Indicadors KPI

Construeix els indicadors de qualitat o KPI

Seguir i mantenir el control dels processos  i la productivitat és indispensable per assolir els objectius de forma consistent i sostenible. Per aconseguir-ho hi ha instruments de mesura com els indicadors de qualitat o KPI a través d’un quadre de comandament o com a part del certificat ISO. Permeten avaluar els processos i seguir els objectius de qualitat. Es basen en:

Característiques dels indicadors de qualitat

Els indicadors de qualitat bons (o KPI) tenen les següents característiques:

 • Mesurables. Es poden mesurar. Les mesures han d’estar relacionades amb les dimensions significatives de la qualitat del procés, producte o servei.
 • Interpretables. Tots els que els fan servir, els entenen i interpreten amb facilitat. Faciliten la presa de decisions a partir de la seva interpretació.
 • Complerts. Examinen el treball a tot el personal sense limitar-se sols a un grup.
 • Temporals. Amb implicacions tant a curt com a llarg termini.
 • Suficients. Ser un número representatiu de les àrees prioritàries o que requereixin constant supervisió.
 • Objectius. Estan centrats en el verdader impacte en la gestió (de la qualitat, ambiental, seguretat laboral o responsabilitat social).

Classificació dels indicadors

Segons la seva naturalesa, els indicadors es classifiquen en:

 • Eficàcia: Mesuren l’assoliment dels objectius, tant del certificat ISO com del pla de negoci.
 • Eficiència: Mesuren el rendiment dels recursos per l’assoliment dels objectius.
 • Efectivitat: Mesuren la utilitat.
 • Econòmics: Mesuren l’eficiència dels recursos monetaris.
 • Qualitat: Mesuren el compliment de les expectatives del client i requisits aplicables.

Segons l’objectiu a mesurar, els indicadors es classifiquen en:

 • Resultat: Avaluen l’assoliment.
 • Procés: Monitoritzen els processos i procediments.
 • Estructura: Mesuren els resultats als nivells estratègics, tàctics i operatius.

Principals beneficis dels indicadors o KPI

Implementar un sistema d’indicadors resulta ser una de les decisions estratègiques més beneficioses que permetrà:
 • Identificar els riscos i oportunitats de millora per determinar les àrees que necessiten més estudi i investigació per reduir possibles problemes de qualitat.
 • Conèixer el rendiment de l’organització, millorant la assignació de recursos.
 • Tenir als clients satisfets ja que garantim els resultats previstos gràcies a que mantenim el nivell de qualitat ISO 9001, gestió ambiental ISO 14001, seguretat laboral ISO 45001 o ens impliquem a la Responsabilitat Social.
 • Orientar-se a la millora continua per la millora dels processos, a partir de les oportunitats i opcions de millora detectades.
 • Fer canvis i ajustos necessaris, implementant les mesures correctives pertinents.
 • Rastrejar els canvis al llarg del temps.

Consells per construir els indicadors

Abans d’establir els indicadors de qualitat, tingues en compte:
 • Menys és millor. No intentis tenir masses indicadors de qualitat, ja que dificulta el seguiment. És difícil abordar amb eficàcia més de quinze indicadors a la vegada.
 • Vincula els indicadors als factors necessaris per l’èxit. Escull els indicadors de qualitat que es relacionen amb els objectius per seguir-los i aconseguir-los.
 • Reflecteix necessitats. Els indicadors han de basar-se en les necessitats dels clients i les parts interessades.
 • Les mesures han de tenir en compte tots els nivells. Inclou indicadors útils per la Direcció com per a qualsevol treballador.
 • No temis al canvi. Les mesures han de canviar a mida que l’entorn  i l’estratègia ho fan. No cel restringir-se als mateixos indicadors durant llargs períodes de temps.
 • Segueix la raó. Busca basar els objectius i les fites en valors racionals, més que en valors de conveniència.

¿Cómo construir los indicadores de calidad?

 • 1. Identifica el context i les parts interessades. Conèixer les necessitats i expectatives permet controlar les fortaleses i debilitats (DAFO). La missió, visió i política ajudaran a construir els indicadors que li aportin valor.
 • 2. Defineix la necessitat de mesures o seguiment. És important identificar el que es necessita mesurar o seguir. A partir de l’indicador es poden establir objectius estratègics i de qualitat.
 • 3. Formula el nombre, el càlcul i la unitat de mesura. Consulta aquí alguns exemples d’indicadors clau de rendiment KPIs. A la formulació:
  • Nom: Procura un nom clar i que es relacioni amb l’objectiu de mesura.
  • Mètode de càlcul: De comprensió fàcil, amb variables clares.
  • Unitat de mesura: Pot ser en percentatge, raó, número índex, taxa de variació, etc.
 • 4. Defineix l’instrument per recollir la informació. Assegura que disposa de les eines per recollir la informació per actualitzar els objectius. Per exemple:
   • Font d’informació: Matriu de recol·lecció de dades.
   • Responsables: Tècnic d’àrea i Responsable del Sistema.
 • 5. Defineix el nivell de referencia i les fites. El nivell de referència o línia base facilita el seu seguiment. També cal definir el rang d’interpretació, que pot ser: Bo, regular, dolent.  Per exemple:
   • Rang d’interpretació: Bo > 86%; Regular 61 – 85 % ; Dolent < 60 %
   • Línia base: 85 %
   • Fita: 93 %
 • 6. Defineix el període de seguiment i anàlisis de la informació. Tenint en compte la facilitat i accessibilitat per recollir la informació. Per exemple:
   • Període de seguiment: Cada 2 mesos.
   • Període d’anàlisis de la informació: Cada 4 mesos.
 • 7. Valida els indicadors. L’indicador és vàlid quan hi ha:
   • Coherència entre l’indicador i la política de qualitat.
   • Claredat a la fita que mesurarà el resultat de l’indicador.
   • Connexió entre la unitat de mesura i la fita.
   • Disponibilitat de dades per analitzar fàcilment els resultats de l’indicador.

Avalua els indicadors

Amb els resultats dels indicadors podràs avaluar-los i prendre decisions a partir de:

 • Resultats conformes que permeten les oportunitats de millora.
 • Resultats acceptables que suggereixen accions preventives.
 • Resultats de no conformitats. Indicant la necessitat d’accions correctives.

La retroalimentació d’aquest procés es presenta a la revisió per la Direcció. Cal dur a terme el registre del procés d’avaluació dels indicadors.