auditoria interna ISO 9001

Com fer una bona auditoria interna ISO 9001?

Què és una auditoria interna ISO 9001?

Una auditoria interna ISO 9001 és un procés sistemàtic, independent i documentat per obtenir evidències i avaluar de forma objectiva si es compleixen els requisits de la norma ISO 9001 sobre l’abast del certificat ISO. De forma més concreta, el propòsit de l’auditoria acostuma a ser:

 • Determinar la conformitat o no conformitat del sistema de qualitat amb els requisits especificats.
 • Determinar l’efectivitat del sistema en el compliment d’objectius.
 • Identificar les opcions de millora del sistema de qualitat.
 • Complir amb els requisits regulatoris.
 • Per propòsits de certificació (registre) del sistema de qualitat.

Com  ha de ser una bona auditoria interna ISO 9001?

Òbviament una bona auditoria interna ha de complir amb els requisits que requereix la ISO 9001:2015. Hi ha auditories que sols serveixen per cobrir el tràmit i auditories que aporten valor. Des d’Emas Consultors fem auditories internes que aporten valor perquè:

 • Una auditoria interna ISO 9001 ha d’entendre què està auditant. Un bon auditor ha d’entendre tant el context intern com l’extern de l’organització. Ha de conèixer el sector i tenir empatia amb els seus reptes.
 • Una auditoria interna ISO 9001 ha d’aportar valor a Gerència. Una bona forma d’aportar valor és vinculant el pla estratègic, pla de negoci i pla de màrqueting amb el certificat ISO 9001.
 • Una auditoria ha de servir per la millora continua. A una bona auditoria interna ISO 9001 es detecten observacions i opcions de millora útils que ajuden a que el sistema de qualitat sigui una veritable eina de millora continua.
 • Cal tenir en compte nous requisits i altres normes. Per aportar valor a l’auditoria es tracta d’aportar el coneixement tant que tenim com consultors sénior així com aquelles normes complementaries a la ISO 9001 que poden aportar valor a l’organització.
 • Cal poder-se fer de forma integrada amb altres certificats com ara la ISO 14001, ISO 45001, o altes normes ISO.

Principals diferencies amb la ISO 9001:2015

A l’auditoria interna ISO 9001 destaquem que hem de tenir en compte:

  • Norma amb nova estructura. A l’auditoria interna ISO 9001 hem de verificar que es tracten tots els requisits de la norma.
  • Context de l’organització.  Els auditors cal que evidenciïn que s’ha tingut en compte el context intern i extern de l’organització. Aquest és un punt de trobada amb el pla estratègic, pla de negoci i el pla de màrqueting.
  • Compromís de la direcció. Cal evidenciar la implicació de la direcció en el sistema de qualitat ISO 9001 i en especial la política, establiment d’objectius, seguiment d’indicadors (quadre de comandament) i revisió per la direcció.
  • Pensament basat en el risc i el coneixement de l’organització. La forma més fàcil d’evidenciar aquest requisit a l’auditoria interna ISO 9001 és identificar i valorar els riscos dels diferents processos de l’organització. Es pot fer servir com a model la norma ISO 31000.
  • Verificar l’efectivitat del procés. En lloc d’una auditoria dels procediments d’escriptori només lectura, instruccions de treball, i els registres; l’auditor haurà de caminar i parlar amb la gent, mentre que les persones estan fent la seva feina. La verificació de l’efectivitat del procés sempre ha estat fàcil (verificar si els processos estan complint amb els seus objectius).