Indicadors KPI

KPI: l’elecció d’indicadors clau de rendiment

KPI i indicadors ISO

Els KPI son indicadors clau de rendiment de l’organització. Els KPI han de ser els paràmetres essencials que permeten controlar el rendiment i avaluar l’èxit d’una organització. L’elecció dels KPI es basa en una bona comprensió del que és important per a l’organització i a cada un dels seus processos, per això els indicadors ISO poden estar formats per KPI.

Cal tenir clar el pla de negoci, el pla estratègic i el quadre de mando perquè els KPI siguin uns bons indicadors clau de rendiment que ajudin a valorar el nivell de compliment de les estratègies, entre elles les del certificat de qualitat ISO 9001.

Els KPI sovint ajuden a identificar possibles millores, de manera que els indicadors d’acompliment s’associen habitualment amb iniciatives de millora del rendiment o de millora continua.

Els KPIs que un gerent necessita saber

Els següents 25 KPI, son un bon punt de partida per comprendre quins son els seus KPI o indicadors clau rellevants que ajudin a valorar el rendiment dels seus pla de negoci i del sistema de gestió ISO 9001. Ha de tenir en compte que el seu sector, mercat o context de la seva organització tindrà KPIs especialitzats que haurà d’incloure a la seva llista de KPIs o indicadors clau de rendiment.
Aquests KPI estan organitzats a través de quatre perspectives de negoci: clients, finances, processos interns i empleats.

Mesurament i la comprensió dels clients
 • 1. Net Promoter Score (NPS) – Quina probabilitat hi ha que un client recomani el seu negoci a un amic?
 • 2. Customer profitability score – Quant benefici aporten els clients de forma individual?
 • 3. Customer retention rate o Taxa de retenció de client – Quan tornen a comprar els seus clients? Com són de fidels a la seva marca, empresa o servei?
 • 4. Conversion rate o Taxa de conversió d’una oferta, trucada, consulta, visites a la pàgina web en vendes.
 • 5. Relative market share– Quota relativa de mercat – Quina mida té el seu segment en comparació amb els seus competidors del mateix segment de mercat?
Seguiment i mesura de les finances
 • 6. Revenue growth rate – La velocitat a la que estan augmentant els ingressos de la seva empresa.
 • 7. Net profit – Benefici net o Ingressos menys despeses.
 • 8. Net profit margin – Marge de benefici net o el percentatge de benefici que té dels seus ingressos.
 • 9. Gross profit margin – Marge de benefici brut – El percentatge dels seus ingressos que és la utilitat bruta. Marge d’utilitat d’operació
 • 10. Operating profit margin – És una altra mesura de la rendibilitat d’una empresa que es calcula dividint els ingressos entre els ingressos d’operació.
 • 11. Retorn de la inversió (ROI) – El temps que es tarda en recuperar una inversió a l’empresa gràcies als ingressos que genera.
 • 12. Cash conversion cycle (CCC) – Temps que es necessita perquè els diners invertits al negoci tornin a l’empresa en forma d’augment dels ingressos.
KPI pel seguiment i mesura dels processos interns
 • 13. Capacity Utilisation Rate (CUR) – Està fent servir el treball potencial que pot fer amb els recursos que té disponibles?
 • 14. Project Schedule Variance (PSV) – Els seus projectes s’acaben en el moment planificat?
 • 15. Project cost variance (PCV) Cost del projecte variància (PCV) – Els seus projectes s’acaben sense desviacions de de pressupost?
 • 16. Earned Value Management – Valor generat pels projectes en marxa de la seva empresa.
 • 17. Order fulfilment cycle time (OFCT) – El temps que dedica a un client per fer la comanda d’un producte o servei.
 • 18. Delivery in full, on time (DIFOT) rate – Ordres de clients lliurades a temps, en comparació amb el nombre total de comandes dels clients.
 • 19. Quality index – Índex de qualitat dels seus productes o serveis respecte el que esperen els seus clients d’acord amb el seu sistema de qualitat segons ISO 9001.
 • 20 Process downtime level. Quant de temps del procés es malgasta a causa del temps d’inactivitat, fallada tècnica o malaltia personal.
Seguiment i mesura dels Recursos Humans
 • 21. Staff advocacy score – Probabilitat que el personal recomani l’empresa per treballar-hi?
 • 22. Employee engagement level o nivell de compromís dels empleats. Com el comportament del seu empleat contribueix als objectius generals de l’empresa?
 • 23 Absenteeism Bradford factor – Quant està costant al seu negoci l’absentisme laboral?
 • 24 Human capital value added (HCVA) – El valor econòmic que afegeix al negoci individualment cada un del personal.
 • 25. 360 degree feedback score – Com el personal es valora entre si i a ells mateixos.

Espero que trobi aquesta llista de KPI útil.