indicadors de gestió ambiental

Indicadors de gestió Ambiental ISO 14031

Tipus d’indicadors de gestió ambiental

ISO 14031 ajuda a gestionar amb eficàcia activitats, productes i serveis que poden afectar al medi ambient a través de l’Avaluació del Desempeny Ambiental (EDA). Facilita a la Direcció la presa de decisions respecte als resultats ambientals a través de la selecció d’indicadors de gestió ambiental, recopilació, anàlisis de dades, avaluació comparada amb els criteris de desempeny, informes, comunicacions, revisions periòdiques i millores.

La norma ISO 14031 està basada en l’ús d’indicadors que solen agrupar-se al quadre de comandament integral. La norma classifica els indicadors per determinar quins son els necessaris per tenir una fidel imatge del rendiment ambiental de l’organització:

 • Indicador desempeny ambiental (IDA). Donen informació sobre el rendiment ambiental d’una organització. Un caso particular del IDA serien els Indicadors clau de rendiment, que son aquells que considerats com a significatius, i per això se’ls hi dóna una atenció particular:
  • Indicador desempeny de la gestió (IDG): Dóna informació sobre les activitats de gestió per influir al desempeny ambiental d’una organització.
  • Indicador de desempeño operacional (IDO): Proporciona informació sobre el desempeny ambiental de les operacions d’una organització.
 • Indicador Condició Ambiental (ICA): Proporciona informació sobre la condició ambiental, local, regional, nacional o global del Medi Ambient.

Característiques dels indicadors de gestió ambiental

Els indicadors han de reunir les següents característiques per garantir la seva adequació en relació a la descripció de l’organització:

 • Rellevància: Donat que la informació sobre el desempeny hauria de ser rellevant pels esforços que du a terme l’organització al control dels seus aspectes ambientals.
 • Integritat: La informació aportada ha de ser complerta.
 • Coherència i exactitud: La informació ha de ser coherent i precisa per permetre comparacions en tot moment.
 • Transparència: La informació a proporcionar ha de ser clara i transparent pels seus destinataris.

La ISO 14031 és una norma genèrica amb orientacions concretes que es pot aplicar a qualsevol tipus d’empresa. Aquesta norma està relacionada amb altres normes de gestió, sobretot la ISO 14001 donat que aporta solucions als pilars fonamentals sobre els seus fonaments, com ara:

 • Identificació de la significativitat dels aspectes ambientals ajudant els indicadors a controlar els significatius.
 • Establiment d’objectius i el seu seguiment.
 • Identificació d’oportunitats de millora.
 • Avaluació del compliment legal aplicable.
 • Informació i comunicació (interna i externa) a les parts interessades.

ISO 14031 i millora continua

Les activitats de la millora continua, vinculades amb els indicadors de gestió ambiental son:

 • Planificació. La planificació implica considerar els elements d’entrada que mereixen tenir un indicador associat. Entre ells, en destaquen els aspectes ambientals significatius, opinió de les parts interessades, compliment legal o els objectius estratègics de l’organització.  La selecció es pot fer des de varies perspectives com ara l’enfoc causa efecte, l’enfoc basat en risc, el cicle de vida,  o las iniciatives tant reglamentàries com voluntàries.
  També caldria determinar-se les unitats de producció adequades en el cas que s’opti per fer servir indicadors relatius, així com paràmetres que puguin tenir influències a l0indicador (Tª, humitat, …). A més, s’han d’establir valors de referència, que facilitaran el seguiment de l’indicador.
 • Fer: A aquesta fase cal recopilar, analitzar, avaluar i informar sobre el desempeny a l’organització. Per això hauran de considerar-se aspectes com la sistemàtica per fer els seguiments i les freqüències previstes, així com els responsables assignats. La comunicació ha de ser:
  • Comunicació interna (empleats, contractistes i altres persones relacionades amb l’organització). Ha de tenir en compte:
   • Tendències al desempeny ambiental.
   • Compliment legal.
   • Conformitat de l’organització amb els requisits subscrits.
   • Disponibilitat de recursos.
   • Estalvis i costos.
   • Oportunitats i riscos.
  • Comunicació externa. Sol fer-se a través de informes ambientals, memòries RSC o Declaracions ambientals (EMAS) i han d’atendre a l’objecte fonamental de reflectir fidelment els resultats de l’organització.
 • Comprovar i actuar: A aquesta fase cal fer els seguiments que corresponguin i prendre accions en el cas de no assolir els resultats previstos. Poden fer-se servir diferents eines de gestió com ara les auditories o les Revisions per la Direcció.

3. Consultoria ISO 14001

Si necessites ajuda, fàcilment pots aconseguir-la:

 • Certificat ISO 14001 per aconseguir la certificació ISO 14001 de gestió ambiental “útil” i “fàcil”.
 • Auditoria ISO 14001 per fer l’auditoria interna del certificat de gestió ambiental.
 • Outsourcing ISO. Externalitza les feines de Responsable del Sistema de Gestió.