Qualitat dels sistemes de gestió

Qualitat dels sistemes de gestió ISO

Aconseguirà la qualitat dels sistemes de gestió ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 o de Responsabilitat Social quan s’empoderi d’ell, dels seus processos, persones, resultats i altres components. Un sistema de gestió d’èxit està relacionat amb el lideratge, a partir de la implicació de Direcció i de compromís del personal, cosa que repercuteix sobre la seva eficàcia i eficiència. Però també hi han altres raons que poden aconseguir l’èxit i la millora continua del seu sistema de gestió certificat. Vol saber quines raons son?

Formació

Invertint en la formació dels treballadors, aconseguirà:

  • Desempeny individual. Amb entrenament tècnic, el personal es sentirà segur i realitzat en el desenvolupament de les seves activitats. Això conduirà a la seva motivació, i per tant facilitarà el compliment dels objectius de qualitat de3ls sistemes de gestió.
  • Motivació. La inversió en formació, provoca que els treballadors sentin interès i preocupació cap a ells i el seu pla de carrera. Això motiva al personal, ajudant a aconseguir els objectius del pla de negoci.
  • Augment de la productivitat a llarg termini. Amb personal capacitat, podrà competir al mercat, satisfer els requisits del client i el creixement a llarg termini, d’acord amb el pla de màrqueting.

El pla de formació d’un certificat ISO ben implantat, és una eina que permet assegurar la formació del personal, tant presencial “In Company” com “online” a través de plataformes de formació.

Comunicació interna

Tota la informació relacionada amb el sistema, els processos o resultats és important, per això ofereixi al seu personal els canals de comunicació necessaris per informar immediatament de qualsevol novetat. Una bona comunicació interna es pot promoure a través de:

  • Comptar amb canals de comunicació. Implantar equips i canals de comunicació virtuals, ajuda a una comunicació eficient i eficaç.
  • Hi ha límits a les línies de comunicació amb els responsables, degut a que l’organització és massa jeràrquica.
  • Els medis de comunicació son incorrectes o es subestima el valor de la informació.
  • Els treballadors no tenen confiança per comunicar sense represàlies.

Integrar interaccions multifuncionals

La multifuncionalitat és clau per millorar la velocitat i productivitat. Si un treballador depèn d’altres persones per fer un treball, els processos poden retardar-se i afectar el compliment general de la qualitat dels sistemes de gestió. Fomentant-la polivalència, invertint en formació que aconsegueix equips de treball ens els que les competències d’uns complementin les altres.

Quadre de comandament integral

Amb un quadre de comandament integral, aconsegueix una mentalitat mètrica pot aconseguir els objectius proposats tant en el pla de negoci com en la certificació ISO. A més, permet seguir i avaluar el rendiment dels diferents processos de qualitat dels sistemes de gestió implantats. El Quadre de comandament és important per la millora continua perquè permet:

  • Fer projeccions
  • Avançar i corregir el rumb, si és necessari.
  • Adaptar-se als canvis.

En aquest sentit, les mètriques son indispensable dins de la gestió per seguir i avaluar el rendiment i avaluar el rendiment dels objectius planificats. Facilita implantar incentius per la millora.

Alts nivells de companyerisme

En el treball passem moltes hores. Un bon ambient de treball és important per assegurar el treball en equip i una bona actitud cap a la satisfacció dels clientes i la millora continua, facilitant el compliment dels requisits i el desempeny general del sistema.

Compromís de Direcció al certificat ISO

El lideratge i compromís és necessari des de l’establiment de la política de qualitat dels sistemes de gestió. En ella cal definir la proposició de valor, així com l’establiment d’una cultura d’empresa a través dels procediments i protocols.

Implantar incentius per la millora

Implantant una direcció per objectius, estimula als treballadors, aconseguint l’eficàcia i eficiència del sistema. Implica algun tipus d’incentiu per complir amb els terminis i requisits.