estrategia empresarial

L’estratègia empresarial i els riscos

L’estratègia empresarial es refereix a les accions planificades i coordinades per a aconseguir els objectius a llarg termini de l’empresa. Poden vincular-se a la seva certificat ISO. Aquesta estratègia inclou la identificació dels recursos i capacitats, l’avaluació de les condicions del mercat i la competència, la selecció d’oportunitats de mercat i la definició dels objectius i metes a aconseguir.

Així, l’estratègia empresarial és un pla integral que guia a l’empresa cap a l’èxit i la responsabilitat social (SMETA, Ecovadis, Forética, Memòria GRI, etc..)

L'Estratègia empresarial en la gestió de riscos​

En desenvolupar la seva estratègia empresarial, ha de considerar els riscos potencials i els obstacles que podrien afectar la capacitat d’aconseguir els seus objectius a llarg termini, seguint els requisits de la norma ISO 31000, vinculats amb la seva certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 o de Responsabilitat Social.

La gestió de riscos es refereix a la identificació, anàlisi, avaluació i tractament riscos potencials que poden afectar negativament l’empresa també implica la capacitat de poder generar oportunitats, aprofitar-les i aportar beneficis per a l’organització.

En el context de la planificació estratègica, la gestió de riscos implica avaluar els possibles obstacles, desafiaments i vendes d’oportunitats que poden sorgir en implementar l’estratègia i desenvolupar plans per a abordar-los.

Alguns temes per a abordar en la gestió de riscos a nivell estratègic són:

1- Identificació de riscos

Implica tant la identificació de riscos interns com externs. Alguns dels riscos interns són:

 • Falta de definició clara dels objectius, la missió i els valors.
 • Limitacions en la gestió, els recursos humans, la tecnologia o els processos.
 • Cultura organitzacional inadequada o poc motivadora.
 • Resistència al canvi o falta d’adaptabilitat
 • Absència d’un procés d’avaluació objectiva dels resultats.
 • Falta de planificació per a afrontar els canvis.
 • Problemes de comunicació entre la direcció i la resta de l’organització.
 • Falta de capacitació per als emprats
 • Falta de compromís dels empleats amb els objectius de l’organització.
 • Falta de motivació per als empleats.
 • Falta d’incentius per a aconseguir els objectius de l’organització.

   Alguns possibles riscos externs són:

 • Canvis en la legislació o la normativa.
 • Variacions en el mercat o la demanda.
 • Competència deslleial o innovadora.
 • Crisis econòmiques o financeres.
 • Amenaces ambientals o socials.
 • Canvis en la tecnologia.
 • Condicions socials i polítiques.
 • Incerteses en els preus dels productes.
 • Canvis en els gustos i preferències dels consumidors.
 • Desenvolupament de nous productes o tecnologies.
 • Accions d’activistes d’inversió.
 • Accions legals i demandes.

2 - Oportunitats internes​

 • Millora de l’eficiència i la productivitat de l’empresa a través de la reorganització de processos i l’optimització de recursos.
 • Desenvolupament de noves capacitats i habilitats en els empleats per a millorar la qualitat del treball i la satisfacció del client.
 • Innovació i millora contínua en productes i serveis per a mantenir-se a l’avantguarda de la competència.
 • Expansió a nous mercats o segments de mercat per a augmentar la base de clients i la rendibilitat.
 • Identificació de noves fonts d’ingressos, com la venda de productes complementaris o la diversificació en nous negocis.
 • Enfortiment de la marca i la reputació de l’empresa a través de la implementació d’estratègies de màrqueting efectives.
 • Millora de la gestió financera i comptable de l’empresa per a optimitzar els recursos i millorar la rendibilitat.
 • Adquisició i/o fusió amb altres empreses per a augmentar la base de clients i la rendibilitat, o per a accedir a noves capacitats i recursos.

3 - Oportunitats externes​

 • Canvis en el mercat que poden crear noves oportunitats per al creixement de l’empresa.
 • Desenvolupament de noves tecnologies que poden ser aprofitades per a millorar els productes o serveis de l’empresa.
 • Canvis en la regulació governamental que poden afectar positivament l’empresa o el seu sector.
 • Expansió a nous mercats geogràfics per a ampliar la base de clients i la rendibilitat.
 • Canvis en les tendències socials o culturals que poden ser aprofitats per l’empresa.
 • Augment de la demanda dels productes o serveis de l’empresa a causa de l’escassetat de l’oferta de la competència.
 • Fusió amb altres empreses per a accedir a nous mercats o recursos.
 • Col·laboració amb altres empreses per a desenvolupar nous productes o serveis o per a abordar problemes del sector.

En considerar i abordar aquests riscos i oportunitats a nivell estratègic, l’organització pot reduir la possibilitat de sorpreses negatives i augmentar la probabilitat d’èxit en la implementació de la seva estratègia empresarial.