Anàlisi del Cicle de Vida

Anàlisis del cicle de vida : Normes ISO

Gestió ambiental i anàlisis del cicle de vida

Un sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14001 requereix analitzar els impactes ambientals del seu producte o procés al llarg de tota la seva vida útil. Per això és important fer l’anàlisi del cicle de vida dels nostres productes 0 serveis, en el marc d’un certificat ISO 14001 de gestió ambiental que busca la millora continua.

L’anàlisi és una bona eina per l’ecodisseny, d’acord ISO 14006.  Per fer l’anàlisi del cicle de vida dels nostres productes i/o serveis es necessita la informació escaient. Una important font d’informació poden ser les ecoetiquetes i declaracions ambientals. És important conèixer la diferencia entre elles per tenir la informació necessària per un anàlisi del cicle de vida correcte.

Anàlisi del cicle de vida

Un anàlisis de cicle de vida (ACV), també conegut com Life Cycle Assessment (LCA), anàlisis del bressol a la tomba, balanç ambiental o avaluació del cicle de vida (ECV), és una eina de disseny que investiga i avalua els impactes ambientals d’un producte o servei durant totes les etapes de la seva existència.

Vinculat amb l’anàlisi cicle de vida, destaquem les següents normes ISO:

  • ISO 14040 – Gestió ambiental. Anàlisi del cicle de vida. Principis i marc de referència.
  • ISO 14041 – Gestió ambiental. Anàlisi del cicle de vida. Definició de l’objectiu, abast i anàlisis d’inventari. La norma “ISO/TR 14049, Gestió ambiental. Anàlisis cicle de vida. Exemples d’aplicació de la norma ISO 14041 per la definició de l’objectiu, l’abast i l’anàlisi d’inventari” hi està vinculada.
  • ISO 14042 – Gestió ambiental. Avaluació d’impacte de cicle de vida. Com a normes complementàries a aquesta hi ha la “ISO/TR 14047 – Anàlisis del cicle de vida. Exemples d’aplicació de la norma ISO 14042.”
  • ISO 14043, Gestió ambiental. Anàlisi del cicle de vida. Interpretació del cicle de vida.
  • ISO 14044 – Anàlisi del cicle de vida — Requisits i directrius.
  • ISO/TS 14048, Gestió ambiental. Anàlisis cicle de vida. Format de documentació de dades.
  • ISO/TR 14062 – Gestió ambiental. Integració d’aspectes ambientals al disseny i desenvolupament de productes.
  • ISO 19011 – Directrius per l’auditoria dels sistemes de gestió de la qualitat i/o ambiental.