Responsabilitat social empresarial RSE

Gestió de la Responsabilitat Social

Què implica la gestió de la Responsabilitat Social?

La gestió de la Responsabilitat social implica la gestió dels impactes de les seves decisions i activitats a la societat i al medi ambient, mitjançant un comportament ètic i transparent que Contribueix al desenvolupament sostenible, inclosa la salut i el benestar social. Té en compte les expectatives dels grups d’interès. Actua d’acord les lleis aplicables i les normes internacionals de comportament. Es troba integrada en tota l’organització, i es posa en pràctica en les seves relacions.

Per això és important dissenyar i implementar una estratègia de RSC a través d’un certificat RSE (IQNet SR10 o Forética), una memòria GRI de responsabilitat social o una auditoria de Responsabilitat Social SMETA, Ecovadis o B-Corp.

RSC: People, Planet & Profit

La Gestió de la Responsabilitat Social es pot resumir en les tres P: People, Planet & Profit. De forma més concreta, la RSE es focalitza en:

  • Impactes Econòmics, per a que l’organització aporti riquesa a la societat de forma sostenible, fent un ús eficient i racional en l’ús dels recursos.
  • Impactes Ambientals. Respecte al medi ambient implica treballar per la prevenció de la contaminació gestionant de manera correcte els residus i fer un ús sostenible dels recursos.
  • Impactes Laborals, buscant unes condicions de treball ètiques i responsables sostenibles en el temps.
  • Impactes Socials. A partir d’un diàleg amb els diferents grups d’interès, per conèixer les seves necessitats i expectatives. Cal establir compromisos per buscar una societat integradora i cohesionada socialment.
  • Bon Govern. És el conjunt de normes, principis i procediments que regulen l’estructura i el funcionament ètic i transparent a la forma de governar-se i actuar. Les Polítiques i Codi de Conducta son part del Bon Govern.

Per tant la RSC analitza els impactes –econòmics, ambientals, laborals, socials i ètics- de l’organització envers els diferents grups d’interès: treballadors, administració, proveïdors, societat i clients.

La informació ha de ser accessible i intel·ligible per aquells que s’han vist o podrien veure’s afectats de manera significativa per l’organització. Cal presentar-la de manera clara i objectiva, per permetre que les parts interessades avaluïn els impactes sobre els seus respectius interessos.