Sistema de Gesió Integrat

Sistema de gestió integrat eficient i eficaç

Sistema de gestió integrat

Es pot aconseguir un sistema de gestió integrat vinculat amb l’estratègia i el pla de negoci. T’expliquem com fer-ho.

Els sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001, han demostrat la seva eficàcia com a eina per la gestió de processos, millorant els productes i serveis que ofereixen les empreses. Implica un augment de la satisfacció dels seus clients.

La norma ISO 14001 de gestió ambiental ajuda a les empreses a complir els requisits legals i millorar el seu comportament ambiental.

A la vegada, la norma ISO 45001 sobre la gestió de la seguretat i salut en el treball. Aquesta norma homogenitza els requisits mínims que cal complir en la gestió de la seguretat i salut al treball. Requereix complir sempre els requisits legals aplicables i aconseguir una millora continua en la seguretat i salut laboral.

A més dels sistemes anteriors, les organitzacions han implantat altres aspectes tant diversos com la Responsabilitat Social (ISO 26000), la gestió de l’energia (ISO 50001), el ecodisseny (ISO 14006), seguretat de la informació (ISO 27001), la gestió de la R+D+i (UNE 166002), el compliance penal (UNE 19601), LOPD, etc.

Amb tants certificats ISO, les organitzacions es plantegen un sistema integrat de gestió. Per facilitar aquesta integració, des de l’any 2012 les normes segueixen l’Estructura d’Alt Nivell (Annex SL). Implica que totes les normes de sistemes de gestió tenen una estructura, conceptes i textos comuns. Addicionalment, cada referencial, pot incorporar de forma específica requisits particulars aplicables a l’àrea d’activitat.

Passos per aconseguir un sistema de gestió integrat

Per aconseguir amb èxit un projecte d’integració sistemes, les organitzacions cal que segueixin els següents passos:

  • En primer lloc, cal identificar a l’organització tots els sistemes de gestió implantats, les metodologies que estan fent servir i les responsabilitats assignades. Si l’organització no té sistemes implantats, es pot començar directament pel pas següent.
  • El següent pas és designar a la persona coordinadora o responsable del projecte de sistema de gestió integrat. En molts casos, coincideix amb la persona que assumeix la responsabilitat dels sistemes de gestió. Alguns casos pot ser convenient formar un comitè o equip amb les persones responsables implicades amb el projecte.
  • La planificació es la tercera acció que cal fer. Per això, s’estableix un cronograma on s’especifiquen els elements que cal integrar, terminis, responsables dels processos afectats i documents que es van a generar.

Per acabar i assegurar l’èxit del projecte cal comunicar a tots els implicats, els canvis que es faran, la nova estructura, documentació i funcions assignades.

Amb un sistema integrat de gestió es eficiència, aprofitant les sinergies que hi ha a les diferents normes. La integració implica l’optimització i reducció en recursos i temps fet servir a la gestió del propi sistema, la simplificació i reducció de la documentació. Tot això comporta una gestió més eficient dels processos de l’organització.

L’èxit a la gestió dels sistemes passa, per tant, per la integració. Pots fer-ho tenint en compte els criteris d’aquest article, o amb els nostres serveis com a consultors ISO.