ISO 22000 de Seguretat Alimentària

Canvis a la ISO 22000 de Seguretat Alimentària

La norma ISO 22000 de Seguretat alimentària

La norma ISO 22000 de seguretat alimentària conté els requisits d’un “Sistema de Gestió de la Innocuïtat dels Aliments”. Facilita la seva implantació i certificació per qualsevol organització dins de la cadena alimentaria.

La norma es va crear l’any 2005. La ISO 22000 de seguretat alimentària garanteix la implantació de pràctiques correctes d’higiene i innocuïtat alimentària.

Les successives crisis alimentàries, el creixent volum de requisits legals exigits als productors i distribuïdors d’aliments, així com la necessitat de més confiança entre les diverses parts interessades a la cadena alimentària, aconsellaven una revisió de la norma de seguretat alimentària per la seva adequació als desafiaments actuals.

La nova ISO 22000 de Seguretat Alimentària

El Grup de Treball ISO/TC 34/SC 17/WG 8, a càrrec de la norma ISO 22000 de seguretat alimentària, s’ha proposat:

  • Aclarir els conceptes clau, especialment els relatius a l’anàlisi de perills i punts de control crítics i els aspectes més rellevants dels programes de prerrequisits.
  • Actualitzar les definicions fetes servir per la norma ISO 22000 de seguretat alimentària
  • Simplificar la norma i fer-la més concisa, evitant un contingut massa prescriptiu.
  • Assegurar una cobertura més gran per les pimes.
  • Implementar a la norma ISO 22000 el nou format i estructura d’alt nivell (Annex SL) al que ‘estan adaptant la resta de normes de sistemes de gestió, com ara ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 i altres, facilitant així la possibilitat d’integrar diversos sistemes de gestió sobre la base de requisits i principis comuns.

Està previst que la segona edició de la norma ISO 22000 de seguretat alimentària será publicada a finals del 2018.

Més informació de seguretat alimentària