Context de l'Organització

Context de l’organització a la ISO 45001

Parlarem del punt 4 de la ISO 45001, sobre el Context de l’organització. L’anàlisi del context, ha anat adquirint protagonisme a les normes de sistemes de gestió (ISO 9001, ISO 14001 entre altres normes ISO).

Què és el context de l'organització?

A causa de l’increment en la importància de la definició i identificació del context o de l’entorn referit a l’organització. Els estàndards internacionals publicats en els últims anys, l’integren com a element clau per al desenvolupament dels Sistemes de Gestió.

Per desenvolupar el context de l’organització, cal considerar tant factors interns com externs que tinguin algun tipus de vinculació amb l’organització.

Amb la definició del context de l’organització, es pretén aconseguir una sèrie de resultats, com són:

 • La millora del compliment de la seguretat i salut a tota organització i per a cada lloc de treball.
 • Dur a terme, com a mínim, el compliment dels requisits legals aplicables.
 • Aconseguir assolir els objectius establerts en matèria de seguretat i salut laboral.

Definició del Context a la ISO 45001

Per a la definició del context de l’organització en un certificat ISO 45001, haurem d’identificar quins són el factors interns com externs que estan vinculats amb l’organització.

Entre els factors interns, podem trobar:

 • Mida i complexitat de l’empresa, així com la definició de la seva activitat i estructura organitzacional.
 • Política de seguretat i salut, incloent els objectius i estratègies dissenyades per al seu compliment.
 • Recursos disponibles, tècniques emprades i tecnologies.
 • Empleats i ambient laboral.
  • Condicions laborals.
  • Implicació dels treballadors en matèria de seguretat i salut.
  • Acords en l’establiment d’horaris i torns.
  • Les relacions contractuals, tenint en compte les possibles subcontractes.
 • El procés de presa de decisions.
 • Processos per a la integració de nous materials, desenvolupaments, programari, equips, etc.
 • Els canals de comunicació disponibles i la seva efectivitat.

Ara bé, els factors externs són:

 • Normativa d’aplicació i altres requisits legals d’obligat compliment (nacionals i internacionals).
 • Aspectes relacionats amb la cultura del lloc, ja sigui a nivell regional o local.
 • Elements fonamentals per a la indústria.
 • Mercat circumdant i les seves característiques: competència, condicions, etc.
 • Necessitats i expectatives dels grups d’interès.
 • Aliances, estratègies o col·laboracions externes.

Les eines que ens ajuden a la comprensió del context de l’organització poden ser un anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats), PESTLE o inclús mètodes més senzills com la pluja d’idees.

Informació documentada del context a la ISO 45001

L’anàlisi del context de l’organització ha de quedar documentat, registrat i actualitzada periòdicament. El registre i actualització de la documentació, permetrà:

 • Definir l’abast per al Sistema de Gestió.
 • Establir els riscos i oportunitats presents.
 • Establir una política de Seguretat i Salut en el Treball que es millori constantment d’acord amb el pla estratègic i els objectius de Seguretat Laboral.
 • Fer el compliment legal.