nova ISO 45001 Seguretat i Salut Laboral

Nova ISO 45001: Els 7 canvis més importants

Els canvis més importants  entre OSHAS 18001 i la nova ISO 45001 per poder fer una bona transició cap a la ISO 45001 son:

1. Context de l'organització a la nova ISO 45001

La nova ISO 45001 adopta l’estructura d’alt nivell segons l’Annex SL. Requereix que les persones implicades vegin la gestió dins d’un context molt més ampli, en el que s’inclouen totes les regulacions, a més de la cultura de l’empresa i l’impacte que genera a les parts interessades.

La ISO 45001 respecte OSHAS 18001 amplia considerablement l’abast del sistema, el que facilita la seva integració amb la gestió de qualitat ISO 9001, gestió energètica ISO 50001, continuïtat del negoci ISO 22301 i la seguretat de la informació ISO 27001.

2. Lideratge i participació dels treballadors

La norma ISO 45001 fa que la societat es preocupi de la seguretat i salut a les zones de treball. És necessària la participació i compromís de gerència per liderar la seguretat i salut.

La comunicació i la documentació adquireixen més importància. El personal haurà de conèixer les responsabilitats per treballar junts i aconseguir els objectius de seguretat i salut al treball. Les empreses han de reservar recursos adequats per la participació i capacitació dels treballadors en aspectes com informes d’incidents, avaluació de riscos i altres tasques de domini exclusiu de l’administració.

3. Planificació de seguretat i salut

La nova ISO 45001 aborda oportunitats i mesures d’efectivitat, requisits legals i altres. En establir els objectius de seguretat i salut, és necessari que les empreses considerin els diferents recursos disponibles, a més d’identificar al personal responsable, els cronogrames i les mètriques associades per mesurar l’èxit. Els canvis suposen la creació de documentació addicional, formalitzant les fites i les prioritats de l’organització certificada.

4. Suport

La nova ISO 45001 dóna importància a la comunicació, exigint que els objectius de comunicació es trobin definits i mesurin la seva efectivitat. Això es troba relacionat amb un enfoc renovat.

5. Operació

La norma ISO 45001 introdueix diferents requisits nous. A la secció 8.1.2 organitza els principis de gestió de riscos segons la jerarquia de control. És necessari que s’identifiqui les possibles fonts de canvi operacional i descriure els requisits de salut i seguretat. Es pot incloure personal a nous equips.

6. Avaluació del desempeny

La nova ISO 45001 reforça molt els requisits de la norma per fer l’avaluació. Els resultats de rendiment i monitoratge de la informació documentada. A l’avaluació del desempeny cal considerar actors de l’anàlisi del context com ara requisits legals, riscos i oportunitats.

7. Millora

La millora continua és un requisit per tots els sistemes ISO. Els sistemes de gestió de seguretat i salut en el treball han d’identificar i respondre a la no conformitat. A la norma ISO 45001 la prevenció es converteix en un requisit fonamental del sistema.

Un cop es produeixi un incident, les empreses compleixin amb els anàlisis de la causa i fer els canvis apropiats per garantir que no tornin a passar incidents semblants. En sistema no és reactiu, els incidents ajuden a impulsar la millora continua o PDCA.