Anàlisi del Cicle de Vida ACV

Anàlisi del Cicle de Vida i ISO 14001

Anàlisi del Cicle de Vida

L’Anàlisi del Cicle de Vida, ACV o Life Cycle Assessment (LCA) és una eina de disseny. Investiga i avalua els impactes ambientals d’un producte o servei durant totes les etapes de la seva existència: extracció, producció, distribució, ús i fi de la seva vida (reutilització, reciclatge o com a residu).

L’Anàlisi del Cicle de Vida és una metodologia feta servir a l’estudi del cicle de vida d’un producte i el seu procés de producció. Té com a finalitat avaluar l’impacte potencial sobre el medi ambient al llarg de tot el seu cicle de vida a través de la quantificació de l’ús de recursos (“entrades” com ara energia, matèries primeres, aigua) i emissions ambientals associats amb el sistema que està avaluant. Amb l’auge de l’ecodisseny, aquest enfoc ha anat integrant amb més freqüència diferents criteris i paràmetres d’avaluació de l’impacte ambiental.

Els documents marc per fer una anàlisis de cicle de vida son les normes internacionals ISO 14040 (principis i marc de referència per l’Anàlisis del Cicle de Vida) i ISO 14044 (requisits i directrius per l’ACV).

ISO 14001 i Anàlisi del Cicle de Vida

ISO 14001:2015 introdueix la perspectiva sobre el ciclo de vida a l’Annex A, on proporciona una orientació sobre la interpretació de la norma.

Encara que no és un requisit específic de la norma ISO 14001, l’Annex A estableix que si “les organitzacions pensen amb cura en les etapes del cicle de vida” és suficient. A vegades alguns dels impactes més importants d’un producte o servei pot ocórrer durant el transport, entrega o ús i les etapes finals de la vida útil del cicle de vida, la consideració i aplicació de la perspectiva del cicle de vida permetrà a les organitzacions a identificar, prevenir i mitigar els impactes d’alt risc durant cada etapa.

La norma ISO 14001:2015 requereix que es tingui en compte la gestió de tots els riscos potencials pel medi ambient durant tot el cicle de vida dels seus productes i/o serveis.

La norma ISO 14001 inclou més orientacions sobre la perspectiva del cicle de vida. A la pàgina web de ISO/TC 207/SC1 hi ha material de suport sobre la ISO 14001 i l’Anàlisis del Cicle de Vida.

Serveis de consultoria ISO i Anàlisi de Cicle de Vida