Canvi Climàtic: Reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH)

Què provoca el canvi climàtic?

El canvi climàtic el provoca l’emissió de gasos  amb efecte hivernacle (GEH) com ara CO2. L’emissió prové de forma directe o indirecte de:

 • Consum elèctric
 • Consum de combustibles (fòssils o provinents de biomassa)
 • Producció d’energies renovables
 • Transport (Turismes, camió, moto, autobusos, transport marítim, aviació, transport ferroviari, etc.)
 • Emissions fugitives (com ara de gasos fluorcarbonats)
 • Emissions de residus derivades de la gestió de residus.
 • Consum d’aigua provinent de xarxes urbanes.

Per calcular les emissions de CO2, es pot fer servir la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) o calculadores d’emissions. En destaquem:

Acords voluntaris reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle

El Programa d’Acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) és una eina impulsada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, per a aquells que busquen un compromís voluntari per reduir les seves emissions de GEH, més enllà del que obliga la normativa.

Mitjançant un Acord, les organitzacions, entitats i col·lectius que s’adhereixen es comprometen a fer un seguiment de les seves emissions de GEH i establir anualment mesures per a reduir les seves emissions de GEH.

Acords voluntaris. Compromís amb la reducció de CO2.

Quins són els beneficis d’una reducció de CO2?

La reducció del CO2 pot aportar els següents beneficis:

 • Reducció de la factura energètica.
 • Reducció de la dependència de recursos fòssils i de la vulnerabilitat associada a increments potencials del seu preu.
 • Posicionament estratègic avançat en termes ambientals i de canvi climàtic.
 • Incorporació d’un valor afegit als serveis, productes o projectes de l’organització, i a la relació de l’organització i els seus membres o treballadors.
 • Millora continua de la gestió ambiental gràcies a la implicació de proveïdors i clients de l’organització. La millora continua ambiental és un requisit ISO 14001, EMAS i ISO 50001. Al següent vídeo trobarà els passos a seguir per aconseguir l’eficiència energètica: