cultura de qualitat

Cultura de qualitat ISO 9001 i auditoria

Saps quin és el teu nivell de maduresa de la cultura de qualitat ISO 9001? Es considera que hi ha 4 nivells de maduresa d’un certificat ISO 9001. Quin és el teu nivell?

Zona 4: Cultura de qualitat cap a l'excel·lència

Equival a un sistema de gestió de la qualitat madur, amb la norma ISO 9001. Una organització amb una cultura de qualitat madura, certificada per la norma ISO 9001 des de fa temps, és un repte important per l’auditor agregar valor a l’auditoria interna de qualitat.
En aquests casos, l’alta direcció es converteix en un client important de l’auditoria interna. L’auditor cal que tingui molt clar els objectius del pla estratègic i el pla de negoci per posar l’auditoria interna en aquest context. L’auditor necessita dedicar temps amb l’alta direcció per incorporar les expectatives estratègiques i de negoci als criteris d’auditoria.

Zona 3: Millora continua

En un certificat ISO 9001 pot no tenir realment implantada una “cultura de qualitat“. Es pot haver aconseguit el certificat ISO 9001 sota pressió dels clients. Com a resultat, el certificat ISO 9001, pot operar en paral·lel a les rutines habituals de l’organització, generant ineficiències.

L’auditor ha d’ajudar que l’organització reconstrueixi el seu sistema de gestió de la qualitat, integrant-lo dins de les operacions diàries. Una bona pràctica és motivar i estimular (però no requerir) a anar més enllà dels requisits de la norma. Les oportunitats de millora cal que tinguin en compte la millora de l’eficàcia i eficiència del sistema de qualitat.

Zona 2: Cultura de qualitat cap al certificat ISO 9001

Es té una cultura de qualitat important. Hi ha grans expectatives que l’auditor ISO 9001 aporti valor. Per fer-ho cal que entengui la forma en que les pràctiques o procediments compleixen amb els requisits de la ISO 9001 entenent els processos de en el context de la norma de qualitat.

L’auditor ha de ser conscient de les metodologies de l’organització i ser capaç de detectar el nivell de compliment de la ISO 9001.

És important que l’auditor no s’intimidi per l’aparent alt grau de cultura de qualitat. Encara que l’organització fa servir eines de millora com a part d’una filosofia general de qualitat total, l’auditor cal que sigui hàbil per identificar qualsevol problema sistemàtic (no conformitats) i aixecar les oportunitats de millora apropiades.

Zona 1: ISO 9001 equival a competitivitat i beneficis

Una organització sense “cultura de qualitat” i un sistema de qualitat que no compleix la ISO 9001. Una auditoria ISO interna  o l’outsourcing ISO pot ser de gran ajuda a saber els passos a seguir les aconseguir el certificat ISO 9001. L’auditor ha de tenir clar que l’auditat entengui clarament quins son els requisits de la norma i perquè s’obren les no conformitats. L’organització pot reconèixer que resolent les no conformitats de l’auditoria serà més competitiu.