empresa socialment responsable

Empresa socialment responsable

Què implica una empresa socialment responsable?

Una empresa socialment responsable implica la gestió dels impactes de les seves decisions i activitats a la societat i al medi ambient, mitjançant un comportament ètic i transparent que Contribueix al desenvolupament sostenible, inclosa la salut i el benestar social. Té en compte les expectatives dels grups d’interès. Actua d’acord les lleis aplicables i les normes internacionals de comportament. Es troba integrada en tota l’organització, i es posa en pràctica en les seves relacions.

Per això és important a una empresa socialment responsable dissenyar i implementar una estratègia de RSC a través d’un certificat RSE (IQNet SR10 o Forética), una memòria GRI de responsabilitat social o una auditoria de Responsabilitat Social SMETA, Ecovadis o B-Corp.

RSC: People, Planet & Profit

La Gestió de la Responsabilitat Social de les empreses es pot resumir en les tres P: People, Planet & Profit. De forma més concreta, la RSE es focalitza en:

  • Impactes Econòmics, per a que l’organització aporti riquesa a la societat de forma sostenible, fent un ús eficient i racional en l’ús dels recursos.
  • Impactes Ambientals. Respecte al medi ambient implica treballar per la prevenció de la contaminació gestionant de manera correcte els residus i fer un ús sostenible dels recursos.
  • Impactes Laborals, buscant unes condicions de treball ètiques i responsables sostenibles en el temps.
  • Impactes Socials. A partir d’un diàleg amb els diferents grups d’interès, per conèixer les seves necessitats i expectatives. Cal establir compromisos per buscar una societat integradora i cohesionada socialment.
  • Bon Govern. És el conjunt de normes, principis i procediments que regulen l’estructura i el funcionament ètic i transparent a la forma de governar-se i actuar. Les Polítiques i Codi de Conducta son part del Bon Govern.

Per tant la RSC analitza els impactes –econòmics, ambientals, laborals, socials i ètics- de l’organització envers els diferents grups d’interès: treballadors, administració, proveïdors, societat i clients.

La informació ha de ser accessible i intel·ligible per aquells que s’han vist o podrien veure’s afectats de manera significativa per l’organització. Cal presentar-la de manera clara i objectiva, per permetre que les parts interessades avaluïn els impactes sobre els seus respectius interessos.

La Responsabilitat Social es pot integrar en un certificat ISO 9001, ISO 14001 o ISO 45001.