pla d'igualtat d'oportunitats

Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones

Concepte del pla d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones

El pla d’igualtat d’oportunitats és un conjunt ordenat de mesures que tendeixen a aconseguir a l’empresa la igualtat, de tracte i d’oportunitats entre dones i homes així com eliminar la discriminació per raó de raça o sexe.

Els plans d’igualtat fixaran els objectius concrets d’igualtat per aconseguir les estratègies i pràctiques a adoptar per la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius.

Per establir els objectius, els pla d’igualtat d’oportunitats té en compte entre altres coses, l’accés al treball, la classificació del professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball per afavorir la igualtat entre dones i homes, la conciliació laboral, personal i familiar, i prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe.

El Pla d’igualtat es pot integrar en un certificat ISO 9001 de qualitat o certificats de responsabilitat social (IQNet SR10 o Foretica SGE21).

Qui ha d'estar implicat al Pla d'Igualtat d'oportunitats?

Al Pla d’igualtat, cal que hi participi:

 • Alta Direcció: La voluntat i impuls del pla d’igualtat, per exemple en aprovar objectius d’igualtat.
 • Equips tècnics de RRHH: Integrar la igualtat als procediments habituals i que les accions siguin el més concretes possibles per afavorir la seva viabilitat i visibilitat dels seus resultats
 • Representació legal de treballadors i treballadores: Cal que siguin protagonistes actius durant tot el procés. Cal que participi a les propostes, assessorament, formació, sensibilització, participació, identificació de necessitats i interessos. Treball en xarxa, animació a la formació i al foment de les bones pràctiques.
  Poden formar part de la “Comissió d’Igualtat” creada a la pròpia empresa que inicia i executa el pla d’igualtat d’oportunitats.
 • Comitè Permanent d’Igualtat. El seu objectiu és crear un espai de diàleg i comunicació fluida per arribar a acords i consens per les dues parts. El Comitè es informat de tots els passos que es duen a terme en el desenvolupament del pla d’igualtat.
 • Plantilla:  Es el principal agent implicat al pla d’igualtat per aportar, per exemple, propostes, participació. No és un grup homogeni pel que els interessa analitzar la situació dels homes i de les dones de la forma més personalitzada possible.
  Igualment convé conèixer la cultura general de l’empresa, els seus valors i la influència que té en l’igualat d’oportunitats per les dones a l’organització.
  Els Sindicats tenen un gran paper, tant a la negociació com al desenvolupament posterior de les accions.
  Per assegurar la participació del personal cal crear una estructura específica com ara les comissions permanents d’igualtat.
 • Persones expertes – Personal interno o consultores que aporten formació, assessorament i recolzament.

Cada agent implicat necessitarà una formació específica. La formació és bàsica a tots els nivells (de l’Equip Directiu fins a l’última persona compromesa amb l’organització).

Comunicació del Pla d'Igualtat d'Oportunitats

Informar i comunicar les accions i els canvis a favor de la igualtat entre dones i homes.

La imatge adquireix un valor destacat. El tractament de la comunicació i de la imatge que l’empresa projecta tant interna com externament, contribuirà a l’abast del bon funcionament del programa.

Més informació