost dels productes i serveis, disminuint la seva qualitat, destrueix la confiança en les institucions i interfereix en l’operació eficaç i eficient dels mercats.

Mesures antisuborn de la ISO 37001

La norma ISO 37001 és perfectament compatible amb les legislacions de cada país. En el context de la norma, el suborn s’entén de forma genèrica com oferiment, promesa, concessió, acceptació o petició d’un avantatge (financer o no financer). Ja sigui de manera directa o indirecta, independentment d’on es produeixi, que suposi una violació de la legislació aplicable.

Procés

Procediments per a la implantació de la Norma ISO 37001 són:

  • La implantació d’una cultura d’integritat, transparència, obertura i compliance.
  • L’adopció d’una política antisuborn.
  • El lideratge de l’alta direcció.
  • La designació d’una persona que vetlli pel compliment del model de compliance establert.
  • La formació del personal.
  • L’avaluació del risc de suborn.
  • Fer processos de diligència deguda per a projectes i parts associades.
  • Controls financers i comercials. Procediments d’informació i investigació.

Els requisits de la norma es poden integrar amb un certificat ISO 9001,  ja que, en  quan a la seva aplicació, la Norma ISO 37001 està destinada a prevenir únicament el delicte de suborn. Podran utilitzar-la organitzacions de tot tipus, ja siguin del sector públic, privat, amb o sense ànim de lucre, independentment de la seva mida, de la naturalesa de la seva activitat i del seu nivell d’exposició al risc. Podrà aplicar-se, a més, en qualsevol país.

La seva correcta implantació minimitzarà el risc d’incompliment, ajudant a complir amb les bones pràctiques internacionals i amb els requisits existents en els països en els quals una organització opera. Així, afavorirà el manteniment d’una bona reputació. Això tindria un impacte positiu sobre altres grups d’interès, com a clients, inversors o parts associades, entre d’altres.

Per més informació consulta els nostres serveis com consultors ISO per implantar els requisits ISO 37001 de la gestió antisuborn.