Ètica i protecció de dades personals

Ètica i protecció de dades

Les oportunitats i riscos de l’ús de les dades personals junt amb presa de decisions, es tracten d’un joc complex d’equilibris entre ètica i protecció de dades, que ha de tenir una mirada ètica en el disseny, com en el tractament que requereix tant el certificat ISO 9001 de qualitat com la responsabilitat social empresarial.

La normativa de protecció de dades permet exercir davant el responsable del tractament els teus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades.

El compliment dels principis de protecció de dades ens ajuda en:

  • Licitud, lleialtat i transparència. Les dades han de tractar-se de manera lícita, lleial i transparent en relació amb la persona interessada.
  • Limitació de la finalitat. Les dades personals s’han de recollir amb finalitats determinades, explícites i legítimes, i no es poden tractar posteriorment “de manera incompatible” amb les finalitats inicials per a les quals van ser recollides.
  • Minimització de dades. Tot i el nom, equival al principi de proporcionalitat.
  • Exactitud. Les dades han de ser exactes i han d’estar actualitzades. En cas contrari, s’han de rectificar o suprimir sense dilació i amb totes les mesures raonables.
  • Limitació de termini de conservació. Les dades personals s’han de conservar només durant el temps que calgui per assolir la finalitat per a la qual s’han recollit
  • Integritat i confidencialitat. Tot i que es pot pensar que ens trobem davant de dos principis, es tracta d’un únic que ve a ser el  principi de seguretat.

Finalment aquest tractament de dades, comporta uns límits ètics ja siguin:

• Diàleg amb la societat.
• Analitzar els beneficis versus riscos en positiu.

Context legal de la protecció de dades

  • Reglament UE 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
  • Reial decret llei 5/2018, de mesures urgents per a l’adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.
  • Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Et podem ajudar amb el nostre curs de protecció de dades o implantant els requisits de la protecció de dades en el marc de la ISO 9001 o de la responsabilitat social.