Economia circular

Economia circular: suport a les millors pràctiques

L’economia circular és una de les eines que permet complir l’anàlisi del cicle de vida que requereix la norma ISO 14001.

Els eixos fonamentals de l’Economia circular son l’ecodisseny, anàlisi de cicle de vida, reutilització de l’aigua així com la minimització i valoració de residus. Dins del marc de l’economia circular, les certificacions son importants. Ajuden a demostrar amb transparència i objectivitat les fites aconseguides per les organitzacions en aquesta matèria.

La primera referència del concepte economia circular és del 2015. Actualment és un concepte que està creixent, ajudant a posicionar amb avantatge les organitzacions que primer s’adaptin a aquest canvi.

Economia circular: Ecodisseny

Ecodissenyar implica identificar tots els impactes ambientals de cada una de les fases del cicle de vida del producte o servei que dissenyem. Té com a finalitat d’intentar reduir-los al mínim, sense reduir la seva qualitat ni aplicacions.

La implantació i certificació de la norma “ISO 14006 – Gestió ambiental del procés de disseny i desenvolupament” confirma que l’organització ha implantat correctament un sistema de gestió que l’ajudi a identificar, controlar i la millora continua dels aspectes ambientals dels seus productes. A més, reconeix que l’organització facilita informació als seus clients, consumidors i altres interlocutors. La informació és sobre els seus productes i millores ambientals que ha incorporat a les diferents etapes del seu cicle de vida.

A més d’aquesta certificació, hi ha al mercat diferents etiquetes ecològiques o ambientals que informen als consumidors sobre els impactes ambientals de determinats productes en tot el seu cicle de vida. L’objectiu és estimular el consum de productes amb menor impacte ambiental. En aquest context s’emmarquen les Declaracions Ambientals de Producte (DAP) on es verifica, amb reconeixement internacional, que les DAP proporcionen informació ambiental fiable, rellevant, transparent i comparable.

Reutilització d’aigua

L’aigua és un recurs natural essencial, amenaçat tant la seva escassetat com la seva contaminació. Per això, creix el nombre d’empreses que avaluen la seva afecció i capacitat d’actuació sobre l’aigua. Per calcular i reportar l’anomenada Petjada Hídrica, actualment hi ha varies metodologies relacionades amb l’aigua i que es poden certificar.

El referencial de la Water Footprint Network prové d’una comunitat internacional dedicada a la sostenibilitat, equitat i eficiència que ha creat una metodologia detallada per analitzar i gestionar l’ús de l’aigua al llarg de la cadena de subministre.

L’altra metodologia és la de la norma ISO 14046, que comptabilitza els impactes causats sota la consideració de cicle de vida d’activitats, productes i serveis de forma addicional a la comptabilització dels consums.

Minimització i valoració de residus

El model de l’economia circular persegueix invertir la piràmide actual de la gestió de residus. Maximitza les accions de prevenció i valorització de residus evitant així l’ús d’abocadors.

La certificació “Residu cero” avalua la conformitat de les accions de valorització, evitant que les diferents fraccions de residus que generen acabin en un abocador.

La certificació està desenvolupada sobre la base de la reglamentació de la Unió Europea. Està pensada per augmentar la qualitat de les matèries primeres secundaries involucrant-les de nou al procés de producció. Implica la valorització del que abans es considerava residu. Els requisits per comercialitzar aquestes matèries primeres secundaries s’especifiquen als Reglaments de la UE. En destaquem tres: el Reglament 1179/2012 que aplica a vidrie; el Reglament 333/2011 que aplica a ferralla, xatarra d’acer i alumini; i el Reglament 715/2013 sobre xatarra de coure.

Altres eines

Vinculat amb l’Economia circular també hi ha la petjada de carboni. Per calcular-la es poden fer servir diferents eines com ara les normes PAS 2050 i PAS 2060; les normes ISO 14064, ISO/TS 14067, ISO/TR 14069 i el GHG Protocol.

Més informació vinculada amb l’Economia Circular a la web del projecte Interregeurope