OEA seguretat de la cadena de subministrament

Seguretat de la Cadena de Subministrament: OEA i ISO 28001

Beneficis de la Seguretat de la Cadena de Subministrament

Entenem com a seguretat de la cadena de subministrament, al conjunt de recursos i processos que comença amb la provisió de matèries primeres i s’estén fins al lliurament de productes o serveis a l’usuari final, gràcies al comerç internacional a través dels diferents mitjans de transport.

L’Operador Econòmic Autoritzat i el certificat segons la norma ISO 28001 son eines per assegurar un bon nivell de seguretat en el comerç internacional, aportant:

 1. Augmentar la seguretat de la cadena de subministrament. Implica no obstaculitzar el comerç internacional, d’acord amb les normes de l’Organització Mundial de Duanes (WCO) en el marc de les Normes SAFE.
 2. Reforça la imatge i credibilitat de l’empresa en assegurar el compliment de la legislació això com combatre les activitats de contraban, robatori i deteriorament dels bens.
 3. Millora l’eficàcia davant dels competidors, seguint amb eficàcia i eficiència el flux de mercaderies. Evitar malbaratar mitjans i recursos, centrant els esforços en aquelles àrees crítiques que han estat definides gràcies a una anàlisi prèvia.
 4. La millora continua de la seguretat de la cadena de subministrament basat en el cicle de Deming (PDCA) a partir de conèixer els processos de l’organització així com les mesures correctores i opcions de millora de la seguretat a implantar. El certificat OEA o ISO 28001 permet donar una resposta més ràpida davant d’una situació d’emergència, prenent millors decisions, basades en una anàlisi de riscos de la seguretat vinculada amb el comerç internacional.

Operador Econòmic Autoritzat (OEA) i la ISO 28001

L’Operador Econòmic Autoritzat (OEA) i la norma ISO 28001 es dirigeixen a les empreses que intervenen al subministrament dels productes i serveis, que vulguin demostrar conformitat i compromís amb la gestió de la seguretat i les normes duaneres.

La norma ISO 28001 defineix els requisits per la gestió de seguretat de la cadena de subministrament. Per implantar-la, cal:

 • Definir una política i objectius de millora de la gestió de la seguretat.
 • Avaluar i planificar els riscos de seguretat. Requereix avaluar l’entorn en què s’opera. Cal establir “plans d’acció” amb les mesures adequades per reduir els riscos significatius. Pot implicar assumir requisits de seguretat més estrictes que els reglamentaris.
 • Control operacional per assegurar la implantació de les mesures adoptades, fent-ne un seguiment adequat.
 • Millora continua aplicant les accions correctives pertinents, analitzant els resultats en el marc de la “Revisió per la Direcció”.

Un Operador Econòmic Autoritzat (OEA) implica complir requisits vinculats amb:

 • Conformitat demostrada amb les disposicions duaneres.
 • Sistema satisfactori per la gestió dels expedients comercials.
 • Viabilitat financera.
 • Consulta, cooperació i comunicació amb les Duanes.
 • Educació, formació i sensibilització.
 • Intercanvi, accés i confidencialitat de la informació.
 • Seguretat de les mercaderies.
 • Seguretat dels enviaments.
 • Seguretat de les instal·lacions.
 • Seguretat del personal.
 • Seguretat del soci negociador.
 • Gestió de crisis subsanació d’incidents.
 • Mesura, anàlisis i millora.

Per tant, si ho mirem amb detall, veurem que el certificat OEA i ISO 28001 es complementen. Per això, tant la certificació ISO 28001 com el OEA (Operador Econòmic Autoritzat) es pot integrar amb les normes més habituals al seu certificat ISO, com ara la ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.