Certificat ISO integrat

Avantatges d’un certificat ISO integrat

Avantatges d'un certificat ISO Integrat

Destaquem les següents avantatges d’un certificat ISO integrat:

 • Processos més eficients i eficaços. Implica poder estalviar temps i reduir las incidències. Els requisits de totes les normes es compleixen amb un únic conjunt de processos, procediments i polítiques. Implica un sistema més àgil i centralitzat que recollirà els requisits de cada sistema de gestió. Amb un Sistema integrat es redueix la burocràcia injustificada i es maximitzen els recursos disponibles.
 • Facilita la gestió del capital humano. Els temes com ara la formació del personal, son comuns per cada norma i, per tant, té lògica gestionar múltiples disciplines (com la seguretat i salut, gestió ambiental i seguretat de la informació) dins d’un procés comú. La formació integrada facilita l’aprenentatge, així com la seva administració. A més, crea més comprensió de com cada àrea es connecta amb les altres i les reforça.
 • Auditories més eficaces. Un sistema de gestió integrat pot reduir el temps dedicat a l’auditoria ISO interna i del certificador. Això vol implica menys alteracions pel negoci i una reducció de costos. També permet que l’auditoria es centri més i tingui uns objectius clars i evita les duplicitats.
 • Facilita la comunicació interna entre els equips, amb una terminologia coherent. S’inverteix menys temps que si es treballa amb sistemes múltiples, el que permet disposar de més temps per la millora continua.
 • Ajuda a la millora continua. En analitzar tot el conjunt i identificar problemes que podrien haver passat desapercebuts si no s’haguessin relacionat. Així un sistema integrat de gestió posa en relleu com s’està treballant cap a la millora continua, d’acord amb les directrius del pla de negoci i pla estratègic.

Anexo SL per alinear i integrar els seus sistemes de gestió

Les normes amb l’estructura Anexo SL com la ISO 9001 de gestió de qualitat, la ISO 14001 de gestió ambiental i la ISO 45001 (Seguretat i salut al treball) entre altres, comparteixen el mateix índex i requisits d’alt nivell. Facilita l’alienació i integració entre els sistemes de gestió.  Tenir un certificat ISO integrat és una evolució natural que permet que les organitzacions compleixin , o inclús superin, els objectius (tant interns com externs).

Si la seva organització fa servir alguna d’aquestes normes, estarà familiaritzat amb la següent estructura d’alt nivell:

 1. Abast
 2. Referències normatives
 3. Termes i definicions
 4. Context de l’organització
 5. Lideratge
 6. Planificació
 7. Assistència
 8. Operació
 9. Avaluació del desempeny
 10. Millora

Sabem ajudar-te a aconseguir un sistema integrat eficient i eficaç

Per aconseguir un certificat ISO integrat, eficient i eficaç, hem de:

 • Ser clars sobre les funcions i les responsabilitats. Ha de tenir un responsable pel conjunt de sistemes o experts a les matèries, assignats a Seguretat i Salut Laboral o medi ambient. És important identificar com es designen les responsabilitats per cada categoria. Això assegurarà més claredat i organització, sense tenir efectes adversos en quant a l’eficiència del sistema.
 • Assegurar que no es passi per alt ni es dilueixi cap requisit de cada norma de sistemes de gestió. Asseguri’s que hagi acabat una revisió complexa de lo que té en relació amb el que es necessita. Un sistema de gestió integrat també dóna un marc ideal on incorporar altres requisits de sistemes de negoci que no sempre tenen perquè estar basat en normes ISO i, per tant, no requeriran certificació de tercera part. Es tracta de desenvolupar un sistema de gestió integrat que veritablement satisfaci les necessitats del negoci, no sols ara. sinó en el futur, segons creixi i es desenvolupi.
 • Valorar com aplicar noves normes. Si, per exemple, els procediments per escrit han deixat de comptar amb requisits específics, llavors, l’organització tindrà l’oportunitat d’escollir la informació que desitgi registrar. Cóm es documenta això dependrà de cada empresa; però, per comprendre com complir amb les noves normes, haurà de prendre decisions sobre este tipo de funciones i implementar-les.
 • Reforçar i millorar la capacitat de millora continua. Abans d’implementar qualsevol mesura, cal assegurar-se que compleixi aquests objectius. Eviti introduir procediments que puguin generar un conflicte amb els esmentats objectius.