Gestió del risc ambiental

Anàlisi del risc ambiental a la ISO 14001

L’anàlisi del risc ambiental és un requisit de la norma ISO 14001. Requereix la definició de causes i perills vinculats a successos iniciadors per determinar les causes dels riscos i perills. D’aquesta forma i a partir dels diferents escenaris d’accidents es poden avaluar i gestionar el risc ambiental.

1. Identificació de les fonts de perill ambiental

Cal considerar les fonts de perill relacionades amb el risc ambiental:

 1. Recursos humans vinculats amb l’organització (estructura; sistemes de gestió; cultura preventiva; procediments; comunicació interna i externa; condicions ambientals del lloc de treball; etc.)
 2. Àmbit individual referent a formació; entrenament; capacitació; errors humans, etc.
 3. Activitats i instal·lacions de magatzematge. Tenir en compte matèries primeres; combustibles; productes acabats; productes intermedis, etc.
 4. Processos i instal·lacions productives. Implica els equips; maneig de substàncies; disposició; mesures de seguretat; condiciones de l’entorno; condicions del procés o la gestió del manteniment, entre altres punts.
 5. Processos i instal·lacions auxiliars. Inclouen: producció de calor; producció de fred; generació d’energia elèctrica; protecció contra incendis; tractament d’aigua per processos i instal·lacions; instal·lacions de prevenció i tractament de la contaminació (depuració d’aigües residuals, tractament d’emissions atmosfèriques, magatzematge i tractament de residus, sorolls i vibracions) etc.
 6. Elements externs a la instal·lació:
  • Naturals, tant físics (llampecs, inundacions, terratrèmols, etc.) com biòtics (proliferació de animals, plagues, etc.);
  • Infraestructures i subministres: vies de transport, aigua, gas, energia, etc.;
  • Socis econòmics: vandalisme, sabotatge, terrorisme, etc.;
  • Característiques de les instal·lacions veïnes.

Una vegada determinades les causes i perills, es requereix identificar les causes o successos iniciadors. Així podem treballar a la identificació i solució de les seves causes, així com definir millor l’escenari accidental i les seves conseqüències, facilitant la gestió del risc.

2. Escenaris d’accidents

Identificades les fonts de perill ambiental i les seves causes, cal establir a través d’un arbre de sucessos la seqüència d’esdeveniments o possibles alternatives que puguin donar lloc als diferents escenaris d’accident per estimar les potencials conseqüències de un determinat succés vinculat al risc ambiental. Es poden fer servir diferents criteris quantitatius o semi-quantitatius per assignar la probabilitat de l’escenari d’accident recollits a l’arbre de successos.

Alguns dels criteris, poden ser: dades històriques del sector, activitat o d’accidents; bibliografia especialitzada o informació de fabricants, proveïdors. Posteriorment cal estimar les conseqüències associades a l’escenari de accidente. Per això, l’organització cal que estimi els danys o conseqüències negatives que cada un dels escenaris causa sobre el medi receptor (entorn natural, humà i socioeconòmic). Hi ha diversitat de metodologies quantitatives i qualitatives, escollint-la segons les activitats analitzades. Les metodologies per estimar les conseqüències poden ser sectorials. Finalment, s’estima el risc. Tenint en compte la definició de risc, i una vegada identificats tots els possibles escenaris d’accident i assignades les probabilitats d’ocurrència dels mateixos, així com possibles conseqüències de cada un d’ells. Cal procedir a l’estimació dels riscos de cada succés iniciador i, finalment, de l’organització al seu conjunt.

Risc = Probabilitat /Freqüència x Gravetat de les conseqüències

3. Avaluació i gestió del risc ambiental

A l’avaluació del risc ambiental s’emet un judici sobre la tolerabilitat del risc i per tant la seva acceptabilitat. Alguns dels criteris a considerar son:

 • Factors socials i requisits legals expressats tant en dades actuals com en tendències;
 • Estratègia de negoci i valors de la companyia, expressats en la missió, visió, valors, codi de conducta, polítiques o manuals;
 • Necessitats i expectatives de les partes interessades vinculades a l’abast de l’anàlisi de riscos;
 • Aspectes econòmics i financers, tant del global de la organització, com ara els particularment derivats de la reducció del risc a aplicar;
 • Disponibilitat o maduresa de la tecnologia o de l’equipament a fer servir per reduir o eliminar el risc.

L’avaluació de riscos ambientals hauria d’estar aprovada per Direcció. El resultat ha de ser un document que tingui els resultats de la preparació, la deliberació i les conclusions del procés, amb evidència de qui ha participat en ella.

4. Gestió del risc ambiental

És el conjunt d’activitats coordinades per dirigir i controlar el risc ambiental d’una organització. Té com objecte principal la presa de decisions sobre els riscos ambientals d’una organització, fonamentada en criteris de seguretat i eficiència econòmica. Inclou l’anàlisi, l’avaluació i la presa de decisions pel tractament dels riscos avaluats des de punts de vista tècnic i econòmic.

5. Links d’interès

 • UNE 150008:2008 – Anàlisi i avaluació del risc ambiental
 • UNE-ISO/IEC Guia 73:2010 – Gestió del Risc. Vocabulari. Directrius per fer servir les normes.
 • UNE 157921 Criteris generals para l’elaboració d’estudis d’impacte ambiental
 • ISO 14001 – Requisits per sistemes de gestió ambiental.