Ètica,protecció i tractament de dades

Ètica i protecció de dades

Les oportunitats i riscos de l’ús de les dades personals junt amb presa de decisions, es tracten d’un joc complex d’equilibris entre ètica i protecció de dades, que ha de tenir una mirada ètica en el disseny, com en el tractament de dades.

Es per això, que la normativa de protecció de dades permet que puguis exercir davant el responsable del tractament els teus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió ( “dret a l’oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades.

El compliment dels principis de protecció de dades ens ajuda en:

 • Licitud, lleialtat i transparència
 • Limitació de la finalitat.
 • Alerta en comparticions d’informació.
 • Minimització de dades.
 • Exactitud.
 • Limitació de termini de conservació.
 • Integritat i confidencialitat

Finalment aquest tractament de dades, comporta uns límits ètics ja siguin:

• Diàleg amb la societat.
• Analitzar els beneficis versus riscos en positiu.

Context legal de la protecció de dades:

 • REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
 • Correcció d’errors del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016. Relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
 • Reial decret llei 5/2018, de mesures urgents per a l’adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (vigent en aquells articles que no contradiguin el RGPD).
 • Reial Decret 1720 / 2007. Aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 (vigent en aquells articles que no contradiguin el RGPD).
 • Reial Decret 428/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència de Protecció de Dades

 

Et podem ajudar amb el nostre curs de protecció de dades o implantant ens requisits de la protecció de dades.