OEA seguretat de la cadena de subministrament

OEA i la ISO 28000 per la Seguretat de la Cadena de Subministrament

1. Beneficis de la Seguretat de la Cadena de Subministrament

Entenem com a seguretat de la cadena de subministrament, al conjunt de recursos i processos que comença amb la provisió de matèries primeres i s’estén fins al lliurament de productes o serveis a l’usuari final, gràcies al comerç internacional a través dels diferents mitjans de transport.

La gestió de la seguretat de la cadena de subministrament permet assegurar un bon nivell de seguretat en el comerç internacional. L’Operador Econòmic Autoritzat i el certificat segons la norma ISO 28000 en son eines per aconseguir-ho, aportant els següents beneficis:

 1. Augmentar la seguretat de la cadena de subministrament sense obstaculitzar el comerç internacional, d’acord amb les normes de l’Organització Mundial de Duanes (WCO) en el marc de les Normes SAFE.
 2. Reforça la imatge i credibilitat de l’empresa en assegurar el compliment de la legislació aixó com combatre les activitats de contraban, robatori i deteriorament dels bens.
 3. Millora l’eficàcia davant dels competidors, seguint amb eficàcia i eficiència el flux de mercaderies, Evitar malbaratar mitjans i recursos, focalitzant els esforços en aquelles àrees crítiques i que han estat definides gràcies a una anàlisi prèvia.
 4. La millora continua de la seguretat de la cadena de subministrament basat en el cicle de Deming (PDCA) a partir de conèixer els processos de l’organització així com les mesures correctores i opcions de millora de la seguretat de la cadena de subministrament a implantar. El certificat OEA o ISO 28000 permet donar una resposta més ràpida davant d’una situació d’emergència, prenent millors decisions, basades en una anàlisi de riscos de la seva seguretat de la cadena de subministrament.

 

2. Operador Econòmic Autoritzat (OEA) i la norma ISO 28000

L’Operador Econòmic Autoritzat (OEA) i la norma ISO 28000 es dirigeixen a les empreses que intervenen en la cadena de subministrament dels productes i serveis, que vulguin demostrar conformitat i compromís amb la gestió de la seguretat de la cadena de subministrament i amb les disposicions duaneres.

La norma ISO 28000 defineix els requisits per la gestió de seguretat de la cadena de subministrament. Per implantar-la, cal:

 • Definir una política i objectius de millora de la gestió de la seguretat de la cadena de subministrament.
 • Avaluar i planificar els riscos de seguretat. Requereix avaluar l’entorn de seguretat en què s’opera, determinant els “plans de reacció” amb les mesures de seguretat adequades a implantar, així com, si escau, assumint requisits de seguretat de la cadena de subministrament més estrictes que els reglamentaris.
 • Control operacional per assegurar la implantació de les mesures adoptades, fent-ne un seguiment adequat.
 • Millora continua aplicant les accions correctives pertinents, analitzant els resultats en el marc de la “Revisió per la Direcció”.

Un Operador Econòmic Autoritzat (OEA) implica complir requisits vinculats amb:

 • Conformitat demostrada amb les disposicions duaneres.
 • Sistema satisfactori per la gestió dels expedients comercials.
 • Viabilitat financera.
 • Consulta, cooperació i comunicació amb les Duanes.
 • Educació, formació i sensibilització.
 • Intercanvi, accés i confidencialitat de la informació.
 • Seguretat de les mercaderies.
 • Seguretat dels enviaments.
 • Seguretat de les instal·lacions.
 • Seguretat del personal.
 • Seguretat del soci negociador.
 • Gestió de crisis subsanació d’incidents.
 • Mesura, anàlisis i millora.

Per tant, si ho mirem amb detall, veurem que el certificat OEA i ISO 28000 es complementen. Per això, tant la certificació ISO 28000 com el OEA (Operador Econòmic Autoritzat) es pot integrar amb les normes més habituals com ara la ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Recursos vinculats amb la cadena de subministrament i OEA