ISO 14046 Gestió ambiental. Petjada hídrica

L’aigua i la Petjada hídrica.

La gestió de l’aigua s’ha convertit primordial en el desenvolupament sostenible. Una de les tècniques desenvolupades per aquest propòsit és l’avaluació de la petjada hídrica. La norma ISO 14046 estableix un mètode per avaluar la petjada de l’aigua que dóna transparència, coherència, reproductibilitat i credibilitat per l’avaluació i informe de la petjada hídrica de productes, processos o organitzacions.

ISO 14046 – Gestió ambiental. Petjada hídrica

Una avaluació de la petjada de l’aigua, el pot ajudar a:

 1. Avaluar la magnitud d’impactes ambientals potencials relacionats amb l’aigua.
 2. Identificar oportunitats per reduir els impactes ambientals potencials relacionats amb l’aigua associats amb productes a varies etapes del seu cicle de vida, així com amb els processos i organitzacions.
 3. La gestió estratègica del risc vinculat amb l’aigua.
 4. Facilitar l’eficiència de l’aigua i l’optimització de la gestió de l’aigua al nivell de productes, processos i organització.
 5. Informar als que prenen decisions a la industria, les administracions i societat civil dels seus impactes ambientals potencials relacionats amb l’aigua.
 6. Dóna informació coherent i fiable en base a l’evidència científica sobre els resultats de la petjada hídrica de cara a:
  • Avaluar i preparar el seu consum d’aigua pels riscos futurs.
  • Identificar formes per reduïr conseqüències ambientals dl seu consum d’aigua.
  • Millorar l’eficàcia de productes, processos i organització.
  • Compartir els seus coneixements i millors pràctiques amb el sector i l’administració.
  • Complir les expectatives de més responsabilitat ambiental
Una avaluació de la petjada hídrica d’una situació particular no és suficient si es fa servir per descriure els impactes ambientals potencials generals dels productes, processos o les organitzacions.

Principis, requisits i directrius de la Petjada de l’aigua

La norma ISO 14046 especifica els principis, els requisits i Guia pel càlcul, avaluació i generació d’informes sobre la petjada hídrica. tant com a una auditoria ambiental pròpia o part de l’auditoria interna del certificat ISO 14001.

L’avaluació de la petjada hídrica d’acord amb la norma ISO 14046 es basa en:

 • Anàlisi del Cicle de Vida, d’acord amb la norma ISO 14044 l’anàlisi pot ser modular.
 • Identificar els impactes ambientals potencials relacionats amb l’aigua tenint en compte les dimensions geogràfiques i temporals pertinents.
 • Identificar el consum d’aigua i els canvis a la seva qualitat. Per fer-ho aplica conceptes d’hidrologia.

Referències

 

ISO 14001 i Anàlisi del Cicle de Vida

Anàlisi del Cicle de Vida

L’Anàlisi del Cicle de Vida, ACV o Life Cycle Assessment (LCA) és una eina de disseny que investiga i avalua els impactes ambientals d’un producte o servei durant totes les etapes de la seva existència: extracció, producció, distribució, ús i fi de la seva vida (reutilització, reciclatge, valorització i eliminació / disposició dels residus).

L’Anàlisi del Cicle de Vida és una metodologia feta servir a l’estudi del cicle de vida d’un producte i el seu procés de producció, amb la finalitat d’avaluar l’impacte potencial sobre l’ambient d’un producte, procés o activitat al llarg de tot el seu cicle de vida a través de la quantificació de l’ús de recursos (“entrades” com ara energia, matèries primeres, aigua) i emissions ambientals (“sortides” al aire, agua i sòl) associats amb el sistema que està avaluant. Amb l’auge de l’ecodisseny, aquest enfoc ha anat integrant amb més freqüència diferents criteris i paràmetres d’avaluació de l’impacte ambiental.

Els documents marc per fer una anàlisis de cicle de vida son les normes internacionals ISO 14040 (principis i marc de referència per l’Anàlisi del Cicle de Vida) i ISO 14044 (requisits i directrius per l’ACV).

Anàlisi del Cicle de Vida – ACV

ISO 14001 i Anàlisi del Cicle de Vida

ISO 14001:2015 introdueix la perspectiva sobre el ciclo de vida a l’Annex A, on proporciona una orientació sobre la interpretació de la norma.

Encara que no és un requisit específic de la norma ISO 14001, l’Annex A estableix que si “les organitzacions pensen amb cura en les etapes del cicle de vida” és suficient. A vegades alguns dels impactes més importants d’un producte o servei pot ocórrer durant el transport, entrega o ús i les etapes finals de la vida útil del cicle de vida, la consideració i aplicació de la perspectiva del cicle de vida permetrà a les organitzacions a identificar, prevenir i mitigar els impactes d’alt risc durant cada etapa.

Encara que la incorporació de la perspectiva del cicle de vida és nova a la versió 2015 de la norma ISO 14001, la norma no imposa una anàlisi complerta. Caldrà que els auditors determinin si les organitzacions han desenvolupat un Sistema de Gestió Ambiental per gestionar tots els riscos potencials pel medi ambient durant tot el cicle de vida dels seus productes i/o serveis.

La norma ISO 14001:2015 inclou més orientacions sobre la perspectiva del cicle de vida. A la pàgina web de ISO/TC 207/SC1 hi ha material de suport sobre la ISO 14001 i l’Anàlisi del Cicle de Vida.

Serveis de consultoria ISO i Anàlisi de Cicle de Vida

 

Etiqueta ecologica o Ecolabel

Què aporta una etiqueta ecològica?

L’etiqueta ecològica aporta diferenciació i proposició de valor que ajuda a vendre més el que suposa que l’organització és més competitiva. L’etiqueta ecològica és una eina que ajuda a promoure productes que poden reduir els efectes ambientals adversos, en comparació amb altres productes de la seva mateixa categoria, contribuint així a un ús més eficaç dels recursos i a un elevat nivell de protecció ambiental. La consecució d’aquest objectiu es fa proporcionant als consumidors orientació i informació exacte, no enganyosa i amb base científica sobre els esmentats productes.

Etiqueta ecològica europea o ecolabel

Actualment a la Unió Europea hi ha un sistema d’etiqueta ecològica voluntari regulat pel Reglament  (CE) 66/2010, que té com a objectiu promocionar aquells productes amb impacte ambiental reduït, en comparació amb altres productes de la mateixa categoria, així com donar als consumidors orientació i informació suficient. L’Ecoetiqueta Europea o ecolabel, reconeguda als Estats Membres de la Unió Europea es pot aplicar a productes englobats a alguna de les següents categories:

L’etiqueta ecològica pot aportar molts beneficis a l’empresa, com ara la diferenciació davant de la competència, la millora de la imatge de marca i l’entrada a nous mercats. Demanar l’ecolabel per un determinat producte implica certificar el compliment de determinats requisits mediambientals que proven que el producte millora de forma significativa aspectes ambientals durant tot ell seu cicle de vida.

Etiqueta ecològica – Ecolabel

Les normes ISO proporcionen el marc de referència més fet servir per l’etiquetes ecològiques voluntàries de productes i serveis. Les normes que regulen aquest tipus d’etiquetes pertanyen a la família UNE – EN ISO 14020 Etiquetes ecològiques i declaracions ambientals i distingeixen tres tipus d’etiquetatge:

 • ISO 14021 Etiquetatge ecològic Tipus II. Auto-declaracions mediambientals.
 • ISO 14024 Etiquetatge ecològica Tipus I. Principis generals i procediments
 • ISO 14025 Declaracions ambientals Tipus III . Principis i procediment

Altres etiqueta ecològica o ecolabel

  Transposició de la Directiva Eficiència Energètica

  El Reial Decret de transposició de la Directiva Eficiència Energètica (actualment en projecte) a  (Directiva 2012/27/UE, relativa a l’eficiència energètica) està previst que s’aprovi de forma immediata.

  Contingut del “Reial Decret de transposició de la Directiva Eficiència Energètica“.

  La data per a que les grans empreses obligades pel Reial Decret tinguin fetes les seves auditories, seria la que determini un termini de 6 mesos des de la data d’aprovació del Reial Decret de transposició de la Directiva d’Eficiència Energètica.

  Reial Decret de transposició de la Directiva Eficiència Energètica

  Al “Reial Decret de transposició de la Directiva Eficiència Energètica“, es preveu:

  • L’obligatorietat de fer una auditoria energètica a grans empreses:
   • Més de 250 treballadors.
   • Menys de 250 treballadors i 50 milions d’euros de volum de negoci, i un balanç general de 43 milions d’euros.
   •  (*) Caldrà computar la suma dels treballadors i de les magnituds de volum de negoci o de balanç de totes les societats que formen part del grup. Queden excloses les PIMEs, que podran fer-ho voluntàriament.
  • L’auditoria energètica cal que inclogui com a mínim el 85 % del consum total d’energia final, del conjunt de les instal·lacions ubicades en una mateixa Comunitat Autònoma, que formin part de les activitats que gestiona l’empresa.
  • L’auditoria energètica podrà ser substituïda per un un Sistema de Gestió Energètic certificat per entitat independent (ISO 50001), o bé una ISO 14001 o un EMAS, que inclogui dins del sistema una auditoria energètica amb l’abast mínim fixat.
  • L’Annex VI de la Directiva Eficiència Energètica, estableix els criteris mínims per les auditories energètiques, entre els que destaca que l’auditoria energètica cal que es basi en dades operatives actualitzades, mesurades i verificables.
  • Existirà un sistema d’inspecció de les auditories energètiques per part de l’Administració Pública.
  • Els auditors energètics cal que estiguin qualificats segons els requisits establerts per la normativa.

  Les sancions per no fer l’auditoria energètica ronden entre 6000 i 60.000 €, i estan publicades a la Llei 18/2014.

  EMAS – Gestió ambiental

  1. Què aporta l’EMAS a la gestió ambiental.

  Els principals beneficis d’un “sistema de gestió ambiental” d’acord amb el Reglament EMAS son:

  • Millora la reputació amb un EMAS. Aquesta millora l’ajudarà a vendre més i estar més valorat pels clients, l’Administració, als treballadors, inversors, premsa, grups de defensa del medi ambient i al públic en general. L’EMAS és un distintiu d’excel·lència a la gestió ambiental, reconegut per la Unió Europea
  • Millora la gestió empresarial, incorporant instruments estratègics de la gestió ambiental com la millora de la comunicació, la formació i capacitació del personal, el uso de indicadores, el control d’incompliments i la revisió per la direcció, entre altres coses, que fan que millori l’organització verificada amb EMAS
  • Estalvi de costos a partir del control i optimització que implica la gestió ambiental sobre el consum de matèries primeres i energia, optimització dels costos derivats de la gestió o tractament de residus i emissions, així com l’estalvi que suposa minimitzar, gràcies a l’EMAS, el risc d’accidents, fugues i vessaments accidentals. 
  • Complir la legislació pot suposar una millora de les relacions amb l’administració ambiental. Amb l’EMAS se adopta una política activa de gestió ambiental davant de la legislació ambiental que li puguin afectar. A la vegada augmenten les possibilitats de rebre ajudes públiques per fer actuacions ambientals. 
  • Motivació i integració del personal en implicar-lo a aconseguir uns objectius ambientals comuns i ser conscients que gràcies a les seves actuacions s’aconsegueix minimitzar els efectes negatius sobre el medi ambient.
  Sistema de gestió ambiental segons verificació EMAS

  Encara que el Reglament EMAS de gestió ambiental és més exigent, té uns requisits molt semblants a la norma ISO 14001. Una gestió ambiental verificada segons EMAS es pot integrar amb un Sistema de Qualitat ISO 9001, ISO 14001 i OSHAS 18001.

   2. Requisits de l’EMAS sobre gestió ambiental

  Els requisits d’un “sistema de gestió ambiental” segons el Reglament EMAS no contemplats a la ISO 14001 son: ­
  • Fer una implantació per centres productius del sistema de gestió ambiental segons el reglament EMAS.
  • Compromís de l’EMAS a adoptar les “millors tecnologies disponibles” a través de la política ambiental.
  • Avaluació i registre d’efectes ambientals en el marc del sistema de gestió ambiental segons els requisits EMAS
  • Els objectius i fites de l’EMAS han de garantir millores a l’actuació ambiental.
  • Recomana l’ús d’indicadors ambientals comprensibles, inequívocs i que permetin la “comparació any a any i amb els requisits legals aplicables”. 
  • Aplicar política i procediments de gestió ambiental a subcontractistes que treballen en el propi centre. 
  • Obligació de fer una “Declaració Medi ambiental” pública de fàcil accés a qui hi estigui interessat. A la “Declaració Medi ambiental” es dona a conèixer al públic i a totes les parts interessades les seves actuacions vinculades amb la gestió ambiental i els resultats ambientals obtinguts, així com els esforços que està fent amb la finalitat de reduir el seu impacte ambiental. Destaquem dels continguts que ha de tenir la “Declaració Ambiental”:
   – Descripció de les activitats de l’organització.
   – Valoració dels problemes ambientals significatius.
   – Resum quantitatiu de dades sobre efectes ambientals.
   – Política, objectius i fites ambientals, verificats per un verificador acreditat.
   – Tendències i canvis produïts des de les últimes comunicacions. 
  • Validació anual obligatòria de la declaració pública per un verificador acreditat per EMAS

  3. Links vinculats amb l’EMAS de gestió ambiental.

  4. Consultoria EMAS sobre gestió ambiental

  • Consultoria ambiental EMAS per implantar i aconseguir la verificació segons el Reglament EMAS. Alguns dels nostres exemples son l’Ajuntament de Sitges i l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
  • Auditoria interna d’un sistema de gestió EMAS. Es pot fer una auditoria integrada amb ISO 9001, OSHAS 18001 o ISO 50000 de gestió energètica.
  • Formació ambiental EMAS. Formació presencial, mixta o on-line sobre gestió ambiental i EMAS. Tramitem la Fundació Tripartita.

   Gestió Ambiental: ISO 14050, conceptes i definicions

   La norma ISO 14050 és important perquè unifica la terminologia de la gestió ambiental en incloure tant els conceptes com les definicions relatives a la gestió ambiental. Gràcies a la norma ISO 14050, la comunicació vinculada amb la gestió ambiental millora i és més efectiva, en haver una definició comuna dels conceptes i definicions vinculades amb la gestió ambiental.

   Conceptes i definicions de la gestió ambiental segons ISO 14050

   Els conceptes i definicions de la gestió ambiental, de les normes ISO que provenen, en destaquem:

   • ISO 14001 – Sistema de gestió ambiental. Especificacions amb orientació pel seu ús. 
   • ISO 19011 – Auditories dels sistemes de gestió. 
   • ISO 14025 – Etiquetes ecològiques – Declaració ambiental de producte.
   • ISO 14044 – Anàlisis de cicle de vida. Requisits i directrius.
   • ISO 14045 – Avaluació de l’eco-eficiència del sistema del producte. Principis, requisits i directrius.

   La norma ISO 14050 sobre conceptes i definicions vinculats amb la gestió ambiental, inclou:

   Cada un d’aquests sis blocs de la ISO 14050, incorpora els seus conceptes i definicions vinculats.