FMEA

FMEA o AMFE: Anàlisi modal de falles i els seus efectes

Perquè aplicar un AMFE o FMEA?

El AMFE (AMEF, FMEA, Failure Mode and Effects Analysis) és una eina per a un sistema integrat de gestió ISO que ajuda a garantir que els productes siguin de confiança, però també cada dia es fa més comú la seva aplicació en molts altres camps amb l’objectiu de detectar falles potencials i prevenir-les, i d’aquesta forma reduir els temps de cicle, millorar l’eficiència de processos, etc. Aplicar un AMFE a un producte o procés implica revisar els seus fonaments i estructura, per a assegurar que ambdues siguin de confiança i segures, per a disminuir la probabilitat que fallin. El AMFE és fonamental per a la millora contínua de la seva certificat ISO.

Què aporta el AMFE?

El AMFE o FMEA és una tècnica utilitzada en l’enginyeria, la gestió de la qualitat (IATF o ISO 9001) i altres camps per a identificar, analitzar i prioritzar els possibles modes de fallada en un procés, producte o sistema, així com els seus efectes en el funcionament general. L’objectiu principal del AMFE és prevenir problemes abans que ocorrin, millorar la confiabilitat i la qualitat, i garantir la seguretat dels productes o processos.

Activitats per fer una Anàlisi Modal de Fallades i Efectes

Les activitats per a realitzar un AMEF són:

 1. Formar l’equip AMFE que el farà i delimitar al producte o procés que se li aplicarà. Identificarà i avaluarà les conseqüències d’una fallada d’un producte o un procés, juntament amb l’efecte que provoquen aquestes.
 2. Identificar i examinar totes les formes possibles en què puguin ocórrer falles d’un producte o procés (identificar els modes potencials de falla).
  Per a cada falla, identificar el seu efecte i estimar la severitat d’aquest. Estableix prioritats i decideix accions per a intentar eliminar o reduir les fallades potencials que més vulneren la confiabilitat del producte o el procés.
 3. Per a cada falla, identificar el seu efecte i estimar la seva severitat.
  Per a cada falla potencial:
  – Trobar les causes potencials de la falla i estimar la freqüència d’ocurrència de falla a causa de cada causa.
  – Llistar els controls o mecanismes que existeixen per a detectar l’ocurrència de la falla, abans que el producte surti cap a processos posteriors o de l’àrea de manufactura o acobli.
  A més estimar la probabilitat que els controls facin la detecció de la falla.
 4. Calcular el número prioritari de risc (NPR), que resulta de multiplicar la severitat per l’ocurrència i la detecció.
 5. Establir prioritats d’acord amb el NPR. Per als NPR més alts decidir accions per a disminuir severitat i/ o ocurrència, o en el pitjor dels casos millorar la detecció. Tot el procés seguit ha de quedar documentat en un format AMFE.
 6. Revisar i establir els resultats obtinguts, la qual cosa inclou precisar les accions preses i tornar a calcular el NPR.

La informació obtinguda amb les activitats descrites s’organitza en un format especial on també es mostren les activitats i seqüència de passos per fer un AMFE o FMEA.