conceptes de la gestió ambiental

Conceptes de la gestió ambiental ISO 14001

Conceptes de la gestió ambiental

Sovint a un certificat ISO 14001 de gestió ambiental es fan servir termes i definicions no habituals. Per això és important conèixer quin és el vocabulari habitual que es fa servir. Els conceptes de la gestió ambiental son:

 • 3.1. Auditor: persona amb competència per dur a terme una auditoria.
 • 3.2 millora continua: procés recorrent d’optimització del sistema de gestió ambiental (3.9) per aconseguir millores al desempeny ambiental (3.11) global de forma coherent amb la política ambiental (3.11) de l’organització (3.20)
 • 3.3 correcció: acció presa per eliminar una no conformitat (3.18) detectada.
 • 3.4 acció correctiva acció per eliminar la causa d’una no conformitat (3.18)
 • 3.5 document informació i el seu medi de suport.
 • 3.6 medi ambient entorn al que una organització (3.20) opera, inclosos l’aire, l’aigua, el sòl, els recursos naturals, la flora, la fauna, els éssers humans i les seves interrelacions.
 • 3.7 aspecte ambiental element de les activitats, productes o serveis d’una organització (3.20) que pot interactuar amb el medi ambient (3.6). Un aspecte ambiental significatiu té o pot tenir un impacte ambiental (3.8) significatiu.
 • 3.8 impacte ambiental qualsevol canvi al medi ambient (3.6), ja sigui advers o beneficiós, resultant total o parcialment dels aspectes ambientals (3.20) d’una organització (3.7)
 • 3.9 sistema de gestió ambiental SGA part del sistema de gestió d’una organització (3.20) empleada per desenvolupar i implementar la seva política ambiental (3.13) i gestionar els seus aspectes ambientals (3.7)
 • 3.10 objectiu ambiental finalitat ambiental de caràcter general coherent amb la política ambiental (3.13), que una organització (3.20) estableix.
 • 3.11 desempeny ambiental resultats mesurables de la gestió que fa una organització (3.20) dels seus aspectes ambientals (3.7). Al context dels sistemes de gestió ambiental (3.9), els resultats es poden mesurar en relació a la política ambiental (3.13) de l’organització, els objectius ambientals (3.10) i les fites ambientals (3.14) i altres requisits de desempeny ambiental.
 • 3.12 indicador de desempeny ambiental (IDA) expressió específica que proporciona informació sobre el desempeny ambiental (3.11) d’una organització (3.20).
 • 3.13 política ambiental intencions i direcció generals d’una organització (3.20) relacionades amb el seu desempeny ambiental (3.11), com l’expressa formalment l’alta direcció. La política ambiental proporciona una estructura per l’acció i l’establiment dels objectius ambientals (3.10) i les fites ambientals (3.14).
 • 3.14 fita ambiental requisit del desempeny detallat aplicable a l’organització (3.20) o a parts d’ella, que té el seu origen als objectius ambientals (3.10) i que és necessari establir i complir per aconseguir els objectius esmentats.
 • 3.15 part interessada individu o grup involucrat o afectat pel desempeny ambiental (3.11) d’una organització (3.20).
 • 3.16 auditoria interna procés sistemàtic, independent i documentat per obtenir evidències de l’auditoria i avaluar-les objectivament amb la finalitat de determinar l’extensió en que es compleixin els criteris d’auditoria del sistema de gestió ambiental fixats per la organització (3.20). En organitzacions petites, la independència pot demostrar-se en estar lliure l’auditor de responsabilitats a l’activitat que s’audita.
 • 3.17 indicador del desempeny de la gestió IDG:, d’acord amb ISO 14031, indicador de desempeny ambiental (3.12) que proporciona informació sobre l’esforç de la direcció per influir en el desempeny ambiental (3.11) d’una organització (3.20)
 • 3.18 no conformitat: incompliment d’un requisit [ISO 9000, 3.6.2]
 • 3.19 indicador del desempeny operacional IDO indicador de desempeny ambiental (3.12) que proporciona informació sobre el desempeny ambiental (3.11) de les operacions d’una organització (3.20)
 • 3.20 organització companyia, corporació, firma, empresa, autoritat o institució, o part o combinació d’elles, ja sigui societat o no, pública o privada, que tingui les seves pròpies funcions i administració.
 • 3.21 acció preventiva acció per eliminar la causa d’una no conformitat.
 • 3.22 prevenció de la contaminació utilització de processos, pràctiques, tècniques, materials productes, serveis o energia per evitar, reduir o controlar (en forma separada o en combinació) la generació, emissió o descàrrega de qualsevol tipus de contaminant o residu, amb la finalitat de reduir impactes ambientals (3.8) adversos.
 • 3.23 procediment forma especificada per dur a terme una activitat o procés.
 • 3.24 registre document (3.5) que presenta resultats obtinguts, o que proporciona evidencia d’activitats executades.