auditoría basada en riesgos

Beneficis d’una auditoria basada en riscos

Escollir una auditoria ISO basada en riscos ajuda a assegurar que els imprevistos no surtin i que sempre el seu certificat ISO estarà tranquil. Estarà preparat per reaccionar adequadament enfornt als problemes repentins.

Què aporta una auditoria ISO basada en riscos?

L’auditoria ISO interna segons ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 o ISO 56002 basada en riscos posa als riscos al centre de l’auditoria per abordar aquells més prioritaris. Durant l’auditoria, els riscos es tracten d’acord amb el Pla de Gestió de Riscos, informant a l’alta direcció perquè es puguin prendre decisions.

A diferencia de l’auditoria ISO tradicional, on les auditories s’executen en un temps estricte i que no necessàriament cobreix els riscos més importants, l’auditoria interna basada en riscos està impulsada per les avaluacions de riscos més recents, i les principals amenaces es gestionen abans i amb més freqüència.

Beneficis d'una auditoria basada en riscos

Els beneficis d’aquest tipus d’auditoria son:

  • Mes compliment de riscos. A les auditories basades en riscos, els membres del personal s’eduquen en més gestió de riscos. A més, els informes d’auditoria mantenen en alerta el compliment dels riscos per complir els requisits de la seva certificació ISO.
  • Més comprensió dels nivells de risc. En establir l’abast de les auditories entorn de la gestió de riscos, és molt més fàcil identificar-ne la prioritat en funció d’indicadors com la velocitat i la gravetat del risc. El personal ha de comprendre les conseqüències de les seves accions en relació amb cada risc, i ha de reconèixer les oportunitats d’avenç per mitigar els riscos futurs.
  • Major resiliència davant la incertesa. Amb aquestes auditories el laboratori disposarà de les eines per girar ràpidament i adaptar-se a situacions d’incertesa, gràcies a l’enfocament coherent i integral de la gestió de riscos.
  • Millor ús dels recursos d’auditoria. A les autories tradicionals els recursos es limiten a allò disponible, mentre que a les auditories basades en riscos es promou l’assignació de recursos en proporció a la gravetat i volum dels riscos.
  • Més acceptació de la direcció. L’auditoria és més inclusiva i cerca generar consciència sobre el risc i l’auditoria. Fomenta la participació de l’alta direcció en aquest procés. Les recomanacions d’auditoria donen suport als seus objectius estratègics, i així aprecien el veritable valor de l’auditoria interna i assumeixen una propietat més gran del risc.
  • Més probabilitat d’aconseguir els objectius. Amb aquest enfocament, les amenaces i controls defectuosos es detectaran i reduiran a temps. Implica ser capaç d’aconseguir els seus objectius del pla estratègic i mantenir la resiliència a un món que no es pot preveure.