norma ISO 45001 de seguretat i salut laboral

Norma ISO 45001 Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball

1. Desenvolupament de la norma ISO 45001.

La norma ISO 45001 encara no ha sortit pulicada. Als últims anys, han sorgit molts referencials que funcionen com a referent de sistemes de gestió de la seguretat i salut laboral, com ara: OSHAS 18001, ANSI/AIHA Z10-2012, CAN / CSA Z100-06, Guia ILO 2001.

Ha estat difícil fer una norma ISO internacional per reticències de països, empresaris i sindicats degut a:

 • Diferències normatives entre països
 • Tenir Instituts i Organismes (com INSHT) que ajuden a implantar sistemes de gestió o mètodes d’avaluació de riscos.
 • La responsabilitat dels empresaris és diferent segons el país. La norma ISO 45001 va a millorar la seguretat i salut dels contractistes, sent una garantia que està involucrat en ella. Hi havia reticències sobre si la certificació ISO 45001 implicaria més responsabilitats que la legal
 • El Comitè de Salut, tindrà unes responsabilitats més, en assumir tasques del sistema de gestió. Hi havia reticències de doblar funcions.

Desenvolupa aquesta norma el Comitè ISO / PC 283, format per 74 països i 17 organitzacions relacionades amb la Seguretat i Salut en el treball (com ILO, IOSH o ITUC). +AENOR representa Espanya. Està treballant sobre la normativa, així com sobre una guia d’interpretació.

Està disponible a la pàgina web d’AENOR el borrador ISO / DIS 45001.

2. Bases de la norma ISO 45001

2.1. Estructura d’alt nivell (HLS)

La norma ISO 45001 té l”estructura d’alt nivell (HLS) implica tenir el mateix index que altres normes. És una forma de dissenyar els sistemes de gestió compatible amb altres sistemes de gestió (com ISO 9001 i ISO 14001), permetent alinear-se amb totes les normes i la millora continua.

2.2. Termes comuns

Les definicions (com ara de treballador, salut, dany i deteriorament, incident, risc i parts interessades) es basen en les definicions de l’estructura d’alt nivell, afegint o concretant conceptes que normalment ja existeixen. S’han afegit les definicions que no s’havien tingut en compte.

2.3. Conceptes nous o reforçats a la norma ISO 45001

Son conceptes alinets amb les normes ISO 9001 i OSHAS 18001. En destaquem els següents conceptes:

 • Pensament basat en el risc. Tinc que començar pensant en els riscos.
 • Compromís de l’alta direcció que implique una cultura preventiva de la organització.
 • Context de l’estratègia empresarial, analitzant tot el que envolta l”organització.
 • Evidencia del compliment (dels requisits legals)
 • Necessitats i recursos (materials, humans, coneixement)
 • Indicadors per la millora continua
 • Participació dels treballadors en tots els nivells de l’organització, a través dels representants dels treballadors(sempre que sigui un requisit legal, en el cas que no ho sigui, es recomanen els representants dels treballadors).

3. Principals requisits de la norma ISO 45001

Els apartats de la norma ISO 45001 específics o que es diferencien més de les normes més habituals son: el 5.4.; 6.1.; 7.4.; 8.2.; 8.3.; 8.5.; 8.6.; 9.1 i 10.6. D’una forma més concreta, els principals requisits de la norma son:

 • Cicle PDCA o de millora continua ha d’estar liderat per la Direcció, però sempre amb la participació dels treballadors.
 • Context. A l’annex de la norma ISO 45001 s’especifiquen les parts interessades rellevants com ara els treballadors o els directius, fora de conveni. Els directius, per exemple tenen risc d’estrès.
 • Lideratge. El líder ha de ser capaç que sigui percebut com a tal (assumir la que el líder sigui percebut com a tal, assumint la seva responsabilitat i rendint comptes). El líder cal que recolzi a les persones a:
  • Promoure la participació activa
  • Millora continua
  • Recursos i procés
  • Persones i comunicació
  • Estratègia de negoci
 • Consulta i Participació:
  • Consulta: Implica buscar les opinions dels treballadors abans de prendre una decisió.
  • Participació. Implicació dels treballadors en la presa de decisions.
 • Planificació:
  • Identificació dels perills i oportunitats de millora
  • Avaluació dels riscos.
  • Cal considerar els requisits legals
 • Informació i comunicació: Necessitat d’informar. Informar és diferent que comunicar, implica que siguin conscients i que entenguin allò de què informem. En informar i comunicar hem de tenir en compte els objectius, requisits i diversitat. Tenir-ho en compte implica més compromís.
 • Recolzament, cal definir els recursos, presa de consciència i competència.
 • Operació. Cal tenir en compte la jerarquia dels controls. Tracta de la contractació, contractació externa (tot allò que està fora de l’organització però que està a l’abast de la certificació i de tot allò que no sigui activitat principal) i compres. També té en compte la gestió del canvi i la preparació i resposta davant d’emergències.
 • Avaluació del desempeny. Cal definir un mètode d’avaluació, inclòs el mètode per avaluar el compliment legal.
 • Millora continua. Apareix la paraula incident (diferenciat de no conformitat), no conformitats i accions correctives. Per exemple, si cau un llamp, no provoca una no conformitat. A la norma està més definida la sistemàtica de la millora continua que a altres normes com ara la ISO 9001, requerint un procés de millora continua i objectius de la millora continua.

4. Procés de migració d’altres referencials

Actualment, la norma més habitual amb que es certifica un sistema de gestió de la seguretat i salut laboral és la norma OSHAS 18001.

Com que la ISO 45001 és nova, no pot existir una transició. Probablement durant un temps conviurà tant la OSHAS 18001 com la ISO 45001. S’està treballant en un procés de migració per poder convertir fàcilment un certificat OSHAS 18001 en ISO 45001.

Des d’ +Emas Consultors – Consultoria ISO et podem ajudar amb la ISO 45001