Etiqueta ecologica o Ecolabel

Què aporta una etiqueta ecològica?

L’etiqueta ecològica aporta diferenciació i proposició de valor que ajuda a vendre més. Suposa que l’organització és més competitiva. L’etiqueta ecològica és una eina que ajuda a promoure productes que poden reduir els efectes ambientals adversos, en comparació amb altres productes de la seva mateixa categoria, contribuint així a un ús més eficaç dels recursos i a un elevat nivell de protecció ambiental. La consecució d’aquest objectiu es fa proporcionant als consumidors orientació i informació exacte, no enganyosa i amb base científica sobre els esmentats productes.

Una certificació ISO 14001 promou la compra de productes amb etiqueta ecològica, com a forma de millora continua ambiental.

Etiqueta ecològica europea o ecolabel

Actualment a la Unió Europea hi ha un sistema d’etiqueta ecològica voluntari regulat pel Reglament  (CE) 66/2010, que té com a objectiu promocionar aquells productes amb impacte ambiental reduït, en comparació amb altres productes de la mateixa categoria, així com donar als consumidors orientació i informació suficient. L’Ecoetiqueta Europea o ecolabel, reconeguda als Estats Membres de la Unió Europea es pot aplicar a productes englobats a alguna de les següents categories:

L’etiqueta ecològica pot aportar molts beneficis a l’empresa, com ara la diferenciació davant de la competència, la millora de la imatge de marca i l’entrada a nous mercats. Demanar l’ecolabel per un determinat producte implica certificar el compliment de determinats requisits mediambientals que proven que el producte millora de forma significativa aspectes ambientals durant tot ell seu cicle de vida.

Les normes ISO proporcionen el marc de referència més fet servir per l’etiquetes ecològiques voluntàries de productes i serveis. Les normes que regulen aquest tipus d’etiquetes pertanyen a la família UNE – EN ISO 14020 Etiquetes ecològiques i declaracions ambientals i distingeixen tres tipus d’etiquetatge:

  • ISO 14021 Etiquetatge ecològic Tipus II. Auto-declaracions mediambientals.
  • ISO 14024 Etiquetatge ecològica Tipus I. Principis generals i procediments
  • ISO 14025 Declaracions ambientals Tipus III . Principis i procediment.

Altres etiqueta ecològica o ecolabel